Querelles des <i>fantastiqueurs</i> : le problème des motifs fantastiques polyvalents et de leurs anastomoses à l’exemple de <i>Lokis</i> de Prosper MériméeAbstrakt

The present paper discusses the theme of quarrels between critics of fantastique literature. It focuses on quarrels concerning the lists of supernatural topics as well as one about the interpretation of the topic of Lokis of Prosper Mérimée.

Key words: Fantastique, quarrel, supernatural, list, topic, vampirism, lycantropy.


Bancquart, Marie-Claire, 1976 : « Préface ». In : “Horla” et autres contes cruels et fantastiques de Guy de Maupassant. Paris, Garnier.

Breuillac, Marcel, 1906—1907 : « Hoffmann en France ». Revue d’histoire littéraire de la France.

Brion, Marcel, 1961 : Art fantastique. Paris, Albin Michel.

Caillois, Roger, 1958 : « Préface ». In : Fantastique. Soixante récits de terreur. Paris, Club français du livre.

Darcos, Xavier, M., 2004 : « Mérimée slavophile ». Revue des amis de Tourgueniev.

Dentan, Michel, 1976 : « Le “Horla” ou le vertige de l’absence ». In : Études de lettres. Lausanne.

Eco, Umberto, 1979 : Lector in fabula. Paris, Grasset et Fasquelle.

Fonyi, Antonia, 1984 : « Préface ». In : “Horla” et autres contes d’angoisse de Guy de Maupassant. Paris, Flammarion.

Goimard, Jacques, 1996 : « Préface ». In : J. Goimard, R. Stragliati, dir. : La grande anthologie du fantastique. Paris, Omnibus.

Herp, Jacques, van, 1985 : Fantastique et mythologies modernes. Bruxelles, Ed. Recto/Verso.

Heywood, Thomas, 1947 : « Prosper Mérimée : Lokis ». French Studies.

Laclos, Michel, 1958 : Le fantastique au cinéma. Paris, J.-J. Pauvert.

Lecouteux, Claude, 2002 : Histoire des vampires. Autopsie d’un mythe. Paris, Imago.

Longo, Marco, 2009 : « Avatars linguistiques et médiations culturelles dans les sources classiques et médiévales de Lokis de Mérimée ». Romanitas. Vol. 3, no 2.

Marzo, Stefania, 2002 : « Querelles ». In : P. Aron, D. Saint-Jacques, A. Viala, dir. : Le dictionnaire du littéraire. Paris, PUF.

Matthey, Hubert, 1915 : Essai sur le merveilleux dans la littérature française depuis 1800. Contribution à l’étude des genres. Lausanne, Payot.

Mérimée, Prosper, 1996 : « Lokis ». In : J. Goimard, R. Stragliati, dir. : La grande anthologie du fantastique. T. 2. Paris, Omnibus.

Millet, Gilbert, Labbé Denis, 2005 : Le fantastique. Paris, Belin.

Montclair, Florent, 1998 : Le vampire dans la littérature et au théâtre : du mythe oriental au mythe romantique. Besançon, PCU.

Paradis, Catherine, 2002 : « L’appétit sexuel : vampirisme et cannibalisme passionnés dans la littérature ». Québec français, no 126.

Penzoldt, Peter, 1952 : The Supernatural in Fiction. London, P. Nevill.

Riva, Valerio, volta, Ornella, 1961 : « Préface ». In : Histories de vampires. Paris, Laffont.

Sayers, Dorothy L., 1959 : « Préface ». In : Great short stories of detection, mystery and horror. London, V. Gollancz.

Schmittlein, Robert, 1949 : “Lokis”, la dernière nouvelle de Prosper Mérimée. Baden-Baden.

Summers, Montague, 1956 : « Préface ». In : The Supernatural omnibus being a collection of stories of apparitions, witchcraft, werewolves, diabolism, necromancy, satanism, divination, sorcery, goetry, voodoo, possession, occult doom and destiny. London, V. Gollancz.

Todorov, Tzvetan, 1970 : Introduction à la littérature fantastique. Paris, Seuil.

Tritter, Valérie, 2001 : Le fantastique. Paris, Ellipses.

Vax, Louis, 1965 : La séduction de l’étrange. Paris, PUF.

Vax, Louis, 1970 : L’art et la littérature fantastiques. Paris, PUF.

Volta, Ornella, 1962 : Le vampire : la mort, le sang, la peur. Paris, J.-J. Pauvert.

Wandzioch, Magdalena, 2001 : Nouvelles fantastiques au XIX e siècle : jeu avec la peur. Katowice, Wydawnictwo UŚ.


GadomskaK. (1). Querelles des <i>fantastiqueurs</i> : le problème des motifs fantastiques polyvalents et de leurs anastomoses à l’exemple de <i>Lokis</i&gt; de Prosper Mérimée. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5821

Katarzyna Gadomska  katarzyna.gadomska@us.edu.pl
Université de Silésie 
Katarzyna Gadomska, maître de conférence à l’Université de Silésie (Institut des Langues Romanes et de Traduction). En 2001, elle a soutenu sa thèse de doctorat consacrée à la sciencefiction de langue française et anglaise. Elle est l’auteur des monographies Science-fiction et fantasy comme merveilleux contemporain (Katowice, Wydawnictwo UŚ 2002) et La prose néofantastique d’expression française aux XX e et XXI e siècles (Katowice, Wydawnictwo UŚ 2012) ainsi que de plusieurs articles sur le fantastique classique, le néofantastique, la fantasy, la sciencefiction et le roman d’horreur. Elle s’intéresse à la littérature populaire contemporaine de langue française et anglaise.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).