Higher Education and the Politics of Disruption

Henry A. Giroux
https://orcid.org/0000-0003-1637-9142

Abstrakt

At its best education is dangerous because it offers young people and other actors the promise of racial and economic justice, a future in which democracy becomes inclusive and a dream in which all lives matter. In a healthy society universities should be subversive; they should go against the grain, and give voice to the voiceless, the unmentionable and the whispers of truth that haunt the apostles of unchecked power and wealth. Pedagogy should be disruptive and unsettling and push hard against the common sense vocabularies of neoliberalism and its regime of affective management.


Słowa kluczowe

higher education; politics; progress; students; public good; public mission; public sphere

Alvarez L.: Florida May Reduce Tuition for Select Majors. “The New York Times”, December 9, 2012. [Online:] https://www.nytimes.com/2012/12/10/education/florida-may-reduce-tuition-for-select-majors.html? [3.03.2015].

Aronowitz S.: Against Schooling: Education and Social Class. In: Idem: Against Schooling. For the Education That Matters. Boulder, CO 2008, pp. 15–50.

Badiou A.: The Rebirth of History. Trans. G. Elliott. London 2012.

Bauman Z.: Does the Richness of the Few Benefit us All? London 2013.

Bauman Z.: In Search of Politics. Stanford 1999.

Brown W.: Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire. Princeton, NJ 2006.

Buchheit P.: 4 Ways the Koch Brothers’ Wealth Is Incomprehensible. “Salon”, November 27, 2013. [Online:] https://www.salon.com/2013/11/27/4_ways_the_koch_brothers_wealth_is_incomprehensible_partner [3.03.2015].

Chomsky N.: How America’s Great University System is Being Destroyed. “AlterNet”, February 28, 2015. [Online:] https://www.alternet.org/corporate-accountability-and-workplace/chomsky-how-americasgreat-university-system-getting [3.03.2015].

Covert B.: How The Government Could Make Public College Free For All Students. “ThinkProgress”, January 12, 2014. [Online:] https://archive.thinkprogress.org/how-the-government-could-make-public-college-free-for-all-students-c959314a4525/ [3.03.2015].

DeGraw D.: Meet the Global Financial Elites Controlling $46 Trillion in Wealth. “AlterNet”, August 11, 2011. [Online:] https://www.alternet.org/story/151999/meet_the_global_financial_elites_controlling_$46_trillion_in_wealth [3.03.2015].

Fisher M.: Capitalist Realism. Winchester, UK 2009.

Fraser S.: The Politics of Debt in America: From Debtor’s Prison to Debtor Nation. “TomDispatch.com”, January 29, 2013. [Online:] https://www.tomdispatch.com/dialogs/print/?id=175643 [3.03.2015].

Fung A.: The Constructive Responsibility of Intellectuals. “Boston Review”, September 9, 2011. [Online:] https://www.bostonreview.net/archonfung-noam-chomsky-responsibility-of-intellectuals [3.03.2015].

George S.: State of Corporations: The Rise of Illegitimate Power and the Threat to Democracy. Transnational Institute and Occupy, 6 February 2014. PDF File. [Online:] http://www.tni.org/files/download/state_of_power-6feb14.pdf [3.03.2015].

Giroux H.A.: Public Spaces, Private Lives. Lanham 2001.

Graeber D.: Debt: The First 5,000 Years. New York 2012.

Guinier L., Deavere Smith A.: Rethinking Power, Rethinking Theatre: A Conversation between Lani Guinier and Anna Deavere Smith. “Theater” 2002, Winter, pp. 34–35.

Jaschik S.: Making Adjuncts Temps – Literally. “Inside Higher Ed”, August 9, 2010. [Online:] https://www.insidehighered.com/news/2010/08/09/adjuncts [3.03.2015].

Junct Rebellion: How The American University was Killed, in Five Easy Steps. “The Homeless Adjunct”, August 12, 2012. [Online:] https://junctrebellion.wordpress.com/2012/08/12/how-the-american-university-was-killed-in-five-easy-steps/ [3.03.2015].

Massey D.: Vocabularies of the Economy. “Soundings” 2013. [Online:] https://lwbooks.co.uk/journals/soundings/pdfs/Vocabularies-of-the-economy.pdf [3.03.2015].

McCarthy G.: The Social Edge Interview: Zygmunt Bauman. “The Social Edge” 2007, February. [Online:] https://webzine.thesocialedge.com/interviews/the-social-edge-interview-sociologist-and-author-zygmunt-bauman/ [6.01.2013].

McKay T.: Princeton Concludes What Kind of Government America Really Has, and It’s Not a Democracy. “Popular Resistance”, April 16, 2014. [Online:] https://www.policymic.com/articles/87719/princeton-concludes-what-kind-of-government-america-really-has-and-it-s-not-ademocracy [3.03.2015].

Mills C.W.: On Politics. In: Idem: The Sociological Imagination. Oxford–New York 2000.

Mills C.W.: The Politics of Truth. Selected Writings of C. Wright Mills. Ed. J.H. Summers. New York 2008.

Mills C.W.: The Sociological Imagination. New York 2000.

Newfield Ch.: Unmaking the Public University: The Forty-Year Assault on the Middle Class. Cambridge, MA 2008.

Nichol G.R.: Public Universities at Risk Abandoning Their Mission. “The Chronicle of Higher Education” 2008, October 31. [Online:] https://chronicle.com/weekly/v54/i30/30a02302.htm [3.03.2015].

Patton S.: The Ph.D. Now Comes With Food Stamps. “The Chronicle of Higher Education”, May 6, 2012. [Online:] https://chronicle.com/article/From-Graduate-School-to/131795/ [3.03.2015].

Peston R.: Richest 1% to own more than rest of world, Oxfam says. “BBC News”, January 19, 2015. [Online:] https://www.bbc.com/news/business-30875633 [3.03.2015].

Reed Kelly A.: David Graeber: ‘There Has Been a War on the Human Imagination’. “ Truthdig”, August 1 2, 2013. [Online:] https://www.truthdig.com/avbooth/item/david_graeber_there_has_been_a_war_on_the_human_imagination_20130812/ [3.03.2015].

Said E.: On Defiance and Taking Positions: Reflections On Exile and Other Essays. Cambridge, MA 2001.

Said E.: Out of Place: A Memoir. New York 2000.

Searls Giroux S.: Foreword: On the Civic Function of Intellectuals Today. In: Education as Civic Engagement: Toward a More Democratic Society. Eds. G.A. Olson, L. Worsham. Boulder 2012, pp. ix–xvii.

Sennett R.: The Fall of Public Man. New York 1974.

Snyder M.: You Won’t Believe Who Is Getting Away with Paying Zero Taxes while the Middle Class Gets Hammered. “InfoWars.com”, February 19, 2013. [Online:] https://www.infowars.com/abolish-the-income-tax-you-wont-believe-who-is-getting-away-with-paying-zero-taxes-while-the-middle-class-gets-hammered/ [3.03.2015].

Wilderson III F.B.: Introduction: Unspeakable Ethics. In: Idem: Red, White, & Black: Cinema and the Structure of U.S. Antagonisms. London 2012, pp. 1–32.


Opublikowane : 2020-06-29

Share |

GirouxH. (2020). Higher Education and the Politics of Disruption. Chowanna, (1(54), 1-20. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.05

Henry A. Giroux 
McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada  Kanada
https://orcid.org/0000-0003-1637-9142
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).