Autorytaryzm w przestrzeni współczesnego życia politycznegoAbstrakt

Abstract: Authoritarianism in the Space of Contemporary Political Life

            The following study shows that authoritarianism is a type of social and political system, in which an authoritarian leader plays a particular role and society is generated into the space of obedience and passivity. The authoritarian leaders are characterized by peculiar personalities: they are domineering, repressive, eager for obedience, recognition and respect in institutionalized forms. Authoritarianism reveals itself in the realities of globalization processes, in chich broad social circles are not able to adjust the pace of cultural transitions. Currently authritarianism is oriented towards the criticism of democratic model of wielding power; it reveals the links of procedural weakness and its replacement by authoritarian power.

 Keywords: political thoughts, authoritarianism, leadership, globalization, policy


Anioł W.: Paradoksy globalizacji. Warszawa 2002.

Antoszewski A., R. Herbut R.: Systemy polityczne współczesnego świata. Gdańsk 2001.

Beck U.: Społeczeństwa ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości. Warszawa 2002.

Chodubski A.: Globalization — Politics — Education. „Polish Political Science Yearbook” 2013, Vol. 42.

Chodubski A.: Granice demokracji: przeszłość i teraźniejszość. W: Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym. Red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski. Lublin 2012.

Chodubski A.: Jednostka, naród, państwo. W: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki. Lublin 2002.

Chodubski A.: Lokalizm pod ciśnieniem unifikacji świata. „Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy” 2002, nr 1.

King B., Schneider B.: Pierwsza rewolucja globalna. Warszawa 1992.

Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1997.

Mojsiewicz C.: Świat, w którym żyjemy. Poznań 2003.

Naisbitt J.: Megatrendy. Przeł. P. Kwiatkowski. Warszawa 1997.

Nowak W.: Politologie struktur edukacyjnych. Wprowadzenie. Bydgoszcz 2000.

Olszewski H.: Historia doktryn politycznych i prawnych. Poznań 1986.

Podolak M., Żmigrodzki M.: System polityczny i jego klasyfikacje. W: Współczesne systemy polityczne. Red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska. Warszawa 2007.

Polak E.: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Warszawa 2009.

Polak E.: Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej. Gdańsk 1996.

Ryfkin J.: Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wrocław 2003.

Ryszka F.: Państwo stanu wyjątkowego. Wrocław 1974.

Szmulik B., M. Żmigrodzki M.: Autorytaryzm i totalitaryzm. W: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki. Lublin 2007.

Śpiewak P.: Obietnice demokracji. Warszawa 2004.

Toffler A.: Trzecia fala. Przeł. E. Woydyłło. Warszawa 1986.

Turowski J.: Wielkie struktury społeczne. Lublin 1994.

Walewander E.: Postmodernizm a pedagogika katolicka. Toruń 2015.

Wiatr J.J.: Socjologia polityki. Warszawa 1999.

Współczesne oblicza mediów. Red. J. Marszałek-Kawa. Toruń 2011.

Żebrowski W.: Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata. Olsztyn 2007.

Żukowski A.: Systemy wyborcze. Wprowadzenie. Olsztyn 1997.

Pobierz


ChodubskiA. (1). Autorytaryzm w przestrzeni współczesnego życia politycznego. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5702

Andrzej Chodubski  polbsl@univgda.pl
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii 
doktor habilitowany, profesor zwyczajny, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, Zakład Teorii Polityki. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce badań metodologicznych, mniejszościom narodowym i etnicznym, Polonii oraz przemianom cywilizacyjno‑kulturowym na świecie.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).