Mobbing a odpowiedzialność cywilnoprawna


Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza prawnej odpowiedzialności za mobbing. W artykule przedstawiono uwagi na temat charakteru prawnego, podstaw oraz zakresu odpowiedzialności prawnej z tytułu mobbingu. Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań stało się pytanie czy regulacja prawna zawarta w art. 943 Kodeksu pracy ma charakter całościowy. Dokonana w tym zakresie analiza pozwoliła na określenie roli przepisów Kodeksu cywilnego w dochodzeniu zadośćuczynienia oraz odszkodowania za mobbing. W opracowaniu niniejszym skomentowano również najnowszą nowelizację art. 943 § 4 k.p., która została wprowadzona do Kodeksu pracy poprzez Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1043). Przeprowadzone rozważania stały się podstawą do sformułowania propozycji de lege ferenda.


Słowa kluczowe

mobbing; zadośćuczynienie za mobbing; odszkodowanie za mobbing; odpowiedzialność prawna; odpowiedzialność cywilnoprawna; dobra osobiste pracownika

Dörre-Nowak D.: Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. Warszawa 2005.

Dörre-Nowak D., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. A. Sobczyk. Warszawa 2015.

Dörre-Kolasa D., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. A. Sobczyk. 4 wyd. Warszawa 2018.

Jędrejek G.: Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu. Warszawa 2004.

Kowalska-Benasiewicz E.: Zadośćuczynienie za mobbing. Zbieg roszczeń. „Palestra” 1–2/2015.

Mularski K., w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1 – 44911. Red. M. Gutowski. Warszawa 2016.

Poździk R.: Odszkodowanie, zadośćuczynienie za mobbing w miejscu pracy. „Przegląd Sądowy” 2004, nr 5.

Skoczyński J., Dzienisiuk D., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. L. Florek. Warszawa 2017.

Szewczyk H.: Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Warszawa 2007.

Tomaszewska M., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Red. K.W. Baran. Warszawa 2018.

Zelek M., w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626. Red. M. Gutowski. Warszawa 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-01


Gredka-LigarskaI. (2020). Mobbing a odpowiedzialność cywilnoprawna. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 1(18), 89-105. https://doi.org/10.31261/zpppips.2020.18.05

Iwona Gredka-Ligarska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9243-3158
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie. Od numeru 18 za 2019 r. teksty w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

ZPPPiPS stanowi obecnie czasopismo OPEN ACCESS. Do czasopisma, począwszy od numeru 18 za 2019 r., przypisany zostanie nr DOI. W czasopiśmie przyjęty został model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").