Ekstremizm i radykalizm jako środowiska rozwoju terroryzmuAbstrakt

Abstract: Extremism and radicalism as an environment of the terrorism growth/terrorism escalation

            Political doctrines located on both edges of the line left-right ideological provides a convenient base for supporters of action based on violence. The problem is the use of the concepts of extremism and radicalism that must be considered separately. Extremism is based on violence and radicalism wants to achieve the objectives with respect for the principles of the political system. Past experience shows that both the extreme left and the extreme right to use violence linked to terrorism. Also, religious radicalism allow violence against people who do not wish to obey the basic principles laid down in the holy books. Countering extremism is a serious element of counter-terrorism strategy, which should serve as the basis for these activities.

 Keywords: extremism, radicalism, terrorism, fundamentalism, communism, fascism, antiglobalization movement


Antoszewski A.: Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków. Toruń 2008.

Antoszewski A., Herbut R.: Systemy polityczne współczesnej Europy. Warszawa 2006.

Bankowicz B.: Radykalizm. W: Słownik polityki. Red. M. Bankowicz: Warszawa 1996.

Borkowski R.: Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki. Toruń 2011.

Ciszewski P.: Alterglobalizm się zdewaluował?, http://www.lewica.pl/?dzial=teksty&id=443 (dostęp: 20.10.2005).

Encyklopedia terroryzmu. Red. A. Zasieczny. Warszawa 2004.

Glossar, Was ist der Unterschied zwischen radikal und extremistisch?, http://www.verfassungsschutz.de/de/Glossar_FAQ/FAQ/ (dostęp:10.08.2012).

Hołub A.: Ekstremizm polityczny. Radykalizm. W: Mały słownik politologii. Red. S. Opara. Toruń 2007.

Hołub A.: Komunizm. W: Podstawowe kategorie polityki. Red. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski. Olsztyn 2005.

Hołub A.: Współczesne partie radykalnej lewicy w Republice Federalnej Niemiec. Nowa rzeczywistość — stare cele? Olsztyn 2013.

Izak K.: Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju. „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2011, nr 5.

Jamsheer H.A.: Historia powstania islamu jako doktryny społeczno-politycznej. Warszawa 2009.

Klingemann H.D., Pappi F.U.: Politischer Radikalismus. Theoretische und methodische Probleme der Radikalismusforschung, dargestellt am Beispiel einer Studie anlässlich der Landtagswahl 1970 in Hessen. München—Wien 1972.

Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1983.

Kunicki Z.: Fundamentalizm religijny. W: Podstawowe kategorie polityki. Red. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski. Olsztyn 2005.

Leksykon religii. Zjawiska — dzieje — idee. Red. K. Waldenfels. Warszawa 1997.

Leonowicz R.: Straż Graniczna wobec terroryzmu — Wybrane zagadnienia materialnoprawne. W: Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej. Red. P. Majer, M. Sitek. Józefów 2011.

Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata. Red. M. Marczewska-Rytko. E. Olszewski. Kraków 2000.

National Strategy for Combating Terrorism, https://www.cia.gov/news-information/cia-thewar-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf (dostęp: 12.02.2106).

Nauka o polityce. Red. Z. Blok. Poznań 1987.

Neugebauer G.: Extremismus-Rechtsextremismus-Linksextremismus: Einige Anmerkungen zu Begriffen, Forschungskonzepten, Forschungsfragen und Forschungsergebnissen. In: Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz. Hrsg. W. Schubart, R. Stöss. Bonn 2000.

Program der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. Essen 2000.

Program Komunistycznej Partii Polski, http://www.kompol.type.pl/dokumprog.html (dostęp: 25.10.2005).

Przybylski H.: Politologia. Zarys problematyki. Katowice—Warszawa 2004.

Scruton R. : Słownik myśli politycznej. Przeł. T. Bieroń. Poznań 2002.

Stankiewicz L.: O partii marksistowsko-leninowskiej. Olsztyn 1986.

Stöss R.: Rechtsextremismus im vereinten Deutschland. Berlin 2000.

The European Union Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism, http://www.msz.gov.pl/resource/466d2bf9-c927-402d-9310-f0a25eb21d61 (dostęp: 12.02.2016).

Tokarczyk R.: Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego. W: Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego. Red. E. Olszewski. Lublin 2004.

Tokarczyk R.: Współczesne doktryny polityczne. Kraków 2000.

Urbański J.: Koalicja Grup Wolnościowych „Antyszczyt Wa29”. Alterglobalizm, antyglobalizm — co to takiego?, http://ibw.com.pl/modules/xfsection/article.php?articleid=126 (dostęp: 28.10.2005).

Ustawa federalna nr 114-FZ z dnia 25 lipca 2002 „O zwalczaniu działalności ekstremistycznej” (Zmieniona w dniu 27 lipca 2006 r., 10 maja i 24 lipca 2007 r. i 29 kwietnia 2008 r.), http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html (22.01.2014).

Verfassunsschutzbericht 2004. Bonn 2005.

Verfassunsschutzbericht 2013. Berlin 2014.

Winiarska-Tworóg D.: Ekstremizm. W: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata. Red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski. Kraków 2000.

Wirsching A.: „Przemoc przeciw przemocy?” — o ideologicznych założeniach ekstremizmu prawicowego i lewicowego po I wojnie światowej. W: Skrajnie prawicowe ideologie w historii i współczesności. Red. U. Backes. Wałbrzych 2005.

Zaborny P.: Wiedza o polityce. Łuków 2009.

Pobierz


HołubA. (1). Ekstremizm i radykalizm jako środowiska rozwoju terroryzmu. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5703

Adam Hołub  adahol@wp.pl
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem 
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w Instytucie badań nad przestępczością kryminalna i terroryzmem. Zajmuje się badaniami nad ekstremizmem i radykalizmem oraz niemieckim systemem politycznym. Wybrane publikacje: Podstawowe problemy polityczne świata w przekazie skrajnej lewicy i prawicy w Niemczech na początku XXI wieku. Olsztyn 2012; Współczesne partie radykalnej lewicy w Republice Federalnej Niemiec. Nowa rzeczywistość — stare cele? Olsztyn 2013; Polityczny ekstremizm, radykalizm jako zagrożenie dla systemu politycznego państwa — problemy definicyjne. W: Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce. Red. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel. Warszawa 2012, s. 48—61; Radykalizm polityczny a samorząd lokalny. W: Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014. Red. D. Plecka, Z. Osmólska. Toruń 2014, s. 38—48; Niemieckie „pakiety antyterrorystyczne” — odpowiedź na zagrożenie terroryzmem XXI wieku. W: Polska Ustawa antyterrorystyczna — Odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem. Red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński. Szczytno 2016, s. 139—151.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).