Jubileusz czterdziestolecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – geneza, przemiany problematyki badań, granty, zamierzenia

Stanisław Juszczyk
https://orcid.org/0000-0002-7775-6303

Abstrakt

The article is devoted to the analysis of scientific achievements of researchers and teachers of the Department of Early Childhood Education and Media Pedagogy of the University of Silesia in Katowice during forty years of its functioning in this academic centre. These achievements are presented against the background of the development of theoretical studies and empirical research conducted in leading academic centres in Poland in the field of preschool pedagogy, early-school pedagogy and media pedagogy.


Słowa kluczowe

pre-school pedagogy; early-school pedagogy; media pedagogy

Edukacja w społeczeństwie wiedzy – wieloznaczność rzeczywistości społecznej, kulturowej i edukacyjnej. Red. S. J u s z c z y k, M. M u s i o ł, A. W a t o ł a. Katowice: Wydawnictwo PARA, 2007.

Edukacja w badaniach pedagogicznych. Problemy – koncepcje – rozwiązania. Red. H. H e t m a ń c z y k, E. K a w i a k, M. M u s i o ł. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E., M o r o z H., Ł y s e k J., W o j n o ws k a M.: Metoda diagnozy działalności matematycznej dzieci z klas początkowych. Podręcznik, zestaw testów, instrukcja do badania. Warszawa: Wydawnictwo COMP W-Z, 1989.

J u s z c z y k S.: Jubileusz 30-lecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów – a rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej w katowickim ośrodku akademickim. W: Rzeczywistość edukacyjna i kulturowa w sytuacji zmiany społecznej. Jubileusz 30-lecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. Red. S. J u s z c z y k, M. K i s i e l. Katowice: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, 2010, s. 16–40.

J u s z c z y k S.: Jubileusz 30-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2006). Rodowód – instytucjonalizacja – rozwój– zamierzenia. „Chowanna” 2007, T. 2 (29), s. 169–217.

J u s z c z y k S.: Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2016). Rodowód – instytucjonalizacja – rozwój – zamierzenia. „Chowanna” 2016, T. 1 (46), s. 9–56.

K o w o l i k P.: Henryk Moroz. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2006, nr 1, s. 99–100.

Ł y s e k J.: Działalność naukowo-badawcza Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Śląskiego. W: Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej. Red. S. P a l k a. Katowice: Śląsk, 1994, s. 64–65.

M o r o z H., Ł y s e k J.: Stan i problematyka badawcza dydaktyki matematyki. Słupsk: Wydawnictwo WSP w Słupsku, 1990.

M o r o z H.: Podmiotowość ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995.

P a l k a S.: Twórcze i aktywne życie prof. zw. dr. hab. Henryka Moroza. W: Twórcze życie nauczyciela. Red. S. J u s z c z y k. Kraków: Impuls, 1996, s. 25–28.

Problemy edukacji lingwistycznej. T. 1: Kształcenie języka ojczystego dziecka. Red. M.T. M i c h a l e w s k a, M. K i s i e l. Kraków: Impuls, 2002.

Problemy edukacji lingwistycznej. T. 2: Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka. Red. M.T. M i c h a l e w s k a, M. K i s i e l. Kraków: Impuls, 2002.

Wybrane problemy pedagogiki wczesnoszkolnej. Red. S. P a l k a. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1988.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

JuszczykS. (2019). Jubileusz czterdziestolecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – geneza, przemiany problematyki badań, granty, zamierzenia. Chowanna, 39-55. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.03

Stanisław Juszczyk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7775-6303
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).