The role of the EU during the pandemic concerning social issues [Rola Unii Europejskiej w kwestiach społecznych podczas pandemii]


Abstrakt

Analiza kondycji Unii Europejskiej w kryzysie pandemicznym wymaga porównania z dwoma przełomowymi wydarzeniami na trajektorii postępującej integracji europejskiej: kryzysem naftowym w 1973 r. i kryzysem finansowym w 2008 r. UE okazywała się bardziej skuteczna w tych momentach niż w okresie bezpośrednio poprzedzającym. Nie było to trudne. Jednak jeśli przyjrzymy się dynamice po 1973 roku i porównamy ją z problemami, z jakimi Rada Europejska zmaga się obecnie, optymizm zanika. Tym niemniej gwarant bezpieczeństwa finansowego, czyli dotychczasowy Europejski Fundusz Społeczny, obecnie poddawany modernizacji, jest nadal w doskonałej kondycji.


Słowa kluczowe

prawo unijne; Covid-19; SURE; swobodne przemieszczanie się pracowników; fundusze unijne

Miranda Boto, J.M.: ¿Mehr papiere und beamten?: la creciente importancia del Consejo Europeo en materia social. “Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social” 2007, no. 102, pp. 89–102.

Maneiro Vázquez, Y.: Las normas conflictuales en el sistema de coordinación de regímenes de Seguridad Social. “Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social” 2017, no. 132, pp. 249–282.

Manfredi Sánchez, J.L.: Estrategia y política ante los fondos europeos new generation. “Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas” 2021, no. 20, pp. 112–123.

Monereo Pérez P., J.L., Rodríguez Iniesta, G.: La protección social en la emergencia. Entre el ensayo, precipitación y búsqueda de soluciones en tiempos de incertidumbre (A propósito de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas legales adoptadas). “Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum” 2020, no. 23, pp. 11–53.

Pazó Argibay, j.m..: La protección por desempleo en el Derecho de la Unión Europea. Especial atención a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Madrid 2021.

Pérez Del Prado, D.: Una aproximación al debate sobre la prestación por desempleo europea (II): mecanismos jurídicos para su aplicación práctica. “Revista Información Laboral” 2017, no. 9, pp. 193–214.

Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M., Casas Baamonde, M.E.: Prólogo. In: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia. Madrid, 2020.

Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M., Valdés Dal-Ré, F., Casas Baamonde, M.E.: Una propuesta sobre un Derecho del Trabajo renovado. “Derecho de las Relaciones Laborales” 2020, no. 8, pp. 1009–1027.


Opublikowane : 2022-03-22


Miranda BotoJ. M. (2022). The role of the EU during the pandemic concerning social issues [Rola Unii Europejskiej w kwestiach społecznych podczas pandemii]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-14. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.01

José María Miranda Boto 
Universidad de Santiago de Compostela, Spain  Hiszpania
http://orcid.org/0000-0001-8518-1469
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).