Uwarunkowania dynamiki rozwoju organizacji pozarządowych w PolsceAbstrakt

Abstract: Non-Governmental Organizations’ development dynamics circumstances in Poland

             Deep differences between Polish foundations and associations based on assets and financial sources possession as well as organisation of work have no greater influence on the Third Sector development dynamics. The most important factors amongst those having an impact on social activity processes are state authorities’ determination in creating legal rules stimulating undertaking and running NGO’s activity and skills of appropriate managing of NGO’s by executive and supervisory officers. Despite of relevant legal and administrative solutions have been implemented making welcomed results, but choice and using of organisational skills have been not proper yet. However the next few years seems to be the period of NGO’s activity gradual improvement which helps to eliminate undesirable effects.

 Keywords: civil society, social activity, voluntary sector, non-governmental organizations


Administracja publiczna. Red. J. Boć. Łódź 2004.

Golczyńska-Grondas A.: Polski trzeci sektor a profesjonalne pomaganie. „Trzeci Sektor”, nr specjalny 2012/2013.

GUS: Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. Warszawa 2014.

Instytut Spraw Publicznych: Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich w Polsce w roku 2012.Warszawa 2013.

Instytut Spraw Publicznych: O ISP, http://www.isp.org.pl/o-isp,22.html (dostęp: 10.04.2016).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Stowarzyszenie Klon/Jawor: misja, http://www.klon.org.pl/x/779986 (dostęp: 10.04.2016).

Stowarzyszenie Klon/Jawor: Polskie organizacje pozarządowe 2012. Warszawa 2013.

Stowarzyszenie Klon/Jawor: Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.

Pobierz


ToszekB. (1). Uwarunkowania dynamiki rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5713

Bartłomiej H. Toszek  clermont@wp.pl
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki 
prawnik, doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów politycznych, gospodarczych i społecznych Wielkiej Brytanii (zwłaszcza Walii); europejskiej, polskiej i brytyjskiej polityki regionalnej w kontekście dążeń emancypacyjnych wspólnot regionalnych; rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie europejskiej i polskiej; wybranych aspektów aktywności obywatelskiej.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).