Teoretyczna i metodologiczna koncepcja szkoły chicagowskiej w nauce o polityceAbstrakt

Abstract: Theoretical and methodological concept of the Chicago School in the political science.

As part of the research methodology in the social sciences, sociological orientation, created and developed in the 1920s and 1930s in Chicago, achieved great importance and publicity. Its assumptions and achievements were thoroughly discussed, were and are often cited in the scientific literature. While relatively rarely mentions can be found of the existing at the same time, largely separate institutionally and personally, Chicago School in the political science, the creators and participants of which attempted to redefine the goals and methods of studying political reality. The background for new proposals were normative assumptions dominant in the first decades of the 20th century, of the so‑called classical political science, very different from the model of empirical science focused on the search for a general theory which started to become a standard in all disciplines.

A new scientific discipline, emerging at the turn of the century, devoted to the study of politics was primarily inspired by the achievements and traditions of such sciences as political philosophy, legal studies or political history. It influenced obviously its normative character by directing the interest of researchers primarily to considerations related to the legal and constitutional solutions and analysis of the formal dimension of political institutions. During this period, the real world of politics remained outside of analyses — thus, differently than in the 19th century sociology with positivist orientation, no particular attention was paid to the importance of scientific data obtained by using empirical methods.

            My text contains a concise presentation of the scientific profiles of the main representatives of the Chicago School in the political science — Charles E. Merriam, Harold D. Lasswell, and Harold F. Gosnell. Their theoretical and methodological ideas on the methods of study and mechanisms of political reality, which they used in their academic activities and research work, in an unquestionable way influenced the development of modern political science. As far as the methodology is concerned, the article is based on a direct analysis of key source texts and on the attempt to interpret their contents and significance of the proposals contained therein, in the context of the methodological dilemmas of modern political science.

Key words: concept of the Chicago School, political science, sociological orientation, dilemmas of political science

Almond G.: A Discipline Divided. Schools and Sects in Political Science. Newbury Park 1990.

American Political Scientists: A Dictionary. Eds. G. H. Utter, C. Lockhart. Westport 2002.

Castle G.: The Blackwell Guide to Literary Theory. Oxford 2007.

Catlin G.E.G.: Harold F. Gosnell’s Experiments in the Stimulation of Voting. In: Methods in Social Science: A Case Book. Ed. S. A. Rice. Chicago 1931.

Czekaj K.: Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce. Katowice 2007.

Gosnell H.F.: Boss Platt and His New York Machine: A Study of the Political Leadership of Thomas C. Platt, Theodore Roosevelt, and Others. Chicago 1924.

Gosnell H.F.: Getting Out the Vote: An Experiment in the Stimulation of Voting. Chicago 1927.

Gosnell H.F.: Machine Politics: Chicago Model. Chicago 1937.

Gosnell H.F.: Negro Politicians: The Rise of Negro Politics in Chicago. Chicago 1935.

Gosnell H.F.: Thomas C. Platt: Political Manager. „Political Science Quarterly” 1923, Vol. 38, No. 3.

Heaney M.T., Hansen J.M.: Building the Chicago School. „American Political Science Review” 2006, Vol. 100, No. 4.

Heaney M.T.: The Chicago School That Never Was. „PS: Political Science & Politics” 2007, Vol. 40, No 4.

Jones L.V.: L.L. Thurstone: Vision of Psychology as a Quantitative Rational Science. In: Portraits of Pioneers of Psychology. Vol. 3. Eds. G. A. Kimble, M. Wertheimer. Washington 1998.

Jütersonke O.: Morgenthau, Law and Realism. New York 2010.

Karl B.D.: Charles E. Merriam and the Study of Politics. Chicago 1974.

Lasswell H.D., Blumenstock D.: World Revolutionary Propaganda. A Chicago Study. New York-London 1939.

Lasswell H.D.: Chicago’s Old First Ward. A Case Study in Political Behavior. “National Municipal Review” 1923, Vol. 12, Issue 3.

Lasswell H.D.: Politics: Who Gets What, When, and How. Whittlesey House. New York 1936.

Lasswell H.D.: Propaganda Technique in the World War. New York 1927.

Lasswell H.D.: Psychopatology and Politics. New York 1927.

Lasswell H.D.: World Politics and Personal Insecurity. New York 1934.

Lowell A.L.: The Physiology of Politics. „American Political Science Review” 1910, Vol. 4, No. 1.

Merriam Ch.E., Gosnell H.F.: Non-Voting: Causes and Methods of Control. Chicago 1924.

Merriam Ch.E.: A History of American Political Theories. New York.

Merriam Ch.E.: Civic Education in the United States. New York 1934.

Merriam Ch.E.: Introduction. W: H. F. Gosnell: Boss Platt and His New York Machine: A Study of the Political Leadership of Thomas C. Platt, Theodore Roosevelt, and Others. Chicago 1924.

Merriam Ch.E.: New Aspects of Politics. Chicago-Illinois 1925.

Merriam Ch.E.: Outlook for Social Politics in the United States. „American Journal of Sociology”, Vol. 18, No. 5.

Merriam Ch.E.: Political Power. New York 1934.

Merriam Ch.E.: Progress in Political Research. „American Political Science Review” 1926, Vol. 20, No. 1.

Merriam Ch.E.: The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of Civic Training. Chicago 1931.

Merriam Ch.E.: The Present State of the Study of Politics. „American Political Science Review” 1921, Vol. 15, No. 2.

Politics, Personality, and Social Science in the Twentieth Century: Essays in Honor of Harold D. Lasswell. Ed. A. A. Rogow. Chicago 1969.

Porębski L.: Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Lasswella. Kraków 2007.

Reagan P.D.: Designing a New America: The Origins of New Deal Planning 1890—1943. Amherst 2000.

Seidelman R.: Disenchanted Realists: Political Science and the American Crisis, 1884—1984. New York 1985.

Simon H.A.: Charles E. Merriam and the “Chicago School” of Political Science. Urbana 1987.

Somit A., Tanenhaus J.: The Development of American Political Science: From Burgess to Behavioralism. Boston 1967.

The Chicago School of Political Economy. Ed. W. J. Samuels. East Lansing 1976.

The Chicago School of Pragmatism: Early Debates on Instrumentalism (1903—1911). Ed. J. R. Shook. Bristol 2000.

The Routledge Companion to the Study of Religion. Ed. J. R. Hinnells. New York 2010.

Truman D.B.: Disillusion and Regeneration: The Quest for a Discipline. „American Political Science Review” 1965, Vol. 59, No. 4.

White L.D.: The Local Community Research Committee and the Social Science Research Building. In: Chicago: An Experiment in Social Science Research. Ed. L. D. White. Chicago 1929.

Pobierz


KantykaZ. (1). Teoretyczna i metodologiczna koncepcja szkoły chicagowskiej w nauce o polityce. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 12. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6276

Zbigniew Kantyka  zbik@world.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
starszy wykładowca w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).