Rola Jednej Rosji na rosyjskiej scenie politycznejAbstrakt

Abstract: A role of United Russia party on the Russian political scene

            A political success of Vladimir Putin on the Russian political scene has been lasting only because of his political background, in the form of United Russia party. Based on partnership relations between President and party were possible only in base of Russian party system evolution. A purpose of this article is to expose a role of United Russian party in process of formation leader party system and simultaneously paying attention on attitude of President in the face of political background. The most important factors, which have been influence on party system evolution, there were institutional changes.

 Keywords: Russian party system, party of power, leader party, evolution, president


Fiedieralnyj zakon „O wyborach dieputatow Gosudarstwiennoj Dumy Fiedieralnogo Sobranija Rossijskoj Fiedieracyi” priniat Gosudarstwiennoj Dumoj 11 diekabria 2002 g.

Fiedieralnyj zakon „O wyborach dieputatow Gosudarstwiennoj Dumy Fiedieralnogo Sobranija Rossijskoj Fiedieracyi” priniat Gosudarstwiennoj Dumoj 14 fiewrala 2014 g.

Fiedieralnyj zakon „O wyborach Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi” priniat Gosudarstwiennoj Dumoj 24 diekabria 2002 g. (s dopołnienijami i izmienienijami).

Fiedieralnyj zakon „Ob osnownych garantijach izbiratielnych praw i prawa na uczastije w riefieriendumie grażdan Rossijskoj Fiedieracyi” ot 12 ijunia 2002 g.

Fiedieralnyj zakon ot 11 ijulja 2001 g. I 95-f3 (riedakcyja ot 7 maja 2003 g.) „O politiczeskich partijach”.

Iniutin W., Baszłykowa N.: Woronieżskich gossłużaszczich „agitirujut” za „Jedinuju Rossiju” 03.11.2011 g., www.kommersant.ru (dostęp: 7.05.2014).

Konstitucyja Rossijskoj Fiedieracyji priniata na wsienarodnom gołosowanii 12 diekabria 1993 goda s poprawkami.

Kubik A.: Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku. Warszawa 2000.

Mironow S.: Kak nas budut obmanywat’, 07.10.2010 g., www.Sergey-mironow.livejournal.ru (dostęp: 6.05.2014).

Osipow G.: Wakuumnaja bomba własti, 27.10.2011 g., www.gazeta.ru (dostęp: 7.05.2014).

Panfiłowa O.: Czecznia poobieszczała „Jedinoj Rossii” 120% gołosow na wyborach (dostęp: 6.05.2014).

Pawłowskij G.: Putin uże nie jawlajetsia charizmatikom-odinoczkoj, 08.04.2011 g., www.dp.ru (dostęp: 7.05.2014).

Priedwybornaja programma utwierżdiena 20 sientiabria 2003 goda na III Sjezdie Wsierossijskoj politiczeskoj Partii „Jedinstwo i otieczestwo” — „Jedinaja Rossija”.

Priedwybornaja programma Wsierossijskoj politiczeskoj partii „Jedinaja Rossija”, priniataja VIII Sjezdom Wsierossijskoj politiczeskoj partii „Jedinaja Rossija” 1 oktiabria 2007 goda, g. Moskwa.

Priedwybornaja programma Wsierossijskoj politiczeskoj partii „Jedinaja Rossija” na wyborach dieputatow Gosudarstwiennoj Dumy Fiedieralnogo Sobranija Rossijskoj Fiedieracyi szestogo sozywa, utwierżdiennaja XII Sjezdom Wsierossijskoj politiczeskoj partii „Jedinaja Rossija” 24 sientiabria 2011 g. (Programmnoje obraszczenije partii „Jedinaja Rossija” k grażdanam Rossii).

Rosja Putina. Leksykon. Red. A. Głowacki, A. Stępień-Kuczyńska. Łódź 2004.

Szyszlin W.: Putin: Prajmieriz nużny wsiem, http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=204744 (dostęp: 04.05.14).

Ustaw Partii „Jedinaja Rossija” utwierżdien na I Sjezdie partii s izmienienijami i dopołnienijami, wniesiennymi na II Sjezdie 29 marta 2003 g.

www.er.ru, źródło: http://er.ru/party/today/ (dostęp: 1.01.2016).

www.grachev62.ru, źródło http://grachev62.narod.ru/V-99/chapt19.htm (dostęp: 5.03.2014).

www.interfax.ru, źródło: http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=204744 (dostęp: 4.05.2014).

www.kprf.ru, źródło: https://kprf.ru/opponents/84061.html (dostęp 6.05.2014).

www.wciom.ru, źródło: http://wciom.ru/ratings-parties/ (dostęp: 12.03.2014).

Zieliński E.: System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej. Warszawa 2005.

Zieliński E.: Współczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe. Warszawa 1995.

Pobierz


JendryskoJ. (1). Rola Jednej Rosji na rosyjskiej scenie politycznej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5709

Jarosław Jendrysko  jarek.jendrysko@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
magister politologii, doktorant nauk politycznych. Zainteresowanie państwami Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Rosji.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).