Las rupturas de Concha Méndez en <i>Inquietudes</i>, <i>Surtidor</i> y <i>Canciones de mar y tierra</i>Abstrakt

This paper provides an analysis of the early work of Concha Méndez (Spain, 1898—1986). Unfortunately, and due to a gender bias, her work has been neglected in most literary studies. The main claim of the following analysis is that the writing in her three early books reflects a rupture at both the personal and poetic level, in an attempt to make her work a part of the Spanish literary horizon of that time. Méndez disrupts the status quo: she is not a tearful and confessional poet, but rather one who puts forward a gynocentrist view in her poems. Furthermore, and unlike the average female poet, she chose to use an avant-garde style. In doing so, Méndez became a leader in promoting female freedom and in socially constructing the image of the new woman.


Key words: Gynocentrist view, vanguard, social construction of image.


Alonso, Dámaso, 1982: “Escila y Caribdis de la literatura española”. En: Estudios y ensayos gongorinos, 3ª ed. Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica).

Anónimo, 2001: “Los raids literarios. Conversación con Concha Méndez (1929)”. En: Valender, James, ed.: Concha Méndez en su mundo (1898—1986). Madrid, Residencia de Estudiantes: 47—49.

Berges, Consuelo, 2001: “Hoy creo en la vanguardia (1930)”. En: Valender, James, ed.: Concha Méndez en su mundo (1898—1986). Madrid, Residencia de Estudiantes: 89—93.

Gubar, Susan, 1999: “La página en blanco y los problemas de la creatividad femenina”. En: Fe, Marina, coord.: Otramente: lectura y escritura feministas. México, Fondo de Cultura Económica: 175—203.

Lagarde, Marcela, 2006: Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. México, UNAM.

Lorenzo, José, 1926: “Colofón”. En: Méndez, Concha: Inquietudes. Madrid, Imprenta de Juan Pueyo.

Méndez, Concha, 1926: Inquietudes. Madrid, Imprenta de Juan Pueyo.

Méndez, Concha, 1928: Surtidor. Madrid, Imprenta ARGIS.

Méndez, Concha, 1930: Canciones de mar y tierra. Pról. de Consuelo Berges. Buenos Aires, Talleres Gráficos Argentinos.

Méndez, Concha, 1995: Poemas (1926—1986). Intr. y sel. James Valender. Madrid, Hiperión.

Méndez, Concha, 2001: “Historia de un teatro”. En: Valender, James, ed.: Concha Méndez en su mundo (1898—1986). Madrid, Residencia de Estudiantes: 63—77.

Quance, Roberta, 1999: “Hacia una mujer nueva”. Revista de Occidente, no. 212 [Madrid].

Siebenmann, Gustav, 1973: Los estilos poéticos en España desde 1900. Versión española de Ángel San Miguel. Madrid, Gredos.

Txibirisko, 2001: “Conchita Méndez, deportista, poetisa y cineasta (1927)”. En: Valender, James, ed.: Concha Méndez en su mundo (1898—1986). Madrid, Residencia de Estudiantes: 23—26.

Ulacia Altolaguirre, Paloma, 1990: Concha Méndez. Memorias habladas, memorias armadas. Presentación de María Zambrano. Madrid, Mondadori.

Wilcox, John C., 2001: “Concha Méndez y la escritura poética femenina”. En: Valender, James, ed.: Concha Méndez en su mundo (1898—1986). Madrid, Residencia de Estudiantes: 207—233.


Piña LaynesA. (1). Las rupturas de Concha Méndez en <i>Inquietudes</i>, <i>Surtidor</i> y <i>Canciones de mar y tierra</i&gt;. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5829

Alma Alicia Piña Laynes  krzysztof.jarosz@us.edu.pl
Universidad Autónoma de Campeche, México 
Alma Alicia Piña Laynes es Licenciada en Humanidades con Especialidad en Literatura por la Universidad Autónoma de Campeche, México, y Maestra en Literatura Española por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en dos publicaciones del Cuerpo Acadé-
mico Literatura y Lingüística, con los artículos “Campeche en la narrativa de Silvia Molina”, “La poesía modernista de Manuel García Jurado” (Vol. 1); y “Concha Méndez y la estética del 27” (Vol. 2); tiene otras publicaciones de literatura española en revistas de circulación nacional,
entre las cuales destaca “El erotismo en la voz femenina de la lírica hispánica popular antigua” y “Piedra de sol: poema de convergencia”. Actualmente es catedrática de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche, México.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).