Tom 8 (2012): Studia Politicae Universitatis SilesiensisW omawianym tomie teksty pomieszczono w czterech blokach. Pierwszy, „Teoria polityki”, zawiera teksty metodologiczne. J. Bajer w artykule Badania porównawcze w politologii. Zagadnienia metodologiczne pisze o strategii badań oraz konstruowaniu projektów porównawczych we współczesnej politologii. Artykuł P. Kołodziejczyka Metodologiczne problemy badania internetowych witryn ekstremistycznych odnosi się do aktywizmu politycznego w Internecie.

Blok „Systemy polityczne” otwiera tekst J. Bartyzela Ani centralizm, ani separatyzm, lecz jedność w wielości Las Españas… o regionalizmie w ujęciu de Melli. J. Okrzesik w artykule Zapomniany epilog Jesieni Narodów. Uwagi o transformacji ustrojowej w Nikaragui koncentruje się na transformacji ustrojowej tego kraju, a tekst M. Wajzera Rola armii w pierwszych latach niepodległości Algierii dotyczy państw zdobywających niepodległość wskutek rozpadu systemu kolonialnego.

W dziale „Stosunki międzynarodowe” M. Lakomy w tekście Federacja Rosyjska w stosunkach francusko-amerykańskich w okresie pozimnowojennym analizuje politykę Francji i USA wobec Rosji.

Dział „Komunikowanie społeczne” zawiera trzy teksty. W pierwszym Tolerancja: aspekt medialny W. Sidorow skupia się na tolerancji w mediach. Z. Kantyka w artykule Politolog jako medialny komentator polityki porusza kwestię wykorzystywania potencjału mediów w łączeniu nauki z praktyką polityczną. Dział zamyka artykuł P. Szostok Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na poziomie lokalnym. Autorka na przykładzie pięciu gmin w woj. śląskim analizuje relacje prasy samorządowej z władzami samorządu.

W dziale „Recenzje, omówienia i sprawozdania” znaleźć można informacje o polsko- i obcojęzycznych publikacjach z dziedziny nauk politycznych oraz relacje z życia naukowego INPiUŚ w Katowicach.


Cały numer

Czwórka redakcyjna

Spis treści

Redakcja SPUS
Od Redakcji

Redakcja SPUS
Noty o Autorach

Stopka redakcyjna