Bezsensowne troski

Zofia Anuszkiewicz
http://orcid.org/0000-0002-0414-6061

Abstrakt

Artykuł stanowi interpretację początkowych tercyn XI pieśni Raju z Boskiej komedii Dantego. Odautorska refleksja, niezwiązana bezpośrednio z akcją poematu, jest analizowana jako znajdująca się w określonym kontekście – sfery Słońca, miejsca pobytu zbawionych obdarzonych wybitnym umysłem – a następnie jako samodzielny utwór, choć narzędziem interpretacji będzie przede wszystkim konfrontacja z innymi miejscami poematu. Stawiany przez Dantego, dziś nadal aktualny problem, to poszukiwanie przez ludzi uproszczonych dróg do szczęścia i spełnienia.


Słowa kluczowe

Dante Alighieri; Boska komedia; Raj; pieśń XI; łaska; szczęście; spełnienie

Barbero Alessandro (2022): Dante. Tłum. K. Żaboklicki. Marginesy, Warszawa.

Bufano Antonietta, Davies Charles T. (1970): Veltro. In: Enciclopedia Dantesca. Treccani,

Roma. https://www.treccani.it/enciclopedia/veltro_%28Enciclopedia-Dantesca%29/ [dostęp: 3.02.2022].

Chiavacci Leonardi Anna Maria (2001): Dante Alighieri. „Commedia”. Con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi. Zanichelli, Bologna.

Croce Benedetto (1921): La poesia di Dante. Laterza, Bari.

Dante Alighieri (2021): Boska komedia. Przeł. J. Mikołajewski. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kay Richard (1994): Dante’s Christian Astrology. University of Pennsylvannia Press, Philadelphia.

Lewis Clive Staples (1986): Odrzucony obraz. Tłum. W. Ostrowski. PAX, Warszawa.

Mazzotta Giuseppe (2008): Dante Course: 6. Inferno XII, XIII, XV, XVI. https://www.youtube.com/watch?v=Au4VoQVXt7Q [dostęp: 3.02.2022].

Mikołajewski Jarosław (2021): O tłumaczeniu kilka słów niezbędnych. W: Dante Alighieri: Boska komedia. Przeł. J. Mikołajewski. Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 7–17.

Pound Ezra (1999): Duch romański. Tłum. L. Engelking. Czytelnik, Warszawa.

Trovato Mario (1995): Paradiso XI. „Lectura Dantis”, nr 16/17.

Villani Giovanni (1991–1992): Nuova cronica. Ed. G. Porta. Ugo Guanda, Parma. http://liberliber.it/mediateca/libri/v/villani/nuova_cronica/pdf/nuova__p.pdf [dostęp: 3.02.2022]

Pobierz

Opublikowane : 2022-05-19


AnuszkiewiczZ. (2022). Bezsensowne troski. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), 1-8. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.12

Zofia Anuszkiewicz  zochens@gmail.com
Badaczka niezależna  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0414-6061
Copyright (c) 2022 Fabrica Litterarum Polono-Italica

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).