AUTOTŁUMACZENIE W MIESZANYM MÓWIENIU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIM


Abstrakt

Artykuł jest poświęcony autotłumaczeniom w funkcjonującym na Ukrainie mieszanym mówieniu, czyli surżykowi. Autorka przedstawia charakter autotłumaczeń, przyczyny ich pojawienia się i wpływ jaki mają na nie parametry społeczno-demograficzne respondentów. Badania prowadzono przy użyciu metodologii ilościowej i jakościowej na materiale korpusu językowego powstałego na bazie danych zebranych w centralnym regionie Ukrainy.


Słowa kluczowe

Mieszane mówienie ukraińsko-rosyjskie, autotłumaczenie, kontakt językowy.

Appel, Rene, Muysken, Pieter. Language Contact and Bilingualism. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1987.
Beley, Les’. “Ukrayins’ka mova v interneti. Torhivlya, nerukhomist’, rozvahy – tut vse rosiys’koyu.” 12 December 2016. [Белей, Лесь. “Українська мова в інтернеті. Торгівля, нерухомість, розваги – тут все російською” 12.12.2016. ]
Bourdieu, Pierre. Was heißt sprechen? Zu Ökonomie des sprachlichen Tauschs. Wien: Braumüller, 1990.
Fox, Barbara, Maschler, Yael, Uhmann, Susanne. “A cross-linguistic study of self-repair: Evidence from English, German, and Hebrew.” Journal of Pragmatics, no. 42(9)/2010: 2487–2505.
Gafaranga, Joseph. “Language alternation and conversational repair in bilingual conversation.” International Journal of Bilingualism, no. 16(4)/2012: 501–527.
Grecko, Daria, Olesya Palinska. “Slovoobrazovaniye v belorussko-russkoy i ukrainsko-russkoy smeshannoy rechi.” Linguistica Copernicana, no. 16/2019: 311–335 [Гречко, Дарья, Палинська, Олеся. “Словообразование в белорусско-русской и украинско-русской смешанной речи.” Linguistica Copernicana, no. 16/2019: 311–335].
Gumperz, John J. Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
Hentschel, Gerd, Palinska, Olesya, Fekete, Istvan. “Dialect levelling or colonial hybridization: A case study on the formal variation of the infinitive in Ukrainian-Russian ‘Suržyk’.” Language Variation and Change (в печати).
Hentschel, Gerd, Taranenko, Oleksandr. “Movnyy landshaft Tsentral’noyi Ukrayiny: ukrayins’ka mova, rosiys’ka mova, ‘surzhyk’ (uzhyvannya – movna kompetentsiya – natsional’ne pozytsionuvannya).” Movoznavstvo, no. 4/2015: 3 – 25. [Хентшель, Герд, Тараненко, Олександр. “Мовний ландшафт Центральної України: українська мова, російська мова, ‘суржик’ (уживання – мовна компетенція – національне позиціонування).” Мовознавство, no. 4/2015: 3 – 25].
Hentschel, Gerd. “Belorusskaya ‘trasyanka’ i ukrainskiy ‘surzhik’: ob osnovnykh razlichiyakh v stepeni vliyaniya russkogo yazyka.” Przegląd Rusycystyczny, no. 2 (162)/2018: 190-207. [Хентшель, Герд. “Белорусская ‘трасянка’ и украинский ‘суржик’: oб основных различиях в степени влияния русского языка.” Przegląd Rusycystyczny, no. 2 (162)/2018: 190-207].
Hentschel, Gerd; Zeller, Jan Patrick; Tesch, Sviatlana. Das Oldenburger Korpus zur weißrussisch-russischen gemischten Rede: OK-WRGR. Oldenburg: BIS-Verlag, 2014 .
Hothorn, Torsten; Hornik, Kurt; & Zeileis, Achim. “Unbiased recursive partitioning: A conditional inference framework.” Journal of Computational and Graphical Statistics, no. 15(3)/2006: 651–674.
Kittel, Bernhard, Lindner, Diana, Brüggemann, Mark, Zeller, Jan Patrick & Hentschel, Gerd. Sprachkontakt – Sprachmischung – Sprachwahl – Sprachwechsel. Berlin: Peter Lang, 2018.
Kormos, Judith. “Monitoring and Self-Repair in L2.” Language Learning, no. 49(2)/1999: 303–342.
Levshina, Natalia. How to do linguistics with R: Data exploration and statistical analysis. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2015.
Menzel, Thomas, Hentschel, Gerd. Flexionsmorphologische Irregularität im innerslavischen Sprachkontakt. Sprachinhärente Präferenzen oder politisch-soziale Dominanz: Russisch vs. Weißrussisch / Ukrainisch – Polnisch vs. Kaschubisch / Lemkisch. Frankfurt/M.: Peter Lang, 2017.
Palinska, Olesya. “Metayazykovyye refleksii nositeley ukrainsko-russkoy smeshannoy rechi.” Wiener slawistischer Almanach (в печати). [Палинська, Олеся. “Метаязыковые рефлексии носителей украинско-русской смешанной речи.” Wiener slawistischer Almanach (в печати)].
RStudio: Integrated development environment for R (Version 1.2.5019). Boston, MA, 2019.
Taranenko, Oleksandr. “Suchasni tendentsiyi do perehlyadu normatyvnykh zasad ukrayins’koyi literaturnoyi movy i yavyshche puryzmu (na zahal’noslov”yans’komu tli).” Movoznavstvo, no. 2–3/2008: 159–189. [Тараненко, Олександр. “Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму (на загальнослов’янському тлі).” Мовознавство, no. 2–3/2008: 159–189].
Taranenko, Oleksandr. “Variantnist’ vs. stabil’nist’ u strukturi ukrayins’ko-rosiys’koho ‘surzhyku’ (URS): sukupnist’ idiolektiv vs. sotsiolekt.” Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten. Hrsg. Hentschel, Gerd. Oldenburg: BIS-Verlag, 2013 [= Studia Slavica Oldenburgensia 21]. 27–61 [Тараненко, Олександр. “Варіантність vs. стабільність у структурі українсько-російського ‘суржику’ (УРС): сукупність ідіолектів vs. соціолект.” Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten. Hrsg. Hentschel, Gerd. Oldenburg: BIS-Verlag, 2013 [= Studia Slavica Oldenburgensia 21]. 27–61].
Tesch, Sviatlana. Syntagmatische Aspekte der weißrussisch-russischen gemischten Rede: Kodemischen und Morphosyntax. Oldenburg: BIS-Verlag, 2014 [= Studia Slavica Oldenburgensia 25].
Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


PalinskaO. (2020). AUTOTŁUMACZENIE W MIESZANYM MÓWIENIU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIM. Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.8978

Olesya Palinska  palinska_o@yahoo.com
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  Niemcy
http://orcid.org/0000-0003-2623-7164

Научный сотрудник Института славистики Университета им. Карла фон Осецкого, преподаватель украинского и русского языка, кандидат филологических наук


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).