Proces oligarchizacji systemu partyjnego UkrainyAbstrakt

Abstract: The process of „oligarchization” of the party system of Ukraine

In this article the author try to analyze the process of growing into financial‑industrial groups in Ukraine’s political parties. She seeks to ascertain its causes and consequences. Analyzes the initial time of systemic transformations in Ukraine. Special attention is given to the time presidency of Leonid Kuchma (1994—2005), because he was the chief architect of the oligarchy of the economy and the political system of Ukraine.

Key words: oligarchization, economy system, political system, systemic transformations, party system


„На найвищих посадах в Україні, цілком ймовірно, перебувають кримінальні злочинці”. Виступ Олександра Мороза з трибуни Верховної Ради 28 листопада 2000 року, http://tovarish.com.ua/archive/1175/Na_naivysc.html (dostęp: 7.07.2015).

Antoszewski A.: Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Poznań–Wrocław 2005.

Aslund A.: Comparative oligarchy: Russia, Ukraine and the United States, http://www.ranepa.ru/files/images/news/conference/20‑21‑mar2006/aslund.pdf (dostęp: 13.07.2015).

Herbut R.: Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych. Wrocław 2002.

Huntington S.P.: Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa 1995.

Kuzio T., Wilson A.: Ukraine: perestroika to independence. London 1994.

Kuzio T.: Regime type and politics in Ukraine under Kuchma. “Communist and Post‑Communist Studies” 2005, No 38.

Levitsky S., Way L.A.: Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge 2010.

Levitsky S., Way L.A.: Competitive Authoritarianism: The Emergence and Dynamics of Hybrid Regimes in the Post‑cold War Era, http://sitemaker.umich.edu/comparative.speaker.series/files/levitsky_with_bib.pdf (dostęp: 12.06.2015).

Macijewśkyj J.: Pokusy autorytaryzmu. „Nowa Ukraina” 2010, nr 9—10.

Matuszak S.: Demokracja oligarchiczna: Wpływ grup biznesowych na ukraińską politykę. „Prace OSW” nr 42, Warszawa 2012.

Pflimlin E.: Ukraine: une société bloquée. „Le Monde Diplomatique” 1998, No 5.

Аслунд А.: Розбудова капіталізму. Економічні перетворення у країнах колиш-нього радянського блоку. Київ 2003.

Бойко О.: Україна у 1985—1991 рр. Основні тенденції суспільно‑політичного розвитку. Київ 2002.

Валевський O.: Державна політика в Україні. Київ 2001.

Гарань О., Майборода О.: Українські ліві: між ленінізмом і соціал‑демок-ратією. Київ 2000.

Гарань О.: Від створення Руху до багатопартійності. Київ 1992.

Дорошенко А.: Організована злочинність як фактор політичного процесу. „Віче” 2000, nr 10.

Жданов I., Якименко Ю.: Україна у XXI столітті:виклики для політичної еліти. „Національна безпека і оборона” 2003, nr 9.

Касьянов Г.: Система владних відносин в сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія. „Український історичний журнал” 2009, nr 1.

Касьянов Г.: Україна: 1991—2007. Нариси новітньої історії. Київ 2008.

Кульчицький С.: Помаранчева революція. Київ 2005.

Кучма Л.: Шляхом радикальних економічних реформ. 1994.

Лісничук O., Сушко O.: Чи є політико‑економічні групи перешкодою для політичного розвитку України? Київ 2005.

Офіцинський Р.: Політичний розвиток незалежної України (1991—2004). Ужгород 2005.

Павленко Р.: Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. Київ 2001.

Партійна система України: Особливості становлення, проблеми функціонування, тенденції еволюції. „Національна безпека і оборона” 2010, nr 5.

Піховшек В., Конончук С.: Розвиток демократії в Україні: 1997 рік. Київ 1998.

Полохало В., Слюсаренко А.: Політичний просес і політична еліта. „Політична думка” 1993, nr 1.

Романенко Ю.: Вторая украинская республика: от рассвета до заката, http://hvylya.net/interview/politics2/vtoraya‑ukrainskaya‑respublika‑ot‑rassveta‑do‑zakata.html (dostęp: 7.07.2015).

Романюк А., Шведа Ю.: Партії та електоральна політика. Львів 2005.

Супрун Т.: Олігархізм як політичне явище та його вплив на розвиток демократичного суспільства в Україні. „Порівняльно‑аналітичне право” 2015, nr 1.

Указ Президента України По фінансово‑промислові групи nr 85/95 від 27 I 1995, http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/getcnt.php?uid=1082.6472.0&nobreak (dostęp: 12.06.2015).

Фесенко В.: Вітчизняна політична еліта у контексті „проекту Україна”. „Ї” 2006, nr 45.

Холіяд I.: Трансформація еліт в політичних України та Естонії, http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=392 (dostęp: 13.07.2015).

Pobierz


Hurska-KowalczykL. (1). Proces oligarchizacji systemu partyjnego Ukrainy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 15. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5441

Liana Hurska-Kowalczyk  gliana@op.pl
Uniwersytet Szczeciński Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).