Mapy Sienkiewicza

Ireneusz Gielata
http://orcid.org/0000-0002-1097-9107

Abstrakt

Artykuł poświęcony włoskim podróżom Henryka Sienkiewicza. Perpektywa uświęconego wielowiekową tradycją Grand Tour zastąpiona zostaje tu jednak doświadczeniem maladycznym. Śmierć Marii, która zmarła na gruźlicę osierociwszy dwójkę dzieci, skazała Sienkiewicza na życie w ciągłym napięciu, w jakimś stanie rozgorączkowanego niepokoju. I właśnie zapis owego niepokoju, lęku, "gorączki" - stanowi tekstowy ślad, kartograficzny zapis "mapujący" doświadczenia rozpadu.


Słowa kluczowe

Henryk Sienkiewicz; mapa; choroba; zdrowie; podróż; Italia

Arno Anna (2021): Posłowie. W: H. James: Godziny włoskie. Przeł. A. Arno. Wydawnictwo Próby, Warszawa, s. 420‒428.

James Henry (2021): Godziny włoskie. Przeł. A. Arno. Wydawnictwo Próby, Warszawa.

Sienkiewicz Henryk (1950): Dzieła. T. 44: Listy z podróży i wycieczek. Red. J. Krzyżanowski. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Sienkiewicz Henryk (1977): Listy. T. 1, cz. 2 (Mścisław Godlewski – Władysław Jabłonowski). Wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski, oprac. i przypisy M. Bokszczanin. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Sienkiewicz Henryk (2007/1): Listy. T. 3, cz. 1 (Józef Jankowski – Wincenty Lutosławski). Oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin. Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Książki, Warszawa.

Sienkiewicz Henryk (2007/2): Listy. T. 3, cz. 2 (Bolesław Ładnowski – Margerita Poradowska). Oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin. Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Książki, Warszawa.

Sienkiewicz Henryk (2007/3): Listy. T. 3, cz. 3 (Karol Podkański – Artur Sienkiewicz). Oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin. Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Książki, Warszawa.

Sienkiewicz Henryk (2009): Listy. T. 5, cz. 1 (Adam Mieczysław Skałkowski – Aniela Tułodziecka). Oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Simmel Georg (2012): Filozofia pieniądza. Przeł. i wstęp A. Przyłębski. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Schlögel Karl (2009): W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce. Przeł. I. Drozodwska, Ł. Musiał, posł. H. Orłowski. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Sztachelska Jolanta (2017): Italia Henryka Sienkiewicza. W: Eadem: Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim. Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 114‒141.

Taine Hipolit (1908): Podróż po Włoszech. T. 2: Florencja i Wenecja. Przeł. i przedmowa A. Sygietyński. Księgarnia Powszechna, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2022-05-04


GielataI. (2022). Mapy Sienkiewicza. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), 1-16. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.04

Ireneusz Gielata 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
http://orcid.org/0000-0002-1097-9107
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).