Funkcjonalny paradygmat przyimka


Abstrakt

Oceniony oryginalne wydanie „Rosyjskie przyimki i środki przyimkowe. Materiały do ​​funkcjonalnego i gramatycznego opisu rzeczywistego użycia. Książka 2: Rejestr rosyjskich przyimków: A - B (gramatyka obiektywna)” (Wydawnictwo URSS, Moskwa 2018) o statusie formalno-gramatycznym , ich paradygmaty semantyczne i morfosyntaktyczne, badając ewolucję poglądów autorów materiałów i identyfikując kwalifikujące atrybuty jądrowej, jądrowej, pierwszej strefy peryferyjnej i drugiej strefy peryferyjnej jednostek przyimkowych. Uwzględniono cechy artykułu leksykograficznego w analizowanych materiałach oraz określono cechy kwalifikacyjne statusu jednostek przyimkowych w semantyczno-syntaktycznych i komunikacyjnych strukturach zdań.


Słowa kluczowe

jednostka przyimkowa, gramatyka funkcjonalna, paradygmat semantyczny, paradygmat morfosyntaktyczny, paradygmat formalno-gramatyczny, paradygmat komunikacyjny

Kanyushkevich, Maryya, Byelaruskiya prynazownikii ikh analahi. Hramatyka real’naha wzhyvannya. Materyyaly da slownika: [U 3 ch.], Grodna: Grodzenski dzyarzhawny wniversitet imya Yanki Kupaly,2008–2010, Ch. 1: Dyyapazon A–L, Ch. 2: Dyyapazon M–P, Ch. 3: Dyyapazon R–Ya [Канюшкевіч, Марыя, Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка: [У 3 ч.], Гродна: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы,2008–2010, Ч. 1: Дыяпазон А–Л, Ч. 2: Дыяпазон М–П, Ч. 3: Дыяпазон Р–Я],

Lachur, Czeslaw. Polskie przyimki wtórne i jednostki o funkcji przyimkowej w użyciu realnym: materialy do słownika (w zestawieniu z językiem rosyjskim). T. 1: a conto — oprócz. Opole, Kępa: Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2019.

Peshkovskiy, Aleksandr. Ob’’ektivnaya i normativnaya tochka zreniya na yazyk. Moskva: URSS: LIBROKOM, 2010 [Пешковский, Александр. Объективная и нормативная точка зрения на язык. Москва: URSS : ЛИБРОКОМ, 2010].

Skoblikova, Ekaterina. Soglasovaniye i upravleniye v russkom yazyke. Moskva: Prosveshenie, 1971 [Скобликова, Екатерина. Согласование и управление в русском языке. Москва: Просвещение, 1971]

Vsevolodova, Mayya, “K grammatike vtorichnykh predlogov”. In: Czeslaw Lachur. Polskie przyimki wtórne i jednostki o funkcji przyimkowej w użyciu realnym: [materialy do słownika (w zestawlieniu z językiem rosyjskim). T. 1: a conto — oprócz, Opole, Kępa: Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2019: 11–16 [Всеволодова, Майя, “К грамматике вторичных предлогов”. B кн.: Czeslaw Lachur. Polskie przyimki wtórne i jednostki o funkcji przyimkowej w użyciu realnym: materialy do słownika (w zestawlieniu z językiem rosyjskim). T. 1: a conto — oprócz, Opole, Kępa: Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2019: 11–16].

Vsevolodova, Mayya, Kukushkina, Olga, Polikarpov, Anatolij. Russkie predlogi i sredstva predlozhnogo tipa: materialy k funkcionalno-grammaticheskomu vsego opisaniyu realnogo upotrebleniya. Kn. 1: Vvedenie v obektivnuyu gramatiku i leksikografiyu russkih predlozhnyh edinic, Moskva: LIBROKOM, 2013 [Всеволодова, Майя, Кукушкина, Ольга, Поликарпов, Анатолий. Русские предлоги и средства предложного типа: материалы к функционально-грамматическому всего описанию реального употребления. Кн. 1: Введение в объективную граматику и лексикографию русских предложных единиц, Москва: ЛИБРОКОМ, 2013].

Zahnitko, Anatoliy, Danyluk, Illia, Sytar, Hanna, Shchukina, Inna. Slovnyk ukrainskykh pryimennykiv. Donetsk: TOV VKF „BAO”, 2007 [Загнітко, Анатолій, Данилюк, Ілля, Ситар, Ганна, Щукіна, Інна. Словник українських прийменників. Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2007].

Zahnitko, Anatoliy, Vynohradova, Kateryna, Vsevolodova, Maiia et all. Funktsionalno-komunikatyvna i tekstova paradyhma ukrainskykh pryimennykiv ta yikhnikh ekvivalentiv. Donetsk: Veber (Donetska filiia), 2009 [Загнітко, Анатолій, Виноградова, Катерина, Всеволодова, Майя та ін. Функціонально-комунікативна і текстова парадигма українських прийменників та їхніх еквівалентів. Донецьк: Вебер (Донецька філія), 2009].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


ZahnitkoA. (2020). Funkcjonalny paradygmat przyimka. Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.9048

Anatolii Panas Zahnitko  a.zagnitko@donnu.edu.ua
Uniwersytet Doniecki  Ukraina

Doktor nauk filologicznych (filologii), profesor Wydziału Lingwistyki Ogólnej i Stosowanej oraz Filologii Słowiańskiej Donieckiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stusa (Winnica). Zainteresowania naukowe: językoznawstwo teoretyczne, ogólne, porównawczo-historyczne i słowiańskie, funkcjonalne, komunikacyjne, tekstowe, korpusowe, stosowane; teoria systemów językowych;  gramatyka przypadkowa, analityczna, formalna. Monografie: Teorija linhwopersonołohiji. Winnycia, 2017; Mownyj prostir hramatyky. Winnycia, 2018; Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology. Poznan: Adam Mickiewicz University, 2019; Teoriji linhwistycznych uczeń. Winnycia, 2019.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).