The prospect of regional development on the example of the Silesian voivodeshipAbstrakt

Abstract: The prospect of regional development on the example of the Silesian voivodeship

             Regional policy which has been aimed at the central level since the beginning of accession negotiations with the European Union, did not develop beneficially for particular regions. Together with Poland’s accession into the EU structures, the whole situation has been even more exacerbated. Although the accession facilitated the regions the participation in the instruments of regional policy (structural), the growth of their meaning in both national and international policy did not take place. The results of the EU regional policy are not unambiguously positive and satisfying, which is to a certain extent connected with the lack of procedures during their implementation and examples of waste and inefficiency at all levels. Above all, it concerns the shortage of strategic thinking about the region at the central and regional levels, as well as the lack of participation of regional elites and real public consultation in the process of industrial change.


„Zintegrowane Inwestycje Terytorialne — nowy mechanizm współpracy i finansowania”. VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, 9 maja 2014.

Barca F.: An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. Independent Report 2009.

Dobrowolski P.: Między centralizmem a samorządnością. In: Idem: Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji w Polsce. Katowice 2000.

EUROPE 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. EC Communication (2010).

Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013. AGROTEC Polska, sierpień 2014.

Faliszek K., Łęcki K., Wódz K.: Górnicy. Zbiorowości górnicze u progu zmian. Katowice 2001.

Gilowska Z.: Pożądany mechanizm wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej do wspierania rozwoju regionalnego. Lublin 2000.

Gorzelak G.: „Fakty i mity rozwoju regionalnego.” Studia Regionalne i Lokalne 2009, nr 2(36).

Grabowski T.: Unia Europejska — mechanizmy integracji gospodarczej. Toruń 2008.

Gross Domestic Product in the Silesian Voivodeship in Years 1995—2005. Katowice 2007.

Grosse T.G.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. Warszawa 2000.

Grzeszak A.: „Katowice stolicą aglomeracji śląskiej? Węgiel się kruszy.” Polityka 2014, nr 22.

Huczek A.: „Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów.” In: Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Wrocław 2009.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010—2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR). Warszawa 2010.

Madej T.: Regionalna polityka społeczno-gospodarcza. Szczecin 1998.

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2010, nr 16.

Polityka spójności po 2013 r. Pożądane kierunki reformy. Dokument problemowy. Warszawa 2008.

Prawie każde polskie miasto chciałoby być metropolią. Property design, Portal samorzadowy.pl (accessed: 13.05.2014).

Rozporządzenie (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) (Official Journal L 154, 21.06.2003).

Rozporządzenie Komisji (EC) No 105/2007 of 1 February 2007 amending the annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) (Official Journal L 39, 10.02.2007); and Regulation (EC) No 176/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 amending Regulation (EC) No 1059/2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union (Official Journal L 061, 5.03.2008).

Sakowicz M.: Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa 2007.

Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2013 r. przyjęte w dniu 30 stycznia 2008 r. Warszawa 2008.

Subregion Bytom has GDP Twice Lower than Nysa. Gross Domestic Product in the Silesian Voivodeship in Years 1995—2005. Katowice 2007.

Verordnung (EG) Nr 1059/200383 des Europaischen Parlaments und des Ratek vom 26. Mi 2003 Uber die Sachffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietsaeinheiten fur die Statistik (NUTS) In: Regionen Systematik der Gebietseinheiten fur die Statistik NUTS 2003/EU25, Eurostat/ Europaische Kommision, Amt fur amtliche Veroffentlichungen der Europaischen Gemeinschaften, Luxemburg 2004, Angang 1 NUTS Verordnung.

Wrana K.: „Wizje rozwoju województwa śląskiego i instrumenty ich realizacji w regionalnych dokumentach strategicznych.” Śląskie Studia Regionalne 2010, nr 1.

Zarządzanie projektem europejskim. Red. M. Trocki , B. Grucza. Warszawa 2007.

Pobierz


Pietruszek-KwarciakB. (1). The prospect of regional development on the example of the Silesian voivodeship. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5714

Bożena Pietruszek-Kwarciak  bpieruszek@gmail.com
PhD student 
doktor nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, specjalista w zakresie rozwoju regionalnego, trener zarządzania projektami, konsultant projektów unijnych. Od początku pracy zawodowej związana z organizacjami pozarządowymi i sektorem MŚP w Polsce i poza granicami. Współpracowała z Parlamentem Europejskim w ramach wsparcia sektora NGO. Koordynowała liczne projekty rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego, zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualnie realizuje projekt ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w zakresie ekonomii społecznej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz nowych przedsiębiorstw w regionie.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).