Niewypowiedziane naruszenia więzi i emocji, czyli o kryzysach zapisanych w ciele. Znaczenie choreoterapii w redukcji napięć emocjonalnych


Abstrakt

W artykule podjęto temat cielesnych aspektów kryzysu emocji i kryzysu więzi. Rozważania opierają się na socjologicznej teorii emocji Thomasa J. Scheffa oraz Suzanne Retzinger, którzy podkreślali znaczenie więzi społecznych w rozwiązywaniu konfliktów i radzeniu sobie z trudnościami. Każda odczuwana emocja ma swój odpowiednik motoryczny w ciele, które pamięta traumatyczne doświadczenie oraz, szeroko rozumiane, konflikty i wynikające z nich obciążenia. Gdy nagromadzone emocje nie znajdują ujścia, ciało może chorować. Aby temu zapobiec, istotne są interwencje psychologiczne z równoległą pracą na poziomie ciała. Studia przypadków, które są ważną częścią opracowania, ukazują, w jaki sposób – poprzez choreoterapię i czynniki leczące – kryzysowość zmienia znaczenie, a napięcia emocjonalne minimalizują się.


Słowa kluczowe

emocje; kryzys emocji; konflikt; terapia tańcem i ruchem; wspólnotowość

Barszcz M.: Psychoterapia przez ciało. Współczesna analiza bioenergetyczna przez ciało. Warszawa 2018.

Czabała C.: Czynniki leczące w psychoterapii. Wyd. 4. zm., dodruk. Warszawa 2008.

Freud Z.: Wstęp do psychoanalizy. Przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki. Warszawa 2015.

Hardison J.: Polepszanie związków interpersonalnych przez dotyk. W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Red. nauk. J. Stewart. [Tłum. J. Suchecki et al.]. Wyd. 4, dodr. 4. Warszawa 2010.

Konecki K., Pawłowska B.: W stronę socjologii emocji. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, T. 9, nr 2. [Online:] http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume22/PSJ_9_2_Konecki_Pawlowska.pdf [dostęp: 10.12.2020].

Lowen A.: Duchowość ciała. Warszawa 1991.

Maslow A.: Motywacja i osobowość. Wyd. 2, dodr. 2. Warszawa 2013.

Psychoterapia tańcem i ruchem. [T.] 1: Teoria i praktyka. [1]. Red. Z. Pędzich. Sopot 2014.

Retzinger S.: Shame, Anger, and Conflict: Case Study of Emotional Violence. „Journal of Family Violence” 1991, vol. 6, no. 1. https://doi/org/10.1007/BF00978525.

Retzinger S., Scheff T.: Emotion, Alienation, and Narratives: Resolving Intractable Conflict. „Mediation Quarterly” 2007, vol. 18 (1). https://doi.org/10.1002/crq.3890180107.

Rudowski T.: Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych. Warszawa 2013.

Scheff T.J.: Being Mentally Ill: A Sociological Theory. New York 1999.

Scheff T.J.: Emotions, the Social Bond, and Human Reality: Part/Whole Analysis. Cambridge 1997.

Scheff T.J.: Microsociology. Discourse, Emotion, and Social Structure. Chicago 1990.

Scheff T.J., Retzinger S.: Emotions and Violence: Shame and Rage in Destructive Conflicts. Bloomington, Indiana 2020.

Stegemann T., Hitzeler M., Blotevogel M.: Arteterapie dla dzieci i młodzieży. Muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką. Słowo wstępne F. Resch, M. Schulte-Markwort. Uwagi wstępne H.H. Decker-Voight. Przekł. E. Cieślik. Gdańsk 2015.

Turner J.H., States J.E.: Socjologia emocji. Tłum. M. Bucholc. Warszawa 2009.

Yalom I., Leszcz M.: Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Tłum. R. Andruszko. Kraków 2006.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29

Share |

Pyrzyk-KutaA. (2020). Niewypowiedziane naruszenia więzi i emocji, czyli o kryzysach zapisanych w ciele. Znaczenie choreoterapii w redukcji napięć emocjonalnych. Chowanna, (2(55), 1-13. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.55.05

Aleksandra Pyrzyk-Kuta 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6334-0991
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).