Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym — aspekt demograficznyAbstrakt

Abstract: Groups particularly in risk of social exclusion — a demographic aspect

The paper deals with groups that are in particular danger of social exclusion (about 30% of the country’s population): structural (incomes below the poverty level, unemployment, homelessness), physical (disability, chronic disease), normative (related to breaking the law, social pathology). In the light of the demographic-statistical research in Opole Region, it is possible to distinguish seven groups especially endangered with social exclusion. Special attention should be paid to wage-earning emigrants and their children with weakened family and social bonds (“Euro-orphans”) in connection with the increase in migration processes in the Region. A decisive factor limiting the problem of availability of work and the danger of social exclusion is an economic boom in the region.

Key words: risk of social exclusion, wage-earnig emigrants, migration processes, availability of work economic boom


Pobierz


RauzińskiR., Sołdra-GwiżdżT., & SzczygielskiK. (1). Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym — aspekt demograficzny. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 9. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6364

Robert Rauziński  pawel.grzywna@us.edu.pl
PIN — Instytut Śląski w Opolu 
prof. zw. dr hab., demograf, polityk społeczny, ekonomista, PIN — Instytut Śląski w Opolu, Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, Przewodniczący Komisji Regionalnej Polityki Społecznej PAN, Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Członek Rządowej Rady Ludnościowej
Teresa Sołdra-Gwiżdż 
PIN — Instytut Śląski w Opolu 
dr, socjolog, dyrektor PIN — Instytutu Śląskiego w Opolu, sekretarz Komisji Regionalnej Polityki Społecznej PAN
Kazimierz Szczygielski 
PIN — Instytut Śląski w Opolu 
dr, geograf społeczny, demograf, polityk społeczny, kierownik Zakładu Badań Regionalnych PIN — Instytutu Śląskiego w Opolu, członek Rządowej Rady Ludnościowej oraz Komisji Regionalnej Polityki Społecznej PANCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).