In vis polemica con il mondo: <i>Brucia la città</i> di Giuseppe Culicchia come espressione di dialogo e scontro interculturaleAbstrakt

Giuseppe Culicchia’s novel is an example of a literary polemic between the society and the individual who is, at least to a certain extent, a rebel. On the one hand, in Culicchia’s story, this might denote a person who stands up for their own personal opinions regardless of what anyone else says. On the other hand, however, a rebel may actually stand up against what is right, and may lose himself in drug and alcohol abuse. All in all, the novel focuses on being an individual and refusing to follow the crowd that forces you to think the same way they do even if it means becoming an outcast to the society. The novel is also a polemic, and polemics are not only a vehicle for the exchange of opinions, cultures, knowledge and ideas, but they also are the most significant sign of our times.


Key words: Literary polemics, society vs. individual, rebel, culture.


Augé, Marc, 2005: Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità. Milano, Elèuthera.

Augé, Marc, 2007: Tra i confini. Città, luoghi, integrazioni. Milano, Mondadori.

Augé, Marc, 2009: Che fine ha fatto il futuro? Milano, Elèuthera.

Bauman, Zygmunt, 2005: Vite di scarto. Trad. Marina astrologo. Roma—Bari, Laterza.

Bauman, Zygmunt, 2006: Intervista sull’identità. Roma—Bari, Laterza.

Carnero, Roberto, 1998: Lo spazio emozionale. Guida alla lettura di Pier Vittorio Tondelli. Novara, Interlinea.

Culicchia, Giuseppe, 2009a: Ambarabà. Milano, Garzanti.

Culicchia, Giuseppe, 2009b: Brucia la città. Milano, Mondadori.

Culicchia, Giuseppe, 2011: Ameni inganni. Milano, Mondadori.

La Cecla, Franco, 2011a: In altro mare. Un film dvd. Bologna, Cineteca.

La Cecla, Franco, 2011b: Mente locale. Per un’antropologia dell’abitare. Milano, Elèuthera.

Pasolini, Pier Paolo, 2003: Lettere luterane. Il progresso come falso progresso. Torino, Einaudi.

Tondelli, Pier Vittorio, 2001a: Biglietti agli amici. Milano, Bompiani.

Tondelli, Pier Vittorio, 2001b: L’abbandono. Racconti degli anni ottanta. Milano, Bompiani.

Tondelli, Pier Vittorio, 2001c: Opere. Cronache, saggi, conversazioni. Milano, Bompiani.

Tondelli, Pier Vittorio, 2005: Altri libertini. Milano, Feltrinelli.


PutoM. (1). In vis polemica con il mondo: <i>Brucia la città</i&gt; di Giuseppe Culicchia come espressione di dialogo e scontro interculturale. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5842

Małgorzata Puto  malgorzata.puto@us.edu.pl
Università della Slesia 
Małgorzata Puto, laureata in Filologia Italiana presso l’Università della Slesia. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Umanistiche e si è occupata durante la sua attività presso
l’Istituto di Lingue Romanze e di Traduttologia, di letteratura italiana contemporanea, la quale ricerca continua. Ha pubblicato una monografia ed articoli vari di cui elenco completo è accessibile sul sito: http://ifr.us.edu.pl/index2.php?id=5&sub=255; dal 2000 lavora come docente presso l’Università della Slesia.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).