Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 10



Abstrakt

Z niekłamaną dumą i satysfakcją przekazujemy do rąk Czytelników dziesiąty już tom publikacji „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Jak wszystkie poprzednie, ma on formułę otwartą, co sprawia, że zamieszczone w nim teksty są zróżnicowane pod względem tematycznym. Wszystkie jednak wpisują się w obszar badawczy współczesnej politologii, ukazując jej interdyscyplinarność. Autorami zdecydowanej większości artykułów, które znalazły się w niniejszym tomie, są pracownicy i doktoranci Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Niemniej jednak, jak zwykle, na łamach naszego periodyku znalazło się miejsce na tekst osoby z zaprzyjaźnionego ośrodka naukowo‑dydaktycznego. Tym razem jest to opracowanie Şule Toktaş z Kadir Has University w Stambule, które postanowiliśmy opublikować w języku angielskim, co, mamy nadzieję, nie tylko nie utrudni Czytelnikom jego odbioru, ale pozwoli na zachowanie oryginalności wywodu i uniknięcie niebezpieczeństwa związanego z przekładem na język polski. Uwzględniając problematykę poruszaną przez autorów poszczególnych artykułów, postanowiliśmy je pomieścić w trzech blokach tematycznych: „Systemy polityczne”, „Komunikowanie społeczne” i „Stosunki międzynarodowe”. Uzupełnieniem całości jest dział „Recenzje i omówienia”. Znaleźć w nim można informacje o publikacjach z dziedziny nauk politycznych, które ukazały się w ostatnim czasie na rodzimym rynku wydawniczym i na rynkach zagranicznych.

Pobierz


SPUSR. (1). Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 10. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 10. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5273

Redakcja SPUS  Redkacja_SPUS@o2.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 



Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).