Wojciech Modzelewski: USA w sondażach Warszawa: Difin SA, 2012, ss. 166Abstrakt

Książka Wojciecha Modzelewskiego jest ciekawym analitycznym esejem na temat przeobrażeń świadomości amerykańskiego społeczeństwa, zbudowanym na podstawie interpretacji prowadzonych od lat trzydziestych XX wieku empirycznych badań opinii publicznej. Za źródło służyły dane zaczerpnięte przede wszystkim z sondaży prowadzonych przez Instytut Gallupa i Pew Research Center. Ich zaletą jest, dzięki systematycznie powtarzanym na przestrzeni lat przez te wiodące ośrodki badawcze pytaniom ankietowym, na ogół stosunkowo łatwa i bezpośrednia porównywalność w czasie struktury odpowiedzi respondentów, umożliwiająca wyciąganie rzeczowych i wiarygodnych wniosków. Empiryczna podbudowa nadaje refleksjom Autora zobiektywizowany charakter, co oczywiście nie oznacza, że w warstwie interpretacyjnej formułowane przez niego wnioski są całkowicie wolne od wartościowania i niepodważalne.

Pobierz


KantykaZ. (1). Wojciech Modzelewski: USA w sondażach Warszawa: Difin SA, 2012, ss. 166. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 12. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5483

Zbigniew Kantyka  zbik@world.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia. Pracownik Zakładu Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor szeregu publikacji z zakresu teorii polityki, historii myśli politycznej i metodologii badań politycznych.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).