Struktura semantyczna artykułu hasłowego w słowniku przekładowym (leksem „przejść” i jego rosyjskie odpowiedniki)


Abstrakt

W niniejszym artykule autor proponuje semantyczną analizę konfrontatywną polskiego leksemu przejść oraz jego rosyjskich odpowiedników – пройти i перейти, a także zestawienie takiej analizy z odpowiednimi artykułami hasłowymi w wielkich słownikach polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich. Celem analizy jest określenie optymalnej sekwencji znaczeń leksemu przejść, odpowiedni dobór ekwiwalentów, a także systemowo adekwatna i pragmatycznie użyteczna konstrukcja artykułów hasłowych dla wszystkich trzech jednostek leksykalnych.


Słowa kluczowe

leksykografia; artykuł hasłowy; słownik

Atkins, Sue. “Bilingual Dictionaries: Past, Present and Future.” Euralex ’96 Proceedings. Red. Gellerstam, Martin i in. Göteborg. 515–546.

Bogusławski, Andrzej. “Dwujęzyczny słownik ogólny. Projekt instrukcji z komentarzami.” Studia z polskiej leksykografii współczesnej. Red. Saloni, Zygmunt. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, 1988. 19–65.

Bralczyk, Jerzy. Red. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Chlebda, Wojciech. Red. Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013.

Chlebda, Wojciech. Red. Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.

Chlebda, Wojciech. Red. Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011.

Chwatow, Sergiusz. Timoszuk, Mikołaj. Red. Wielki słownik polsko-rosyjski [i] rosyjsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo REA, 2008.

Grzegorczykowa, Renata. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Hessen, Dymitr. Stypuła, Ryszard. Wielki słownik polsko-rosyjski. Wyd. VII. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2004.

Kuznetsov, Sergey. Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka. Sankt-Peterburg: Norint, 1998 [Кузнецов, Сергей. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: Норинт, 1998].

Mędelska, Jolanta. Wawrzyńczyk, Jan. Między oryginałem a przekładem. Rzecz o słownikach dwujęzycznych. Kielce: Wydawnictwo Szumacher, 1992.

Piotrowski, Tadeusz. Z zagadnień leksykografii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Varantola, Krista. “The Dictionary User as a Decision Maker.” Euralex 1994 Proceedings. Red. Martin, Willy et all. Amsterdam. 606–611.

Vlavatskaya, Marina. "«User's needs» kak trebovaniya k sostavleniyu anglo-russkogo uchebnogo kombinatornogo slovarya" Voprosy leksykografii, no. 2(4)/2013: 32–40 [Влавацкая, Марина. "«User's needs» как требования к составлению англо-русского учебного комбинаторного словаря" Вопросы лексикографии, no. 2(4)/2013: 32–40.]

Wawrzyńczyk, Jan. Red. Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 [wersja elektroniczna 2.0 na płycie CD].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


LabochaM. (2020). Struktura semantyczna artykułu hasłowego w słowniku przekładowym (leksem „przejść” i jego rosyjskie odpowiedniki). Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.8641

Maciej Labocha  maciej.labocha@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8763-2187

Dr, absolwent języków wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, uzyskał certyfikat tłumacza symultanicznego w Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu . W 2019 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską "Współczesna leksykografia przekładowa polsko-rosyjska. Z zagadnień teorii i praktyki". Zainteresowania naukowe: leksykografia przekładowa, translatoryka, socjolingwistyka.