Niech żyją Włochy: Carducci, dziwna Nagroda Nobla

Alessandro Scarsella
http://orcid.org/0000-0003-1467-0999

Abstrakt

W artykule Autor rekonstruuje atmosferę, jaka towarzyszyła przyznaniu literackiej Nagrody Nobla Giosue Carducciemu w 1906 roku, podkreślając jego anachronizm oraz jawnie nacjonalistyczne i utajone antyhabsburskie motywacje. Jednak dwudziestowieczna recepcja Carducciego, począwszy od uwag Benedetta Crocego aż do opinii formułowanych u progu 1968 roku, nadal będzie podkreślać jego istotne miejsce w kanonie współczesnej poezji włoskiej.


Słowa kluczowe

Włochy; Giosue Carducci; Nagroda Nobla

Croce Benedetto (1923): Poesia e non poesia. Note sulla letteratura europea del secolo decimonono. Laterza, Bari.

Croce Benedetto (1950): Letture di poeti. Laterza, Bari.

De Bildt Carl Nils Daniel (1911): Le mie visite al Carducci in Bologna nel 1906. In: Miscellanea carducciana. A cura di A. Lumbroso, Zanichelli, Bologna, pp. 146–155.

Desiderio Francesco (1970): I poeti del nostro tempo. Antologia per le Scuole Medie Superiori. Signorelli, Milano.

Lumbroso Alberto (1911): I grandi elettori del Carducci per il Premio Nobel, In: Miscellanea carducciana. A cura di A. Lumbroso, Zanichelli, Bologna, pp. 140–145.

Marble Annie Russell (1925): The Nobel Prize Winners in Literature. Appleton, New York-London.

Mola Aldo Alessandro (2006): Giosue Carducci. Scrittore, politico, massone. Bompiani, Milano.

Roda Vittorio (2019): Da Carducci alla Grande guerra. Studi di letteratura italiana. Pàtron, Bologna.

Slataper Scipio (2009): Giosue Carducci (16 febbraio 1907). In appendice a: Simone Volpato, Le passioni di uno studente: Scipio Slataper cultore dell’epopea garibaldina e dei suoi cantori. Riflessi garibaldini. Il mito di Garibaldi nell’Europa asburgica. A cura di F. Senardi, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, Trieste-Gorizia, pp. 135–153.

Vitali Guido (1934): Giosue Carducci. Vallardi, Milano


Opublikowane : 2022-05-13


ScarsellaA. (2022). Niech żyją Włochy: Carducci, dziwna Nagroda Nobla. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), 1-7. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.05

Alessandro Scarsella  alescarsella@unive.it
Uniwersytet Ca’ Foscari  Włochy
http://orcid.org/0000-0003-1467-0999
Copyright (c) 2022 Fabrica Litterarum Polono-Italica

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).