Ochrona dóbr osobistych sprawcy mobbingu w kontekście wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 listopada 2018 r. (Vincent Del Campo przeciwko Hiszpanii, skarga nr 25527/13)

Michał Barański
https://orcid.org/0000-0001-6797-8124

Abstrakt

Sprawcą mobbingu nie zawsze będzie sam pracodawca. Odpowiedzialność pracodawcy za działania innych osób wynika z naruszenia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 § 1 k.p.). Z całą pewnością mobbing jest zjawiskiem negatywnym, niepożądanym, a interpretacja przepisów kształtujących odpowiedzialność pracodawcy za skutki mobbingu powinna uwzględniać cel, jakim jest całkowite wyeliminowanie tego zjawiska ze środowiska pracy. Właśnie z uwagi na ów cel, za istotne i wymagające szerszego omówienia przez pryzmat art. 943 k.p., należy uznać stanowisko wyrażone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 listopada 2018 r. (Vicent Del Campo przeciwko Hiszpanii, skarga nr 25527/13), w którym podkreślono, że podanie w wyroku sądowym danych osobowych pracownika, który nie był stroną postępowania, ze wskazaniem, iż pracownik ten dopuścił się czynów stanowiących nękanie psychiczne innego pracownika, stanowi naruszenie prawa sprawcy tychże czynów do poszanowania jego życia prywatnego.


Słowa kluczowe

mobbing; sprawca mobbingu; dobra osobiste; prywatność; pracodawca

Dörre-Nowak D.: Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004 nr 11.

Dörre-Kolasa D., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. A. Sobczyk. Warszawa 2015.

Gersdorf M., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. M. Gersdorf, M. Raczkowski, K. Rączka. Warszawa 2014.

Kozłowska-Kalisz P., w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany. Red. M. Mozgawa. LEX/el. 2018.

Łoszewska-Ołowska M., w: Prawo prasowe. Komentarz. Red. M. Zaremba. LEX/el. 2018.

Sanetra W.: Odpowiedzialność za naruszenie norm prawa pracy w warunkach demokracji i społecznej gospodarki rynkowej. W: Prawo pracy RP w obliczu przemian. Red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński. Warszawa 2006.

Skoczyński J., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. Z. Salwa. Warszawa 2004.

Szewczyk H.: Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Warszawa 2007.

Świątkowski A.M.: Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2016.

Tomaszewska M., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. K. Baran. Warszawa 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-01


BarańskiM. (2020). Ochrona dóbr osobistych sprawcy mobbingu w kontekście wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 listopada 2018 r. (Vincent Del Campo przeciwko Hiszpanii, skarga nr 25527/13). Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 1(18), 7-23. https://doi.org/10.31261/zpppips.2020.18.01

Michał Barański  michal.baranski@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6797-8124
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie. Od numeru 18 za 2019 r. teksty w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

ZPPPiPS stanowi obecnie czasopismo OPEN ACCESS. Do czasopisma, począwszy od numeru 18 za 2019 r., przypisany zostanie nr DOI. W czasopiśmie przyjęty został model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").