Czterdzieści trzy lata funkcjonowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1976–2019) – osiągnięcia: czasopisma naukowe, uprawnienia akademickie, kadra, granty i dorobek naukowy


Abstrakt

The article is devoted to the scientific, didactic and organizational achievements of the Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Silesia in Katowice from its foundation to the newest times (1976–2019). It presents the origins of the Faculty, including the functioning of education in the field of pedagogy and psychology in the structure of the Higher School of Pedagogy in Katowice, and then in the structure of the University of Silesia, the evelopment of the scientific and teaching staff (obtaining subsequent degrees and titles, scientific publications) and the basis for the Faculty to obtain full academic qualifications in the field of pedagogy. Also, the journals published by the Faculty have been characterized.


Słowa kluczowe

Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Silesia; pedagogy; psychology; Silesian pedagogy

A n d r u k o w i c z W.: Chowanna – w dwusetną rocznicę urodzin Bronisława Trentowskiego. „Chowanna” 2009, tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia [red.W. K o j s].

Bobrowska - Nowak W.: Kartki z przeszłości „Chowanny”. „Chowanna” 1993, T. 1.

B u d n i a k A.: Czasopismo pedagogiczne „Chowanna” (1929–1997). Zarys monograficzny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,1999.

Czernichowski E.: Organizacja i znaczenie Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. Katowice: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1930.

G r z y b o w a M.: Nauczyciel-eksperymentator, naukowiec, pedagog, pedeutolog. Życie – działalność edukacyjna – działalność twórcza Jana Bohuckiego (1901–1991). „Nauczyciel i Szkoła” 1997, nr 2 (3), s. 141–145. Instytut Pedagogiczny w Katowicach. [Broszura informacyjna. Nakładem IP. Gmach Gimnazjum Państwowego]. Poznań: Drukarnia W.L. Anczyca i s-ki, 1928.

Juszczyk S.: Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego dla Profesora Wincentego Okonia w roku jubileuszu 30-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1976–2006). W: Wincenty Okoń – Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Red.S. J u s z c z y k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

Juszczyk S.: 80 lat historii kształcenia nauczycieli na Śląsku. Katowice: Fundacja dla Śląska, 2009.

Juszczyk S.: Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2016).Rodowód – instytucjonalizacja – rozwój – zamierzenia. „Chowanna” 2016, T. 1 (46), s. 9–56.

K o w o l i k P.: Józef Pieter (1904–1989) – psycholog, pedagog, filozof. „Nauczyciel i Szkoła” 2004, nr 1–2.

K r a s o ń K.: Zbigniew Kwieciński, Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. Oprac.K. K r a s o ń. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

Molak Adolf. W: Słownik Biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. Red. J. G o l e c, S. B o j d a.T. 2. Cieszyn: Offsetdruk i Media, 1995.

P i e t e r J.: Powstanie i rozwój uczelni wyższych w województwie katowickim w latach 1945–1964. „Chowanna” 1964, z. 4.

Sprawozdanie z działalności naukowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii za 2018 rok, przyjęte przez Radę Wydziału w lutym 2019 r.

Stopińska - Pająk A.: Funkcje społeczno-pedagogiczne „Chowanny”. „Chowanna” 1987, z. 2.

Wydział Pedagogiki i Psychologii. Oprac. H. G ą s i o r, P. B a r c z y k, Z. R a t a j c z a k.W: 10 lat Uniwersytetu Śląskiego 1968–1978. Red. J. K a n t y k a. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1978.

Wyrósł z dobrego drzewa… Uniwersytet Śląski 1968–1998. Red.A. B a r c i a k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

JuszczykS. (2019). Czterdzieści trzy lata funkcjonowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1976–2019) – osiągnięcia: czasopisma naukowe, uprawnienia akademickie, kadra, granty i dorobek naukowy. Chowanna, 19-36. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.02

Stanisław Juszczyk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7775-6303