A framing theory empirical approach to the image of elderly population in the digital press of Castilla y LeónAbstrakt

Abstract: A framing theory empirical approach to the image of elderly population in the digital press of Castilla y León

            The present paper shows the results of content analysis research conducted on media framing related to the third age population published by the most widespread online media in Castilla y León. This paper focuses on the analysis of the role of regional press when framing one of the oldest age groups both in Spain and in Europe; for this purpose, 799 pieces of news about the third age population were analyzed in several genres within the most widespread online formats throughout the region. For our goal Semetko and Valkenburg’s five news frames were analyzed in order to identify the latency and subjectivity of discourse in each of the pieces of news.

 Keywords: mass media, news framing, content analysis, third-age populations.


Abellán García A., Ayala García A.: “Un perfil de las personas mayores en España, 2012.” Indicadores estadísticos básicos. In: Informes Portal Mayores. 2012, http://ww.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/pm-indicadoresbasicos12.pdf (accessed: 1.06.2012).

Andréu Abela J.: “Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada.” In Centro de Estudios Andaluces. 2011, http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf (accessed: 20.12.2011).

Andréu Abela J.: Los españoles: Opinión sobre sí mismo, España y el Mundo. Análisis Longitudinal Escala de Cantril. Granada 1998.

Atkins C.K.: “Mass Media and the Aging.” In: Aging and communication. Eds. H.J. en Oyer, E.J. Oyer. Baltimore, MD 1976.

Bardin L.: Análisis de contenido. Madrid 1986.

Barthes R.: El grado cero de la escritura. México 1997, Siglo XXI.

Berelson B.: Content Analysis in Comunication Research. Glencoe 1952.

Berrocal Gonzalo S., Rodríguez-Maribona C.: Análisis básico de la prensa diaria. Manual para aprender a leer periódicos. Madrid 1998.

Borrat H.: El periódico, actor político. Barcelona 1989.

Buchholz M., Bynum J. E.: “Newspaper Presentation of America’s Aged: A Content Analysis of Image and Role.” The Gerontologist 1982, No 22.

Butler R. N.: “Intervención en el Seminario para los medios en Madrid.” In International Longevity Center (ILS)-USA. Aging on the world stage. ILC, 2002, http://www.ilcusa.org/_lib/pdf/madrid2002.pdf. (accessed: 5.08.2012).

Butler R.N.: “Age-ism: Another form of Bigotry.” The Gerontologist 1969 , No 9.

Escrita. Barcelona 1974.

Fontcuberta M.: La noticia: pistas para percibir el mundo. Barcelona 1993.

Framing Public Life. Perspective on Media and Our Understanding of the Social World. Eds. D.S. Reese, H.O. Gandy, A. Grant. Mahwah, New Jersey 2010.

Gans H.: Deciding what’s News. A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time. New York 1979.

Goerlich F.: “Tablas de Mortalidad de España y sus Regiones.” In: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) 2013, http://www.ivie.es/es/banco/tabmor/tabmor.php (accessed: 5.02.2013).

Gómez García J. M., Pelaez Fermoso F. J., García González A.: “Los costes económicos de la evolución de la población anciana dependiente en Castilla y León.” XXI Reunión anual ASEPELT. Valladolid (España), Junio 2007.

Gutiérrez Palacio J.: Periodismo de opinión. Madrid 1984.

Igartua J., Humanes, M.: “El método científico aplicado a la investigación en comunicación social.” In: Portal de la comunicación. Aula abierta, lecciones básicas. 2009, http://es.scribd.com/doc/50670815/Metodo-Cientifico-en-comunicacion-social (accessed: 2.08.2013).

Igartua J.A., Humanes M.L., Cheng L., Muñiz C., García M., García A.R.: “Imágenes de Latinoamérica en la prensa española. Una aproximación empírica desde la Teoría del Encuadre.” Comunicación y Sociedad, 2004, No 17(1).

Igartua J.J.: Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Barcelona 2006.

Iyengar S.: Is anyone responsible? How television frames political issues. Chicago 1991.

Kripp endorff K.: Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona 1990.

Lasswell H.D.: “The Structure and Function of Communication in Society.” In The Communication of Ideas. Ed. L. Bryson. New York 1948.

Lazarsfeld P.F., Merton R.K.: “Comunicación de masas, el gusto popular y la acción social organizada.” In: La comunicación de masas. Ed. H. Muraro. Buenos Aires1977.

Martín Aguado J.A.: Proyecto y diseño de un diario. Madrid 1991, Ciencia 3.

Martínez Albertos J.L.: Redacción Periodística. Los Estilos y los Géneros en la Prensa.

Martínez Vallvey F.: Herramientas periodísticas. Salamanca 1996.

Neuendorf K.A.: The content analysis guidebook. Thousand Oaks (CA) 2002.

Núñez Ladevéze L.: Manual para periodismo. Barcelona 1991.

Ortega F., Humanes M. L.: Algo más que periodistas. Sociología de una profesión. Barcelona 2000.

Polo González, M.E.. “La prensa y los mayores en Castilla y León.” Revista de Ciencia y orientación familiar 2005, No 30.

Sádaba T. (2001): “Origen, aplicación y límites de la »teoría del encuadre (framing) en comunicación«.” Comunicación y Sociedad 2001, No XIV.

Sancho F.: En el corazón del periódico. Pamplona 2004.

Semetko H.A., Valkenburg P.M.: “Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News.” Journal of Communication 2000, No 50 (2).

Van Dijk T. (1996): “Opiniones e ideologías en la prensa, en Voces y Cultura.” Revista de Comunicación 1996, Vol. 10.

Wimmer R.D., Dominick J.R.: La investigación científica de los medios de comunicación. Una introducción a sus métodos. Barcelona 1996.

Pobierz


Antón CrespoM., & Fernánandez RamosM. (1). A framing theory empirical approach to the image of elderly population in the digital press of Castilla y León. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5716

Margatia Antón Crespo  maranton@fyl.uva.es
University of Valladolid  Hiszpania
prof. zw. dr hab., Universidad de Valladolid, Hiszpania, w krórym pracuje jako nauczyciel akademicki od 2003 r. Od roku 2003 ro roku 2008 koordynowała prace sekcji dziennikarstwa na tejże Uczelni, będąc pionierem w tej dziedzinie. Wcześniej uczyła w Universidad Complutense w Madrycie (1988—1989) oraz w Universidad de La Laguna na Teneryfie (1989—2003), gdzie pełniła funkcję dziekana Wydziału Dziennikarskiego. Kierowała studiami doktoranckimi, projektami Final Master, DEAS i opiekowała się dysertacjami osób kończących studia. Jest ekspertem w dziedzinie teorii komunikacji i informacji, metodologii badań komunikacyjnych (przedmiotów, których uczy) i dziennikarstwie cybernetycznym. Brała udział w wielu międzyinstytucjonalnych przedsięwzięciach badawczych (Research + Development + Innovation), a także kierowała częścią z nich. Jest autorem kilku publikacji.
María Yolanda Fernánandez Ramos 
Miguel de Cervantes European University  Hiszpania
doktor, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Hiszpania. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Europejskim Miguel de Cervantes w Valladolid (Hiszpania). Od 2002 r. prowadzi zajęcia na tamtejszym Wydziale Nauk Społecznych. Uczyła przedmiotów z zakresu statystyki w dziedzinie dziennikarstwa, komunikacji audiowizualnej i reklamy. Ma kilka indeksowanych publikacji i jest ekspertem w zakresie ilościowych metod badań w komunikacji.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).