Constitutional responsibility of the President of SloveniaAbstrakt

Abstract: Constitutional responsibility of the President of Slovenia

            The subject matter of the article are issues related to the enforcement of constitutional responsibility of the President of Slovenia. In Poland, the body authorized to conduct proceedings on the constitutional responsibility of the President is a special court, namely the State Tribunal. The Slovenian legislator introduced a different model for the institution. The legislature chose the Constitutional Court as the body competent to conduct proceedings relating to the President’s constitutional liability. Just like the Polish solutions concerning that institution, also Slovenian regulations have drawbacks. In my article, I try to depict the consecutive stages of the procedure concerning the constitutional responsibility of the President of Slovenia, the proceedings in the parliament and before the Constitutional Court. In the end, I present conclusions from the analysis of the collected material.

 Keywords: constitutional responsibility, president, constitutional court


Bačić A.: Komentar: Ustava Republike Hrvatske. Split 2003.

Balicki R.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Federalnej Niemiec.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Budziło K.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Albanii.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Chmielewski G.: Rada Narodowa Republiki Słowackiej. Warszawa 2011.

Constitution of the Republic of Slovenia of 23 December 1991 r. URS, (Uradni list Republike Slovenije [official journal of the Republic] No. 33/91), http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/ (accessed: 15.07.2016).

Constitution of the Republic of Slovenia. Transl. and intro. P. Winczorek. Warszawa 1994.

Garlicki L.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej. Warszawa 1987.

Giżyńska M.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Bułgarii.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Grabowska S.: “Delikt konstytucyjny.” In: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz encyklopedyczny. Eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski. Warszawa 2009.

Granat M.: “Zakres kompetencji sądów konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej w innych sprawach”. Przegląd Sejmowy 2001, No. 4.

Jabłoński M.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Austrii.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Kaučič I., Toplišek J.: Ustava Republike Slovenije, Nova slovenska zakonodaja. Ljubljana 2005.

Krysieniel K., Wojnicki J.: “Słowenia.” In: Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Ed. M. Barański. Toruń 2009.

Krysieniel K.: “Słowenia.” In: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej: Ustrój, organy władzy, partie polityczne. Ed. M. Barański. Katowice 2005.

Ludwikowska A.M.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycznych. Toruń 1997.

Majercak T.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Słowackiej.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Marcic R.: Verfassung und Verfassunggericht. Wien 1960.

Mikuli P.: Parlament Słowenii. Warszawa 2003.

Mikuli P.: System konstytucyjny Słowenii. Warszawa 2004.

Młynarska-Sobaczewska M.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Macedonii.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Mołdawa T.: Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa 2003.

Nudel M. A.: Konstitucyonnyj kontrol w kapitalisticzeskich gosudarstwach. Moskwa 1968.

Orłowski W., Skrzydło W.: “Ustrój polityczny Republiki Włoskiej.” In: Ustroje państw współczesnych. Vol. 1. Ed. W. Skrzydło. Lublin 2005.

Patyra S.: “Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Słowenii.” In: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Warszawa 2007.

Patyra S.: “Republika Słowenii.” In: Ustroje państw współczesnych. Vol. 2. Ed. E. Gdulewicz. Lublin 2005.

Rupnik J., Cijan R., Grafenauer B.: Ustavno pravo. Vol. 2: Ustavno pravo Republike Slovenije. Ed. R. Cijan. Maribor 1993.

Składowski K.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Chorwacji.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Sokół W., Grylak B.: “System polityczny Słowenii.” In: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Eds. W. Sokół, M. Żmigrodzki. Lublin 2005.

Surówka A.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Węgierskiej.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Wiszowaty M.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Słowenii.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Witkowska-Chrzczonowicz K.: “Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Włoch.” In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.

Zwierzchowski E.: “Zakres działania europejskich trybunałów konstytucyjnych.” Studia Iuridica Silesiana. 1984, Vol. 9.

Zwierzchowski E.: Sądownictwo konstytucyjne. Białystok 1994.

Zwierzchowski Z.: “Republika Federalna Niemiec.” In: Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Ed. A. Jamróz. Warszawa 1989.

Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите — членки на Европейския съюз и страните – кандидатки. Сб, CSD, 2005.

Pobierz


GrabowskaS. (1). Constitutional responsibility of the President of Slovenia. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5705

Sabina Grabowska  chatazawsia@wp.pl
University of Rzeszów, Faculty of Sociology and History, Institute of Political Science 
dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki. Redaktor Naczelna Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, członek Constitutional Law Journal’s Network oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Nagroda Rektora UR III st. — 2004; Nagroda Rektora UR II st. — 2013; stypendystka Krajowego Stypendium Wyjazdowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2006; staż naukowy w Uniwersytecie Pawła Józefa Szafarika w Koszycach, Słowacja — 2008; wizyta studyjna w Staffordshire University (Wielka Brytania) 2010; the visiting prof. Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika w Koszyce, Słowacja 2015; autorka i redaktorka ponad 80 publikacji, organizatorka ponad 20 konferencji naukowych.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).