Controverses et convergences. <i>L’Autofictif</i> d’Éric ChevillardAbstrakt

Currently one of the most controversial writers, Éric Chevillard shapes the foundations and the raison d’être of his apparently ludic aesthetics in a polemic and creative dialogue with the literary tradition. Experimenting in his subsequent texts with narrative forms that subvert generic boundaries and conventional stylistics, he exploits in L’Autofictif the new possibilities offered by the digital revolution. Kept on the web since 2007, his literary notebook has also been published as a book, thus becoming a multimodal project, which perfectly fits the contemporary culture of convergence, based on the interplay between the old and the new media. Playing with the media, Chevillard again proves his anticonformist attitude to conventional patterns and refuses to succumb to the prevailing trends. By situating literature at the borderline between high and mass cultures, he endows it with a new shape in the times, when it is commonly assumed to be doomed to oblivion.


Key words: Literary blog, culture of convergence, narrative experiments, ludic aesthetics.


Barthes, Roland, 1984 : « La mort de l’Auteur ». In : idem : Le bruissement de la langue. Paris, Seuil.

Blanchot, Maurice, 1955 : L’Espace littéraire. Paris, Gallimard.

Candel, Étienne, 2010 : « Penser la forme des blogs, entre générique et génétique ». In : Couleau, Christèle, Hellégouarc’h, Pascale, éds : Les blogs. Écritures d’un nouveau genre ? Paris, L’Harmattan : 23—31.

Certeau, Michel de, 1980 : L’Invention du quotidien. Paris, Union Générale d’Éditions 10/18.

Chevillard, Éric, L’Autofictif. En ligne : http://l-autofictif.over-blog.com.

Chevillard, Éric, 2009 : L’Autofictif. Talence, L’Arbre vengeur.

Chevillard, Éric, 2012 : « Beckett pour contre-attaquer ». En ligne : http://www.eric-chevillard.net/t_beckettpourcontreattaquer.php [page consultée le 2 février 2012].

Couleau, Christèle, Hellégouarc’h, Pascale, éds, 2010 : Les blogs. Écritures d’un nouveau genre ? Paris, L’Harmattan.

Escolin-Contensou, Isabelle, 2010 : « Le blog, nouvel espace littéraire entre tradition et reterritorialisation ». In : Couleau, Christèle, Hellégouarc’h, Pascale, éds : Les blogs. Écritures d’un nouveau genre ? Paris, L’Harmattan : 13—22.

Foucault, Michel, 2001 : « L’écriture de soi ». In : idem : Dits et écrits II. Paris, Gallimard.

Jeanneret, Yves, Souchier, Emmanuël, 1999 : « Pour une poétique de l’écrit d’écran ». Xoana. Images et sciences sociales, no 6—7 : 97—107.

Jenkis, Henry, 2006 : Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU Press. Jourde, Pierre, 1993 : « Les Petits Mondes à l’envers d’Éric Chevillard ». La Nouvelle Revue Française, no 486—487 : 204—217.

Lejeune, Philippe, 1975 : Le Pacte autobiographique. Paris, Seuil.

Lotman, Youri, 1973 : La structure du texte artistique. Paris, Gallimard.

Tisseron, Serge, 2001 : L’Intimité surexposée. Paris, Ramsay.

Viart, Dominique, Vercier, Bruno, 2008 : La littérature française au présent. Paris, Bordas.


MaziarczykA. (1). Controverses et convergences. <i>L’Autofictif</i&gt; d’Éric Chevillard. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5845

Anna Maziarczyk  anna.maziarczyk@poczta.umcs.lublin.pl
Université Marie Curie-Skłodowska 
Anna Maziarczyk est maître de conférences à l’Université Marie Curie-Skłodowska à Lublin. Ses recherches portent principalement sur la littérature française et francophone contemporaine,
les structures narratives, la rhétorique, les écritures subversives et la littérature ludique. Elle a publié plusieurs articles relatifs à ces problématiques, ainsi que l’ouvrage Le roman comme jeu. L’esthétique ludique de Raymond Queneau.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).