Zjawy wokół nas. Opowieść Władimira Kantora jako przykład realizmu magicznego


Abstrakt

W artykule utwór Władimira Kantora rozpatrywany jest w perspektywie realizmu magicznego. Szczególna uwaga zostaje skierowana na współistnienie w jednej przestrzeni różnych warstw i wymiarów istnienia. Zgodnie z realistyczno-magicznym postrzeganiem świata, jego obraz u Kantora jest w pełni realny, ale nie ograniczony poprzez materię czy zasady fizyki. Siła nieczysta wpływa na los głównego bohatera i jego bliskich, on zaś próbuje zrozumieć jej istotę i rolę, a także podejmuje z nią walkę. Również kategorie czasu i przestrzeni, a przede wszystkim sytuacja narracyjna opowieści, odpowiadają fundamentalnym cechom tekstów zaliczanych do realizmu magicznego.


Słowa kluczowe

realizm magiczny; Władimir Kantor; zjawy

К. Баршт, «… И бездны мрачной на краю…». Непредвзятая версия Владимира Кантора, «Звезда» 2018, № 4, http://magazines.russ.ru/zvezda/2018/4/i-bezdny-mrachnoj-na-krayu-pr.html (dostęp: 23.07.2018).
Большой толковый словарь русского языка, С. А. Кузнецов (гл. ред.), «Норинт», Санкт-Петербург 2001.
В. Кантор, Нежить, или выживание на краю подземного мира. Странная повесть, фантазия в духе Босха, «Нева» 2017, № 8, s. 7-79, http://magazines.russ.ru/neva/2017/8/nezhit-ili-vyzhivanie-na-krayu-podzemnogo-mira.html (23.07.2018).
K. Mroczkowska-Brand, Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
T. Pindel, Realizm magiczny. Przewodnik (praktyczny), Universitas, Kraków 2014.
Wielki słownik rosyjsko-polski, A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.
Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


TrojanowskaU. (2020). Zjawy wokół nas. Opowieść Władimira Kantora jako przykład realizmu magicznego. Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.7925

Urszula Ewa Trojanowska  ula.trojanowska@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2351-822X

Dr, adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii Archetyp DOMU w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin (Kraków 2008) oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu literatury rosyjskiej XX i XXI wieku. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnej literatury rosyjskiej, a szczególnie rosyjskiego wariantu realizmu magicznego.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).