„Wieczni prezydenci” są do pokonania. Spostrzeżenia po wyborach samorządowych 2014 rokuAbstrakt

Abstract: Multi‑terms mayors can be defeated. Observations after the 2014 local government elections

From 2002 the mayors of towns in Poland are elected in direct elections every 4 years. In 30 towns with county rights the same persons were chosen in the years 2002—2010. They are so called “everlasting mayors” (multi‑term mayors, incumbents). Before 2014 local elections three of them resigned from the election campaign for re‑election and ten “everlasting mayors” lost the elections. Therefore in thirteen towns with county rights the residents chose new mayors. On the basis of these cases the consideration of some thesis were done. First — the defeated incumbent supported by political parties usually loses elections with nonpartisan candidate; second — the defeated nonpartisan incumbent loses elections with partisan rival.

Key words: local politics, the mayor of town’ elections, multi‑term mayors, local power

października referendum w Słupsku. Znówchcą odwołać prezydenta, http://www.tvn24.pl/pomorze,42/27‑pazdziernika‑referendum‑w‑slupsku‑znow‑chca‑odwolac‑prezydenta,351861.html (dostęp: 3.09.2013).

Alberski R.: Struktura rywalizacji w wyborach prezydenckich w 2010 roku. W: Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska. Red. D. Skrzypiński. Wrocław 2012.

Alberski R. [et al.]: Wybory do rad gmin na Dolnym Śląsku 1990—1998. Wrocław 2001.

Antoszewski A.: Partie polityczne w rywalizacji o władzę w województwach i wielkich miastach. W: Obywatel — instytucje — władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu. Red. D. Karnowska, J. Nocoń. Toruń 2012.

Antoszewski A.: Rywalizacja o władzę w miastach Dolnego Śląska w latach 2002—2010. Uwagi wprowadzające. W: Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska. Red. D. Skrzypiński. Wrocław 2012.

Arkadiusz Wiśniewski nowym prezydentem Opola!!!, http://opolenatak.pl/index.php/arkadiusz‑wisniewski‑nowym‑prezydentem‑opola/ (dostęp: 1.12.2014).

Chrobak P.: Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998—2006 na tle kraju. „Przegląd Zachodniopomorski” 2010, nr 1.

Drzonek M.: Bezpartyjnie czy partyjnie? Efektywność wyborcza prezydentów polskich miast. Analizy Nowej Politologii, http://www.nowapolitologia.pl/politologia/marketing‑polityczny/bezpartyjnie‑czy‑partyjnie‑efektywnosc‑wyborcza‑prezydentowpolskich‑miast (dostęp: 28.01.2013).

Drzonek M.: Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby‑bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast. W: Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej. Red. M. Drzonek. Szczecin 2014.

Drzonek M.: Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków 2013.

Drzonek M.: Zdobywanie władzy w mieście — efektywność strategii „wiecznego prezydenta”. „Management and Business Administration. Central Europe” 2013, nr 1.

Flis J.: Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu, Kraków 2014.

Kowalczyk K., Tomczak Ł.: Wybory samorządowe w Szczecinie. Szczecin 2008; W. Kostka: Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Toruń 2008.

Kowalczyk K.: Wybory samorządowe w 2014 r. w Szczecinie. Szczecin 2015; M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska: Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych. Kraków 2011.

Laudy M.: Czapski odmówił Tuskowi, http://biala24.pl/?id=Informacje&x=18518 (dostęp: 7.08.2014).

Marcin Krupa wygrał wybory na prezydenta Katowic, http://wiadomosci.onet.pl/slask/marcin‑krupawygral‑wybory‑na‑prezydenta‑katowic/y8smnl (dostęp: 1.12.2014).

Marecki Z.: Maciej Kobyliński: Nie będę już kandydował na prezydenta miasta, http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140813/SLUPSK/140819883 (dostęp: 13.08.2014).

Matyja R.: Miasta w wyborach lat 1990—2011. Komunikat z badań. [B.m.w.] 2014.

Matyja R.: Rywalizacja polityczna w Polsce. Kraków–Rzeszów 2013.

Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński poinformował, że jest chory na Parkinsona, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019399,title,Prezydent‑Opola‑Ryszard‑Zembaczynski‑poinformowal‑ze‑jest‑chory‑na‑Parkinsona,wid,15763700,wiadomosc.html?ticaid=114cf3&_ticrsn=5 (dostęp: 25.06.2013).

Przybytek J.: Prezydent Katowic Marcin Krupa: kim jest naprawdę nowy prezydent Katowic?, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3666768,prezydent‑katowic‑marcin‑krupa‑kim‑jest‑naprawde‑nowy-prezydent‑katowic,2,id,t,sa.html (dostęp: 30.11.2014).

Referendum w Słupsku nieważne. Zachęty polityków nie pomogły, http://www.tvn24.pl/wiadomosci‑z‑kraju,3/referendum‑w‑slupsku‑niewazne‑zachety‑politykow‑nie‑pomogly,366703.html (dostęp: 28.10.2013).

Wojtasik W.: Funkcje wyborów samorządowych w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka. Katowice 2012.

Wojtasik W.: Systemowa specyfikacja wyborów samorządowych w Polsce. „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, T. 5, nr 1.

www.pkw.gov.pl.

Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 r. Wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych. Red. R. Alberski. Wrocław 2008.

Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 r. na Pomorzu Zachodnim. Red. M. Drzonek. Szczecin 2007.

Pobierz


DrzonekM. (1). „Wieczni prezydenci” są do pokonania. Spostrzeżenia po wyborach samorządowych 2014 roku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 15. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5448

Maciej Drzonek  maciej.drzonek@gmail.com
Uniwersytet Szczeciński 
doktor habilitowany, profesor nadzw. w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Redaktor naukowy kwartalnika "Acta Politica Polonica" (do 2015 – ZN US "Acta Politica"). Opiekun Koła Naukowego Studentów "Pro Res Publica". Kierownik zespołu badawczego "Państwo, władza, polityka lokalna – teoria i praktyka działania w Polsce i na świecie" (nr 503-3000-230554).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).