Profesor Antoni SemczukAbstrakt

Wspomnienie o Profesorze Antonim Semczuku


Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


Wołodźko-ButkiewiczA., & Wołodźko-ButkiewiczA. (2019). Profesor Antoni Semczuk. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7628

Alicja Wołodźko-Butkiewicz 
Uniwersytet Warszawski  Polska

Emerytowana profesor zwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawczyni,
członek Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
W latach 2002–2012 dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Autorka ponad dwustu publikacji naukowych oraz artykułów krytycznoliterackich i popularyzatorskich o literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku, w tym monografii Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji (Warszawa 1995) i Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury (Warszawa 2004). Tłumaczka prozy rosyjskiej — m.in. Aleksandra Solżenicyna, Czyngiza Ajtmatowa, Anatolija Gładilina. Opracowała dwie czterotomowe edycje dzieł Michaiła Bułhakowa w Polsce. Nagrodzona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), nagrodą ZAIKS-u za przekłady literatury rosyjskiej na język polski (2008) i rosyjskim odznaczeniem państwowym „Medal Puszkina” za popularyzację kultury rosyjskiej w Polsce (2013).
Kontakt: atbwo@ids.pl
ORCID: 0000-0002-1848-1581


Alicja Wołodźko-Butkiewicz  ajwolodz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).