Zaangażowanie katalońskich artystów w ruch proniepodległościowy

Marta Bainka
https://orcid.org/0000-0001-8788-0618

Abstrakt

Artykuł analizuje kwestię zaangażowania artystów w ruch proniepodległościowy w Katalonii. Dla wprowadzenia w kontekst wydarzeń, autorka rozpoczyna od przedstawienia historii Katalonii, skupiając się na jej konflikcie z Królestwem Hiszpanii i pięciu momentach historycznych, gdy Katalonia ogłosiła niepodległość. Artykuł przedstawia, w jaki sposób przeszłość jest obecna w codziennym życiu Katalończyków i jak wpływa na ich postawy. Autorka stara się także wskazać, jaką rolę odgrywają w tych procesach artyści i jak rozpoczęło się ich zaangażowanie w ruch proniepodległościowy. Czyni to poprzez przedstawienie artystycznego i politycznego zaangażowania artystów reprezentujących różne style i pokolenia.


Słowa kluczowe

Katalonia; ruch proniepodległościowy; separatyzm; artyści; aktywizm

Antczak, A. (2008). Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

BBC (2018). Valtònyc: Belgian court refuses to extradite Spanish rapper, 17 September 2018. www.bbc.com/news/world-europe-45550944 (accessed: 18.03.2021).

BBC (2021). Spain: Rapper Pablo Hasel who fled to university sent to jail, 16 February 2021. www.bbc.com/news/world-europe-56082117 (accessed: 18.03.2021).

Déloye, Y. (2013). National Identity and Everyday Life. In J. Breuilly (Eds.), The Oxford Handbook of the History of Nationalism (pp. 1–18).Oxford: Oxford University Press.

Dibuixos per la República. n.d. https://www.instagram.com/dibuixosperlarepublica (accessed: 25.03.2021).

Edles, L. D. (1999). A Culturalist Approach to Ethnic Nationalist Movements: Symbolization and Basque and Catalan Nationalism in Spain. Social Science History, Autumn, 23(3), 311–355.

Els Catarres (2015a). https://www.facebook.com/179505822093231/photos/a.189722641071549/967065550003917 (accessed: 19.03.2021).

Els Catarres (2015b). https://www.facebook.com/179505822093231/photos/a.189722641071549/967105533333252 (accessed: 19.03.2021).

Els Catarres (2015c). https://www.facebook.com/179505822093231/photos/a.189722641071549/967152553328550 (accessed: 19.03.2021).

Institut Ramon Llull. n.d. What is the Institut Ramon Llull? https://www.llull.cat/english/quisom/quisom.cfm (accessed: 15.04.2021).

Laurie, T., & Khan, R. (2017). The Concept of Minority for the Study of Culture. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, 31(1), 1–12.

Mees, L. (2004). Politics, Economy, or Culture? The Rise and Development of Basque Nationalism in the Light of Social Movement Theory. Theory and Society, 33, 311–331.

Marcet, J. (2019). Eight Years of Pro-independence Effort in Catalonia: Elections, Actors and the Political Process. Working Papers, 355, 5–34.

Monterde, A. M. (2013). Interliterariness and the Literary Field: Catalan Literature and Literatures in Catalonia. In J. Ramon Resina (Ed.), Iberian Modalities: A Relational Approach to the Study of Culture in the Iberian Peninsula (pp. 62–80). Liverpool: Liverpool University Press.

Myśliwiec, M. (2014). Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nouri, M. (2018). The Power of Influence: Traditional Celebrity vs Social Media Influencer. Pop Culture Intersections, 32.

Obtułowicz, B. (2007). Katalończycy nie są tacy sami jak pozostali Hiszpanie. Kształtowanie się poczucia odrębności Katalończyków w XVIII i XIX wieku. In A. Sawicka, T. Eminowicz-Jaśkowska (Eds.), Studia iberystyczne, almanach kataloński 6 (pp. 17–37). Kraków: Księgarnia Akademicka.

pablohaseloficial (2014). https://www.instagram.com/p/tlRRuBuMeC (accessed: 25.03.2021).

pablohaseloficial (2015). https://www.instagram.com/p/9_B9QluMfH (two comments) (accessed: 20.02.2021, 23.03.2021).

Pobóg-Lenartowicz, M. (2016). Ara es l’hora? The Approach of the Catalan Political Scene to Independence Issues. Historia i Polityka, 16(23), 27–41.

The Polish Constitution of 1997.

The Spanish Constitution of 1978.


Opublikowane : 2022-06-22


BainkaM. (2022). Zaangażowanie katalońskich artystów w ruch proniepodległościowy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 34, 83-99. https://doi.org/10.31261/spus.12566

Marta Bainka  m.bainka@gmail.com
Badaczka niezależna  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8788-0618
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).