Lukáš Vomlela, Petr Hušek (przy współpracy: Petr Hlaváček, Dušan Janák, Martin Stanoev), Regionalne elity polityczne w kraju morawsko‑śląskim i województwie śląskim w latach 2000—2012. Opawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, 2014, ss. 121Abstrakt

Praca pt. Regionalne elity polityczne w kraju morawsko‑śląskim i województwie śląskim w latach 2000—2012 autorstwa Lukáša Vomleli oraz Petra Huška (napisana przy współpracy Petra Hlaváčka, Dušana Janáka, Martina Stanoeva — pracowników Centrum Badań Empirycznych, Wydziału Polityk Publicznych, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie), jest wynikiem projektu badawczego realizowanego w ramach programu mikroprojektów Euroregionu Silesia. Analiza ta wpisuje się w transgraniczną współpracę terytorialną w wymiarze naukowym i jest jedną z pierwszych podejmowanych na Śląsku w tak zdefiniowanym obszarze badawczym. Jest to ważna publikacja, której Autorzy koncentrują się na analizie ewolucji regionalnych elit politycznych w perspektywie porównawczej (pomiędzy regionem morawsko‑śląskim a województwem śląskim). Stanowi więc ona znaczący wkład w lepsze zrozumienie procesów politycznych zachodzących na poziomie regionalnym (i ich interakcji z poziomem centralnym) w dwóch krajach środkowo‑europejskich, ponad dwie dekady po 1989 roku, jak również po dokonanych — zarówno w Polsce, jak i w Czechach — reformach administracyjnych.

Pobierz


RiedelR. (1). Lukáš Vomlela, Petr Hušek (przy współpracy: Petr Hlaváček, Dušan Janák, Martin Stanoev), Regionalne elity polityczne w kraju morawsko‑śląskim i województwie śląskim w latach 2000—2012. Opawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, 2014, ss. 121. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 15. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5454

Rafał Riedel  riedelr@wp.pl
Uniwersytet Opolski 

doktor habilitowany, prof. UO jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (1999–2004 – doktorat w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pod kierunkiem prof. dr hab. M. Stolarczyka, dotyczący polityki informacyjnej rządu polskiego w zakresie promowania idei integracji Polski z Unią Europejską, 1994–1999 – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Katedra Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: Unia Europejska, samorząd, praca mgr pod kierunkiem prof. M. Stolarczyka, pt. Polska w procesie stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi) i Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1997–1999).

Zainteresowania badawcze: Polityczno-ekonomiczne procesy integracji europejskiej – Polska w Unii Europejskiej, rozszerzenie UE na Wschód, Spójność społeczno – gospodarcza w Europie, teorie integracji (polityczne i ekonomiczne), procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, wspólnotowa polityka migracyjna i azylowa; Procesy migracyjne – korelacje z kapitałem społecznym (negatywny kapitał społeczny, kapitał polityczny); Komunikowanie społeczne i polityczne – media jako czynnik socjalizacji politycznej, demokracja medialna, media w wymiarze lokalnym; Inne obszary nauk politycznych – kultura obywatelska a partycypacja polityczna, referendum, miejsce demokracji bezpośredniej we współczesnych systemach politycznych.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).