La polémica Verón, Sebreli, Masotta y la problematización de la literatura como objeto críticoAbstrakt

The controversy among Juan José Sebreli, Eliseo Verón and Oscar Masotta represents a very significant episode in the encounter between Marxist and Structuralist paradigms in Argentinian intellectual history. The main goal of the following paper is to show how the debate between the two programs had resulted in a loss of centrality of literature in the cultural debates that were held on the contemporary intellectual field. In addition, it shows how that process of de-centration affects the reconceptualization suffered by other categories, such as the concept of alienation and the notion of everyday life.

Key words: Structuralism, Marxism, Literary Criticism, Alienation, Everyday Life.


Barthes, Roland, 1970: La semiología. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo.

Diego, José Luis, de, 2001: ¿Quién de nosotros escribirá el Facundo? Intelectuales y escritores en Argentina (1970—1986). La Plata, Ediciones Al Margen.

Gilman, Claudia, 2003: Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires, Siglo XXI.

Jitrik, Noé, 1966: “Poder e impotencia de la literatura”. En: Sartre, Jean-Paul, de Beauvoir, Simone et al.: ¿Para qué sirve la literatura? Buenos Aires, Proteo.

Laurent, Eric, 2003: “Ciudades psicoanalíticas”. Virtualia, nº 8: 2—10.

Masotta, Oscar, 1968: Conciencia y Estructura. Buenos Aires, Jorge Álvarez [citado por la reedición de Eterna Cadencia, 2010].

Neiburg, Federico, Plotkin, Mariano, comps., 2004: Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina. Buenos Aires, Paidós.

Sarlo, Beatriz, 2001: La batalla de las ideas. Buenos Aires, Emecé.

Sartre, Jean-Paul, de Beauvoir, Simone et al., 1966: ¿Para qué sirve la literatura? Buenos Aires, Proteo.

Sebreli, Juan José, 1964: Buenos Aires. Vida cotidiana y alienación. Buenos Aires, Siglo Veinte.

Sebreli, Juan José, 1997: Escritos sobre escritos, ciudades bajo ciudades. Buenos Aires, Sudamericana.

Sebreli, Juan José, 2003: “Buenos Aires, vida cotidiana y alienación” seguido de “Buenos Aires, ciudad en crisis”. Buenos Aires, Sudamericana.

Sigal, Silvia, 1991: Intelectuales y poder en la década del sesenta. Buenos Aires, El cielo por Asalto.

Steimberg, Oscar, 1999: “Una escena polémica entre psicoanálisis y semiótica”. En: Jitrik, Noé: Historia crítica de la literatura argentina. Vol. 10. Buenos Aires, Emecé.

Terán, Oscar, 1991: Nuestros sesentas. Buenos Aires, El cielo por Asalto.

Trebitsch, Michel, 1991: “Preface”. En: Lefebvre, Henri: Critique of Everyday Life. Nueva York, Verso.

Verón, Eliseo, 1968: Conducta, estructura y comunicación. Buenos Aires, Jorge Álvarez.


Tuset MayoralV. (1). La polémica Verón, Sebreli, Masotta y la problematización de la literatura como objeto crítico. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5833

Vicenç Tuset Mayoral  krzysztof.jarosz@us.edu.pl
Universidad Nacional de Rosario — CONICET 
Vicenç Tuset es licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura por la Universidad de Barcelona, donde también ha ejercido como docente. Actualmente cursa estudios de doctorado
en la Universidad Nacional de La Plata con una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Su tesis en curso tiene como objetivo principal analizar los efectos y modalidades de la recepción del estructuralismo francés en la crítica literaria argentina.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).