Né surréaliste, trop surréaliste : Artaud au sein et en marge du mouvementAbstrakt

The paper discusses some aspects of the conflict between Antonin Artaud and the surrealists, such as his personal relations with André Breton, ideological and political dissensions between them, as well as aesthetic and philosophical divergences. Breton’s and Artaud’s different attitudes towards revolution and madness disclose some crucial points in their literary works, and show up insuperable obstacles for their cooperation. Against this background, Artaud’s thought seems closer to Surrealism’s rebels and heretics, notably to Georges Bataille, rather than to Breton or Aragon with whom he worked for two years, all the same decisive period for his posterior writing.

Key words: Antonin Artaud, André Breton, Surrealism, Madness, Revolution.


Artaud, Antonin, 2004 : Œuvres. Édition établie, présentée et annotée par Évelyne Grossman. Paris, Gallimard.

Balthus, 2001 : Mémoires de Balthus. Recueillis par Alain vircondelet, préface de Paul Lombard. Monaco, Éditions du Rocher.

Barberger, Nathalie, 2002 : Le réel de traviole : Artaud, Bataille, Leiris, Michaux et alii. Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion.

Bloom, Harold, 1975 : A Map of Misreading. New York, Oxford University Press.

Curnier, Jean-Paul, 2006 : À vif : Artaud, Nietzsche, Bataille, Sade, Klossowski, Pasolini. Paris, Lignes-Manifestes.

Fondane, Benjamin, 1980 : “Faux traité d’esthétique”, suivi d’un dossier “Fondane et le surréalisme”. Établi par Michel carassou. Paris, Plasma.

Foucault, Michel, 2001 : « Qu’est-ce qu’un auteur ? ». In : idem : Dits et écrits I. Paris, Gallimard.

Gondowicz, Jan, 2009 : „Rzeczy wyklęte”. Konteksty, no 3.

Kolisnyk, Mary Helen, 1993 : « Surrealism, Surrepetition : Artaud’s Doubles ». October, Vol. 64.

Lala, Marie-Christine, 2002 : « Artaud/Bataille ». Europe, no 873—874.

Mèredieu, Florence de, 1992 : Antonin Artaud : les couilles de l’ange. Paris, Blusson.

Mèredieu, Florence de, 2006 : C’était Antonin Artaud. Paris, Fayard.

Nadeau, Maurice, 1970 : Histoire du surréalisme. Paris, Seuil.

Rogozinski, Jacob, 2011 : Guérir la vie : la passion d’Antonin Artaud. Paris, Cerf.

Surya, Michel, 2006 : « Préface ». In : Thévenin, Paule : Antonin Artaud : fin de l’ère chrétienne. Paris, Lignes-Léo Scheer.

Thévenin, Paule, 2006 : Antonin Artaud : fin de l’ère chrétienne. Paris, Lignes-Léo Scheer.


SwobodaT. (1). Né surréaliste, trop surréaliste : Artaud au sein et en marge du mouvement. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5826

Tomasz Swoboda  swoboda@ug.edu.pl
Université de Gdańsk 
Tomasz Swoboda enseigne la littérature et l’anthropologie du spectacle à l’Université de Gdańsk et l’Université de Szczecin. Thèse de doctorat consacrée au roman décadent, et d’habilitation sur
Bataille, Leiris, Artaud et Blanchot (Prix Andrzej Siemek). Traducteur en polonais de Barthes, Bataille, Caillois, Ricœur, Poulet, Richard et Vovelle.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).