Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
I. Zasady kwalifikowania publikacji

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:

a) wypowiadają się w zakresie: zgodności treści z tytułem, wyczerpania tematu, oceny wniosków, zakresu wykorzystanych materiałów,

b) oceniają stronę językową tekstu,

c) dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

 

II. Pozostałe informacje dla Autorów

1. Teksty zgłaszane do czasopisma powinny być napisane w języku polskim lub jednym z języków konferencyjnych. Teksty niezamawiane przez Redakcję nie są zwracane.

2. Do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie oraz słowa kluczowe w języku artykułu oraz w języku angielskim, ok. 400 znaków.

3. Jeśli do tekstu są dołączone grafiki bądź zdjęcia, należy je przesłać w osobnych plikach w rozdzielczości min. 300 dpi. Prosimy o niewklejanie grafiki w tekście. Redakcja przyjmuje tylko taki materiał ilustracyjny, do którego autorzy mają prawa i który pod względem jakości nadaje się do druku.

4. Tekst, streszczenie oraz słowa kluczowe należy przesłać drogą elektroniczną w formacie „rtf”, „doc” albo „docx” na adres zpppips@us.edu.pl.

5. Do tekstu powinna zostać dołączona w osobnym pliku bibliografia (sposób przygotowania bibliografii podany jest poniżej).

6. Redakcja nie pobiera opłat za złożenie tekstu, nie płaci też wynagrodzenia za publikację tekstu. Do publikacji mogą być przyjęte tylko takie teksty, przy których deponowaniu autor oświadczył, że wyraża zgodę na opublikowanie deponowanego tekstu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

7. Autor powinien w pliku z tekstem artykułu przy swoim nazwisku podać, obok afiliacji i adresu koresondencyjnego, nr ORCID, a oraz zamieścić pod tekstem oświadczenie, że wyraża zgodę na publikację artykułu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

8. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

9. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym lub innym nośniku pamięci zapasową kopię przekazanych materiałów.

 

III. Wymagany jest następujący zapis tekstu:

 

1. Tekst główny

· Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1,5.

· Objętość - 0,5-3 arkuszy wydawniczych ( 1 ark. 40 tys. znaków)

· Podanie pełnego imienia i nazwiska osób wspominanych w tekście, wraz z nr ORCID, chyba że naprzeciw stoją szczególne względy.

· Nazwy publikacji kursywą.

· Terminy obcojęzyczne w stosunku do tekstu publikacji kursywą.

· Cytaty o objętości do trzech linijek w cudzysłowie.

· Cytaty o objętości powyżej trzech linijek wyróżnione, wielkość czcionki 10.

· Przypis stawiane są przed kropką kończącą wyrażenie.

· Należy używać nawiasów graniastych […].

 

2. Skróty

Skróty stosowane w tekście należy wskazać zbiorczo w pierwszym przypisie, bądź w przypisach dolnych przy pierwszym użyciu danego skrótu.

 

3. Przypisy

- Czcionka Times New Roman, wielkość 10, odstęp 1,0.

 

4. Bibliografia

a. książki, monografie

inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + miejsce i rok wydania + strony;

b. prace zbiorowe:

inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + [w:] tytuł pracy zbiorowej pisany kursywą + inicjał imienia i nazwisko redaktora + miejsce i rok wydania + strony;

c. czasopisma:

inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie + miejsce i data wydania + numer wydania (tom, zeszyt etc.] + strony;

d. dokumenty archiwalne:

nazwa archiwum + nazwa zbioru + sygnatura teczki + nazwa dokumentu;

e. materiały internetowe:

tytuł strony + adres strony + data dostępu;

f. cytacja skrócona (publikacji cytowanej już wcześniej):

J. Kowalski, op.cit., s. 45 w przypadku, gdy cytujemy więcej niż jedną pracę danego autora: J. Kowalski, Prawo pracy, s. 45 w przypadku powtórzenia tego samego źródła: tamże, s. 45.

 

5. Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.