Przestrzeń wirtualna wykorzystywana w działaniach komunikacyjnych samorządów na przykładzie gmin Górnego Śląska i Zagłębia

Dariusz Krawczyk
https://orcid.org/0000-0003-1823-0309

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach komunikacyjnych samorządów. Przedmiotem badań jest wyodrębniony statutowo obszar metropolitalny województwa śląskiego, składający się z 41 gmin. Zastosowane metody badawcze obejmowały analizę Internetu, źródeł internetowych oraz literatury przedmiotu. Stąd wyciągnięto wnioski dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego w sferze mediów społecznościowych, przyczyniając się do uporządkowania stanu wiedzy w odniesieniu do celów, wydatków i efektów działań administracji samorządowej w badanej części cyberprzestrzeni.


Słowa kluczowe

gmina miejska; polityka informacyjna; Facebook; reklama; dostępność cyfrowa

Balicki J., Dryja P., Korłub W., Tyszka M. (2017), Metody i aplikacje zdalnego szkolenia mieszkańców inteligentnych miast, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, no. 14.

Kidyba M., Makowski Ł. (2017), Samorządy wobec smart cities-wyzwania, „Chorzowskie Studia Polityczne”, no. 13.

Kowalik K. (2018), Dialog, monolog, interakcja? Portal społecznościowy jako kanał komunikowania online samorządu gminnego. Studium przypadku miasta Kielce, „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, no.3.

Kowalik K. (2018), Media online samorządów lokalnych – nowa struktura w systemie medialnym. Próba ujęcia in statu nascendi, „Zeszyty Prasoznawcze”, no. 3.

Romanowski R. (2018), Szymkowiak A., Obecność samorządów lokalnych w mediach społecznościowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska”, no. 129.

Szymkowiak A., Scheibe A. (2016), Komunikacja samorządu terytorialnego ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów społecznościowych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, no. 40.

Directive 2016/2102 of the European Parliament and the Council (EU) of 26 October 2016 on the accessibility of websites and mobile applications of public sector bodies (OJ EU L 327/9 of 2 December 2016).

Promulgation by the Prime Minister of 9 November 2017 on the announcement of the consolidated text of the Ministerial Council Regulation on the National Interoperability Framework, minimum requirements for public registers and exchange of information in electronic form and minimum requirements for ICT systems (Journal of Laws of 2017, item 2247).

Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities (Journal of Laws of 2019, item 848).

Act of 8 March 1990 on Municipal Self-Government (Journal of Laws of 1990, item 95).

Act of 9 March 2017 on the Metropolitan Union in the Silesian Province (Journal of Laws of 2017, item 730).

Ordinance No. 19/2018 of the Sośnicowice Mayor, dated March 16th 2018, on establishing the procedure rules of the official fanpage of the Sośnicowice Municipal


Opublikowane : 2020-09-29


KrawczykD. (2020). Przestrzeń wirtualna wykorzystywana w działaniach komunikacyjnych samorządów na przykładzie gmin Górnego Śląska i Zagłębia. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 30, 73-90. https://doi.org/10.31261/spus.11382

Dariusz Krawczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1823-0309




Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).