Julio Cortázar : des débuts en littérature sous le signe de la controverse (1947)Abstrakt

In 1947, Julio Cortázar writes “Teoría del túnel,” an essay in which he expresses his desire to overhaul literature, emphasizing the need for the writer, whom he refers to as a “rebel,” to distance himself from certain literary models which he considers fossilised. The essay comes through as an invitation to change one’s writing habits and, at the same time, strive to develop a language capable of depicting man in all his complexity. The following paper demonstrates that El Examen (1950) and Diario de Andrés Fava — a diary initially meant to be part of the novel — are experimental fields that enable the author to explore the possibilities of transgressing the traditional literary codes and implement the proposals he had put forward a few years before in “Teoría del túnel.


Key words: Cortázar, novel, transgression, literary codes.


Berriot, Karine, 1988 : Julio Cortázar l’enchanteur. Paris, Presses universitaires de la Renaissance.

Cortázar, Julio, 1986a : El Examen. Buenos Aires, Sudamericana.

Cortázar, Julio, 1986b : Entretiens avec Omar Prego. Paris, Gallimard.

Cortázar, Julio, 1994 : Teoría del túnel. In : Obra crítica/1. Madrid, Alfaguara.

Cortázar, Julio, 1995 : Diario de Andrés Fava. Madrid, Alfaguara.

Cortázar, Julio, 2001a : L’examen. Trad. Jean-Claude Masson. Paris, Delanoël.

Cortázar, Julio, 2001b : Journal d’Andrés Fava. Trad. Françoise rosset. Paris, Delanoël.

Cortázar, Julio, 2002 : Cartas I, 1937—1963. Madrid, Alfaguara.

González Bermejo, Ernesto, 1978 : Conversaciones con Cortázar. Barcelona, Edhasa.

Mesa gancedo, Daniel, 2002 : « Poésie rather hard to understand, Cortázar et la mantique dans la sémantique ». In : Manzi, Joaquín, dir. : Cortázar de tous les côtés. Poitiers, La licorne.

Rabaté, Dominique, 1998 : « L’épiphanie romanesque : Flaubert, Joyce, Tabucchi ». In : Vadé, Yves, dir. : L’instant romanesque. Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux.


BobardL. (1). Julio Cortázar : des débuts en littérature sous le signe de la controverse (1947). Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5828

Laure Bobard  krzysztof.jarosz@us.edu.pl
Université de Rennes 2 
Laure Bobard a soutenu une thèse intitulée : « Genèse d’un parcours romanesque : la pluralité discursive dans Divertimento et El Examen de Julio Cortázar » à l’Université de Rennes 2 en 2009. Elle poursuit actuellement ses recherches sur la littérature latino-américaine et sur les relations entre mémoire et roman au sein de l’Équipe de Recherche Interlangues Mémoires Identités Territoires (ERIMIT) de l’Université de Rennes 2. Elle est par ailleurs membre du comité de rédaction
de la revue Amerika (Rennes 2), éditée par le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les
Amériques (LIRA).
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).