Rozwój psychoruchowy dzieci uczęszczających do leśnych przedszkoli w Polsce

Magdalena Christ
https://orcid.org/0000-0002-7382-3142

Abstrakt

Artykuł koncentruje się wokół tematu rozwoju psychoruchowego dzieci uczęszczających do leśnych przedszkoli. Jako tło i punkt odniesienia do wyników badań własnych zostały zaprezentowane wyniki badań innych autorów, ukazujące wpływ przyrody na funkcjonowanie dzieci. Szerzej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Czechach i Niemczech, ukazujących rozwój dzieci z tamtejszych leśnych przedszkoli. Centralną część tekstu stanowi prezentacja wyników badań własnych, dotyczących rozwoju psychoruchowego dzieci uczęszczających do leśnych przedszkoli w Polsce. Z badań wynika, że dzieci uczęszczające do leśnych przedszkoli w Polsce, które zostały objęte badaniem,  są zróżnicowane pod względem rozwoju psychoruchowego, jednak w większości przypadków ich rozwój nie odbiega od orientacyjnej normy. Leśne przedszkola stwarzają warunki do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci.


Akeson McGurk L.: Nie ma złej pogody na spacer. Tajemnica szwedzkiego wychowania dzieci. Trans. I. Mazurek. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.

Asociace lesních mateřských škol, www.lesnims.cz [access: 14.05.2019].

Chomczyńska A.: “‘Kto zobaczy w lesie dzika…?’ Z Maciejem Mrozowskim rozmawia Anna Chomczyńska.” In: W dziką stronę. Rozmowy o edukacji w przyrodzie. Eds. A. Gaszyńska, G. Świderek. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, Łódź 2016, pp. 96–107.

Chrzan-Dętkoś M.: “Krótka Skala Rozwoju Dziecka KSRD,” https://www.pracowniatestow.pl/pl/p/Krotka-Skala-Rozwoju-Dziecka-KSRD/148 [access: 14.05.2019].

Chrzan-Dętkoś M.: Krótka Skala Rozwoju Dziecka KSRD. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk 2016.

Engemann K., Bøcker Pedersen C., Arge L., Tsirogiannis C., Bo Mortensen P., Svenning J.-Ch.: “Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, March 12, 2019, vol. 116, no. 11, pp. 5188–5193, https://www.pnas.org/content/116/11/5188 [access: 23.06.2019].

Garcia H., Miralles F.: Shinrin Yoku. Japońska sztuka czerpania mocy z przyrody. Trans. M. Skowron. Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.

Li Q.: Shinrin-yoku. Sztuka i teoria kąpieli leśnych. Jak dzięki drzewom stać się szczęśliwszym i zdrowszym. Trans. O. Siara. Insignis Media, Kraków 2018.

Liedloff J.: W głębi kontinuum. Trans. C. Urbański. Wydawnictwo Mamania, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2018.

Louv R.: Ostatnie dziecko lasu. Trans. A. Rogozińska. Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2014.

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, https://lesneprzedszkola.pl/mapa/ [access: do wpisania].

Sampson S.D.: Kalosze pełne kijanek. Jak dzięki rozwinięciu miłości do przyrody wychować kreatywne, odważne i odpowiedzialne dziecko. Trans. J. Żywina. Wydawnictwo Vivante, Białystok 2016.

Warden C.: Nature Kindergartens and Forest Schools. Mindstretchers Ltd, Perthshire 2012.

White R.: “Young Children’s Relationship with Nature: Its Importance to Children’s Development & the Earth’s Future,” https://www.whitehutchinson.com/children/articles/childrennature.shtml [access: 22.06.2019].

Vošahlíková T.: Ekoškolky a lesní mateřské školy – praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. Ministerstvo životního prostředí, Praha 2010.

Vošahlíková T.: “Role předškolního vzdělavání ve výchově k udržitelnému rozvoji zahraniční zkušenosti z lesích mateřských škol (waldkindergarten) a možnosti jejich vzniku v ČR.” In: Člověk + příroda = udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Ed. J. Jandová. Zelený kruh, Praha 2009, pp. 28–36, http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2015/01/300409_clovek-priroda_fin.pdf [access: 22.06.2019].


Opublikowane : 2021-12-28

Share |

ChristM. (2021). Rozwój psychoruchowy dzieci uczęszczających do leśnych przedszkoli w Polsce. Chowanna, (2(57), 1-17. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2021.57.02

Magdalena Christ 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7382-3142
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).