Mobbing w jednostkach sektora finansów publicznych

Helena Szewczyk
https://orcid.org/0000-0002-1425-981X

Abstrakt

Szczególne prawo pracy obejmuje pragmatyki służbowe (pracownicze), występujące w sferze publicznej. Mamy tu do czynienia ze sferą zatrudnienia określaną jako sfera budżetowa (państwowa i samorządowa), obejmującą „jednostki sektora finansów publicznych”, wymienione w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Pracodawcy tej sfery mają odrębny status administracyjny i pewną odrębność administracyjnoprawną wobec władz, które je tworzą. Sektor publiczny, dzięki rozbudowanemu aparatowi
biurokratycznemu oraz mającemu oparcie w zasadzie hierarchiczności stosun-
kowi podległości służbowej, stanowi szczególnie podatny grunt dla mobbingu, który wywołuje negatywne skutki nie tylko dla zatrudnionych tam osób, ale również dla członków ich rodzin, interesantów i dla całego społeczeństwa. W tzw. sferze budżetowej zasady wyodrębniania poszczególnych jednostek organizacyjnych będących pracodawcami, ich przekształceń i likwidacji, a także obsady stanowisk kierowniczych są bardziej sztywne. Mobberzy autorytarni doskonale czują się w sektorze publicznym, gdzie dopuszczenie do awansów, podwyżek, premii, prestiżowych zadań ma charakter uznaniowy, a ostateczna decyzja zależy od zwierzchnika. Nękanie lub zastraszanie musi charakteryzować się jednak więcej niż małą uciążliwością oraz trwać dłuższy czas, aby mogło zostać zakwalifikowane jako mobbing w rozumieniu art. 943 § 2 k.p.


Słowa kluczowe

sektor publiczny; zatrudnienie; mobbing

Bury B.: Uporczywość i długotrwałość jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu. „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 2.

Dąbrowska-Kaczorek M., Banasik P.: Jak wygrać z mobbingiem? Gdańsk 2004.

Dubowik A., Pisarczyk Ł.: Prawo urzędnicze. Warszawa 2011.

Florek L.: Powszechne a szczególne prawo pracy. Warszawa 2016.

Grzesiuk L., Kostrowiecka P., Prozner M., Zielko J.: Mobbing w miejscu pracy. Wyznaczniki i konsekwencje. „Myśl Ekonomiczna i Prawna” 2005, nr 2.

Hryniewicz J.T.: Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa 2007.

Kolporowicz L.: Psychologia i socjologia zarządzania. Warszawa 2001.

Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa 2007.

Laszczak M.: Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 11.

Laszczak M.: Patologie w organizacji. Kraków 1999.

Latos-Miłkowska M.: Ochrona interesu pracodawcy. Warszawa 2013.

Raczkowski M.: Ekspertyza w sprawie ochrony osób zatrudnionych sygnalizujących nieprawidłowości przed nadużyciami ze strony podmiotu zatrudniającego. Http://www.batory.org.pl/doc/Sygnalisci_eks_20091214.pdf.

Romańczuk-Grącka M.: Mobbing w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia kryminologiczne i prawnokarne. W: Patologie w administracji publicznej. Red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowski. Warszawa 2009.

Romer M.T.: Mobbing i jego konsekwencje. „Prawo Pracy” 2005, nr 12.

Rykowska J.: Mobbing w miejscu pracy – skala, przyczyny i skutki zjawiska. „Policja” 2009, nr 1.

Stelina J.: Prawo urzędnicze. Warszawa 2009.

Szabłowska-Juckiewicz M.: Glosa do wyroku SN z dnia 22 stycznia 2015 r., III PK 65/14. OSP 2016, nr 4.

Szabłowska-Juckiewicz M.: Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing. Glosa do wyroku SN z dnia 20 października 2016 r., I PK 243/15. „Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa” 2017, nr 2.

Szałkowski A.: Problem mobbingu. W stosunkach pracy. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 9.

Szałkowski A.: Wymiar etyczny zarządzania personelem. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, nr 1.

Szewczyk H.: Glosa do wyroku SN z dnia 16 marca 2010 r., I PK 203/09. „Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 2.

Szewczyk H.: Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia Prawne. Warszawa 2012.

Szewczyk H.: Podstawowe problemy reformy zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej Krajowej Administracji Skarbowej. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 4.

Szewczyk H.: Pojęcie mobbingu w świetle art. 94 § 2 kodeksu pracy. W: Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Red. A.M. Świątkowski. Warszawa 2009.

Szewczyk H.: Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym. Warszawa 2012.

Szewczyk H.: Stosunki pracy w służbie cywilnej. Warszawa 2010.

Wyka T.: Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne. W: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy. Red. T. Wyka, C. Schmidt. Warszawa 2012.

Zdybel R.: Mobbing w stosunkach pracy (służby) – próba definicji. Wybrane zagadnienia prawne. „Przegląd Policyjny” 2007, Nr 1.

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-01


SzewczykH. (2020). Mobbing w jednostkach sektora finansów publicznych. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 1(18), 107-125. https://doi.org/10.31261/zpppips.2020.18.06

Helena Szewczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1425-981X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie. Od numeru 18 za 2019 r. teksty w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

ZPPPiPS stanowi obecnie czasopismo OPEN ACCESS. Do czasopisma, począwszy od numeru 18 za 2019 r., przypisany zostanie nr DOI. W czasopiśmie przyjęty został model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").