Salvatore Quasimodo. Recepcja w antologiach: schyłek po apoteozie?

Mariangela Lando
https://orcid.org/0000-0002-9870-3614

Abstrakt

Czy Quasimodo jest nadal aktualny, czy nastroje jego poezji nie brzmią fałszywą nutą? Antologiczna recepcja dzieł Quasimodo wydaje się koncentrować na jego roli niekwestionowanego interpretatora hermetyzmu. Wśród głównych diagnostów kondycji współczesnego człowieka umieszcza się właśnie Quasimodo – przypisując mu znaczącą rolę w literaturze XX wieku, o czym świadczą nadane mu międzynarodowe wyróżnienia, które doprowadziły do przyznania mu z czasem prestiżowej literackiej Nagrody Nobla w 1959 roku. W jego twórczości zbiegają się głębokie ludzkie refleksje, pełne punktów zwrotnych, spostrzeżeń i oryginalnych rozwiązań stylistycznych. Artykuł ma na celu zbadanie tomów antologicznych wykorzystywanych w szkołach średnich w ostatnich dziesięcioleciach, a także analizę różnic między obecnością tekstów Quasimodo, a innych współczesnych mu autorów, w świetle odmiennych podejść kuratorów i antologistów. Autorkę interesuje zarówno kanon autorski proponowany uczniom, jak i funkcjonalne użycia fragmentów wybranych dzieł Quasimodo.


Słowa kluczowe

Salvatore Quasimodo; antologia; recepcja; Nagroda Nobla

Armellini Guido, Colombo Adriano (2007): Il Novecento. Zanichelli, Bologna.

Baldi Guido, Giusso Salvatore, Razetti Mario, Zaccaria Giuseppe (2011): Testi e storia della letteratura. Vol. 3. Paravia, Torino.

Barabini Andrea, Marini Nicoletta (2014): Gli anni in tasca Poeti e prosatori del Novecento. SEI, Torino.

Bonino Davico Guido (2008): Novecento italiano I libri per comporre una biblioteca di classe. Einaudi, Torino.

Borsellino Nino, FELICI Lucio (2001): Il Novecento, Scenari di fine secolo. Vol. 1. Garzanti Firenze.

Casadei Alberto, Santagata Marco, (2006): Manuale di letteratura italiana contemporanea. Laterza, Roma.

Casadei Alberto, Carotti Laura, Santagata Marco, Tavoni Mirko (2008): Il filo rosso Antologia e storia della letteratura italiana ed europea. Laterza, Roma.

Cavallini Giorgio, Marguati Livio, Carletto Mario (1982): Letteratura italiana. Storia, testi, orientamenti critici. Vol. 3, T. 2: Il Novecento. Bulgarini, Firenze.

Cecchi Emilio, Sapegno Natalino (1982): Storia della letteratura italiana Novecento. Garzanti, Milano.

Ceserani Remo, Federicis Lidia (1994): Il materiale e l’immaginario, Manuale di Letteratura Ottocento e Novecento. T. II. Loescher Editore, Torino.

Di Pino (1969): Salvatore Quasimodo. Collezione Premi Nobel, Mondadori, Milano.

Fattori Andrea, Roncoroni Federico, Sboarina Margherita (1996): Lo Spazio del testo tra forma contenuti e storia. Mondadori, Milano.

Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani Lidia, Marchese Franco (2011): La scrittura e l’interpretazione. Palumbo Editore, Palermo.

Marchese Riccardo, Grillini Andrea (2000): Testi e percorsi della letteratura italiana. La Nuova Italia, Milano.

Mariani Gaetano, Petrucciani Mario (2006): Letteratura italiana contemporanea. Vol. 3. Editoriale Scuola, Roma.

Onofri Massimo (2005): Il secolo plurale profilo di storia letteraria. Zanichelli, Bologna.

Pazzaglia Mario (1970): Antologia della letteratura italiana. Vol. 3. Zanichelli, Bologna.

Segre Cesare, Martignoni Clelia (2000): Testi nella storia. Mondadori, Milano.

Zordan Rosetta (2007): Il narratore Antologia. Fabbri Editore, Milano.


Opublikowane : 2022-05-05


LandoM. (2022). Salvatore Quasimodo. Recepcja w antologiach: schyłek po apoteozie?. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), 1-16. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.06

Mariangela Lando 
Università Ca' Foscari  Włochy
https://orcid.org/0000-0002-9870-3614
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).