Jubileusz czterdziestolecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – geneza, przemiany problematyki badań, granty, zamierzenia


Abstrakt

The article is devoted to the analysis of scientific achievements of researchers and teachers of the Department of Early Childhood Education and Media Pedagogy of the University of Silesia in Katowice during forty years of its functioning in this academic centre. These achievements are presented against the background of the development of theoretical studies and empirical research conducted in leading academic centres in Poland in the field of preschool pedagogy, early-school pedagogy and media pedagogy.


Słowa kluczowe

pre-school pedagogy; early-school pedagogy; media pedagogy

Edukacja w społeczeństwie wiedzy – wieloznaczność rzeczywistości społecznej, kulturowej i edukacyjnej. Red. S. J u s z c z y k, M. M u s i o ł, A. W a t o ł a. Katowice: Wydawnictwo PARA, 2007.

Edukacja w badaniach pedagogicznych. Problemy – koncepcje – rozwiązania. Red. H. H e t m a ń c z y k, E. K a w i a k, M. M u s i o ł. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E., M o r o z H., Ł y s e k J., W o j n o ws k a M.: Metoda diagnozy działalności matematycznej dzieci z klas początkowych. Podręcznik, zestaw testów, instrukcja do badania. Warszawa: Wydawnictwo COMP W-Z, 1989.

J u s z c z y k S.: Jubileusz 30-lecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów – a rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej w katowickim ośrodku akademickim. W: Rzeczywistość edukacyjna i kulturowa w sytuacji zmiany społecznej. Jubileusz 30-lecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. Red. S. J u s z c z y k, M. K i s i e l. Katowice: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, 2010, s. 16–40.

J u s z c z y k S.: Jubileusz 30-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2006). Rodowód – instytucjonalizacja – rozwój– zamierzenia. „Chowanna” 2007, T. 2 (29), s. 169–217.

J u s z c z y k S.: Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2016). Rodowód – instytucjonalizacja – rozwój – zamierzenia. „Chowanna” 2016, T. 1 (46), s. 9–56.

K o w o l i k P.: Henryk Moroz. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2006, nr 1, s. 99–100.

Ł y s e k J.: Działalność naukowo-badawcza Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Śląskiego. W: Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej. Red. S. P a l k a. Katowice: Śląsk, 1994, s. 64–65.

M o r o z H., Ł y s e k J.: Stan i problematyka badawcza dydaktyki matematyki. Słupsk: Wydawnictwo WSP w Słupsku, 1990.

M o r o z H.: Podmiotowość ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995.

P a l k a S.: Twórcze i aktywne życie prof. zw. dr. hab. Henryka Moroza. W: Twórcze życie nauczyciela. Red. S. J u s z c z y k. Kraków: Impuls, 1996, s. 25–28.

Problemy edukacji lingwistycznej. T. 1: Kształcenie języka ojczystego dziecka. Red. M.T. M i c h a l e w s k a, M. K i s i e l. Kraków: Impuls, 2002.

Problemy edukacji lingwistycznej. T. 2: Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka. Red. M.T. M i c h a l e w s k a, M. K i s i e l. Kraków: Impuls, 2002.

Wybrane problemy pedagogiki wczesnoszkolnej. Red. S. P a l k a. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1988.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

JuszczykS. (2019). Jubileusz czterdziestolecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – geneza, przemiany problematyki badań, granty, zamierzenia. Chowanna, 39-55. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.03

Stanisław Juszczyk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7775-6303