Polskie portale internetowe na Wyspach BrytyjskichAbstrakt

Abstract: The Polish web portals on the British Isles

The aim of this study is to show the landscape of the Polish web portals on the British Isles and participation of the Internet network in maintaining relationships with the family house by the Polish emigration. At the moment, there are lots of portals to Polish migrants, and counting. The questionnaire surveys showed that the Internet is very important source of information about situation in the country for Poles who are abroad. Moreover, they can communicate with the family and friends who stayed in Poland by means of the Web.

Key words: web portal, questionnaire surveys, Internet network, Polish emigration

Bendyk E.: Raport: Internet w Polsce AD 2009 Większa połowa, http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/285853,1,raport-internet-w-polsce-ad-2009.read (dostęp: 27.12.2012).

Budna M.: Dziura po emigrantach, http://www.polityka.pl/kraj/185475,1,dziura–po-emigrantach.read (dostęp: 27.12.2012).

Castells M.: Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Przeł. T. Hornowski. Poznań 2003.

Eade J., Drinkwater S., Garapich M.P.: Polscy migranci w Londynie-klasa społeczna i etniczność. Raport z badań. CRONEM Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism University of Surrey, 2006.

Fomina J. (Instytut Spraw Publicznych): Światy równoległe-wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii. Warszawa 2009.

Grossman L.K.: Republika elektroniczna. W: Władza i społeczeństwo 2. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Red. J. Szczupaczyński. Warszawa 1998.

http://www.posk.org/index.php/pl/organizacje/zjednoczenie-polskie-w-wielkiej-brytanii (dostęp: 25.06.2013).

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/450-tys-polskich-internautow-wiecej-niz-przed-rokiem-58-proc-z-5-letnim-stazem# (dostęp: 13.06.2013).

Juszczyk S.: Internet-współczesne medium komunikacji społecznej, http://www.up.krakow.pl/ktime/symp2011/referaty2011/juszczyk.pdf (dostęp: 13.06.2013).

Korzystanie z Internetu. CBOS Komunikat z badań. Warszawa 2012, BS/81/2012.

Krawczyk-Wasilewska V.: Internet jako narzędzie komunikacji globalnej. W: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Red. N. Majchrzak, A. Zduniak. Poznań 2011.

Lewicka-Wojnarowicz D.: Zubożenie i wzmacnianie ludzkiej przestrzeni komunikacyjnej przez przestrzeń cyfrową. W: Komputer-przyjaciel czy wróg? Red. A. Szewczyk. Szczecin 2005.

Ministerstwo Administracji Cyfryzacji. Departament Społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo Informacyjne w Liczbach. Red. V. Szymanek. Warszawa 2012.

Mitchell M.: Polscy emigranci-zadowoleni choć zdegradowani, http://www.poloniainfo.dk/aktualnosci/170-polscy-emigranci-zadowoleni-chodegradowani (dostęp: 13.06. 2013).

Nowe media, nowe kontakty. Ciągle w zasięgu, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/266765,1,nowe-media-nowe-kontakty.read (dostęp: 27.12.2012).

Piątkowska M.: Emigracja nam spowszedniała, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,67527,10600924,Emigracja_nam_spowszedniala.html (dostęp: 13.06.2013).

Polacy pracujący za granicą. CBOS Komunikat z badań. Warszawa listopad 2009, BS/155/2009

Społeczności wirtualne. CBOS Komunikat z badań. Warszawa 2010 BS/58/2010.

Stasiak P.: Fanatycy internetu to świetni klienci. Zaplątani w sieci, http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/283360,1,fanatycy-internetu-to-swietni-klienci.read (dostęp: 27.12. 2012).

Stasiak P.: Jak się zarabia na emigrantach. Londynek dla Londynu, http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1515434,1,jak-sie-zarabia-na-emigrantach.read (dostęp: 27.12.2012).

Szpunar M.: Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2010/uczestnictwo.pdf (dostęp: 13.06.2013).

Szpunar M.: Otwartość, partnerstwo i wspólnota zasobów jako determinanty świata wikinomii, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2010/wikinomia.pdf (dostęp: 13.06.2013).

Szpunar M.: Przestrzeń Internetu-nowy wymiar przestrzeni społecznej, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2008/przestrzen_internetu.pdf (dostęp: 13.06.2013).

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski; Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz luty 2007, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D-44D7A0454F93/31186/migracja070301.pdf (dostęp: 27.12.2012).

Wrabec P.: Emigracja nie chce wracać, http://www.polityka.pl/kraj/266774,1,emigracja-nie-chce-wracac.read (dostęp: 27.12.2012).

ZK: Polskie media i instytucje kulturalne w Londynie, http://londyn.gazeta.pl/londyn/1,86654,4961905.html (dostęp: 25.06.2013).

Pobierz


BrzozaK. (1). Polskie portale internetowe na Wyspach Brytyjskich. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 12. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5481

Katarzyna Brzoza  katarzyna.brzoza@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych UŚ i w 2010 roku uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji na temat „System lokalnego komunikowania masowego Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej”. Od roku 2013 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z teorii komunikowania masowego i komunikowania politycznego oraz konwersatoria monograficzne. Główne zainteresowania naukowe obejmują komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, system komunikowania lokalnego. Dotychczas opublikowano ponad 20 artykułów naukowych jej autorstwa. Uczestniczyła w 17 konferencjach naukowych. Prywatnie preferuje górskie wycieczki zwłaszcza w Tatry, słoneczne plaże oraz dobrą książkę i komedie wystawiane na deskach polskich teatrów.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).