Chantal Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011, ss. 286Abstrakt

Carl Schmitt i jego myśl polityczna to bez wątpienia istotny rozdział światowej politologii. Choć splamiony współpracą z nazizmem, oczarowany państwem Hitlera i pragnący wcielać swe jurystyczne konstrukcje w praktyczne tryby machiny państwowej, Schmitt zaprezentował spójną wizję polityczności, która przez swój naukowy charakter zdecydowanie zasługuje na uwagę i rzeczowe omówienie. Carl Schmitt kojarzony jest nieodłącznie z prawicową wizją polityki, co powoduje, że wiele tez, które rozpowszechniał w swych pracach, jest ciągle aktualnych wśród licznych praktyków i teoretyków polityki. Odwołanie się do myśli Schmitta jest więc czymś zupełnie nowoczesnym i wpływowym, a przez swój wymiar praktyczny nie nosi znamion dawno przebrzmiałej melodii odgrywanej przez państwa totalitarne początków XX wieku. Wobec faktu, iż filozofia polityczna Schmitta „powraca na salony”, należy ze szczególną uwagą pochylić się nad zbiorem esejów opracowanym przez znaną belgijską filozof polityki Chantal Mouffe. Ma to również dużą wartość poznawczą w kontekście polskiej debaty publicznej, gdyż zwykło się powtarzać, iż wielu czołowych polskich polityków pozostaje pod przemożnym wpływem schmittańskiej myśli politycznej. Wydawnictwo Krytyki Politycznej oddało w ręce Czytelników pozycję, która stanowi polemiczną odpowiedź czołowych lewicowych myślicieli i teoretyków polityki na główne tezy zawarte w myśli politycznej Schmitta. Nie jest to jednak polityczne przeciąganie liny czy też próba zdyskredytowania myśliciela o odmiennych poglądach. Teoria polityczna Schmitta traktowana jest z należytą powagą i akademickim namysłem.

Hirst P.: Decyzjonizm Carla Schmitta. W: P. Hirst: Wyzwanie polityczności. Red. Ch. Mouffe. Warszawa 2012.

Schmitt C.: Teologia polityczna. Cztery rozdziały poświęcone nauce o suwerenności. W: C. Schmitt: Teologia polityczna i inne pisma. Przekł. i wstęp. M. A. Cichocki. Warszawa 2012.

Pobierz


HolaP. (1). Chantal Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011, ss. 286. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 12. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5484

Patrycjusz Hola  Redakcja_SPUS@o2.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
magister, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).