Kadra badawczo-dydaktyczna Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z perspektywy jubileuszu czterdziestolecia


Abstrakt

The article presents the researchers and didactic workers who substantially contributed to the scientific and didactic development of the Department of Early Childhood Education and Media Pedagogy. Throughout 40 years of activity, the Department, as a unit being a part of Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Silesia, has cooperated with many prominent figures from regional, national and foreign academic centers. Currently, the Department implements an intensive research programme, takes part in the doctoral and postdoctoral promotions as well as successfully undertakes the education of students specializing in teaching


Słowa kluczowe

academic staff; Department of Early Childhood Education and Media Pedagogy; 4th anniversary; biographical sketch

B a r c z y k P.P.: O podmiotowości. Historyczna zmienność refleksji i praktyki edukacyjnej. Bytom: Wydawnictwo Kolegium Nauczycielskiego 2011.

B o b r o w s k a - N o w a k W.: Historia wychowania przedszkolnego. Warszawa: WSiP 1983.

B o r o w s k a T.: Emocje dzieci i młodzieży. Zasoby – rozwijanie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

C z a r n e c k i K.M.: Profesjologia. Nauka o zawodowym rozwoju człowieka. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2010.

D u r a j - N o w a k o w a K.: Pedeutologia. Konteksty, dylematy, implikacje. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2016.

G a ł ą z k a A.: Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.

G o r i s z o w s k i W.: Szkice pedagogiczno-filozoficzne. Piotrków Trybunalski: NWP, 2004.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E.: Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Warszawa: CEBP, 2015.

H e s k a - K w a ś n i e w i c z K.: „Taki to mroczny czas”. Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.

J u s z c z y k S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

J u s z c z y k S.: Komunikacja człowieka z mediami. Katowice: Śląsk 1998.

K o n i o r J.: Budowa i lektura tekstu matematycznego: podstawy nauki czytania tekstów matematycznych w szkole. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

K o w a l i k o w a J.: Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2006.

K r a s o ń K.: Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu. Integracja sztuki w edukacji w rozwoju transgresji potencjału człowieka. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas:, 2013.

Kto jest kim w Polsce 2004. Red. M.R. B o m b i c k i. Poznań: Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza 2006.

Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000–2002). Red. M.R. B o m b ic k i. Poznań: „Pol-Euro-Business” 2002.

Ł o b o s A.: Wspomnienie o Pani Profesor dr hab. Marii Teresie Michalewskiej (kierowniku Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej w larach 1996–2002). W: Rzeczywistość edukacyjna i kulturowa w sytuacji zmiany społecznej. Jubileusz 30-lecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. Red. S. J u s z c z y k, M. K i s i e l. Katowice: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów 2010.

Ł u k a w s k a A.: Nauka i czas wolny uczniów szkół podstawowych i średnich. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1991.

M o r o z H.: Zrozumieć swój czas. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.

N o w a k o w s k a - K e m p n a I.: Konceptualizacji uczuć w języku polskim. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 2000.

P a l k a S.: Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003.

P a l k a S.: Twórcza i aktywna działalność prof. zw. dr hab. Henryka Moroza. „Nauczyciel i Szkoła” 1996, nr 1–2 (1).

P e t l a k E.: Klimat szkoły, klimat klasy. Tłum. D. B r a n n a. Warszawa: Wydawnictwo Akademicie „Żak”, 2007.

P o l a ń s k i E.: Słownictwo uczniów. Problemy, badania, wnioski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.

P o p l u c z J.: Optymalizacja działania pedagogicznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

R o c ł a w s k i B.: Badania tempa i techniki czytania. Gdańsk: Glottispol, 2005.

R o c ł a w s k i B.: Nauka ortografii z glottodywanikiem. Gdańsk: Glottispol, 2012.

R o c ł a w s k i B.: Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka. Gdańsk: Glottispol 2016.

R o s t a ń s k a E.: Dziecko i dorosły w rozmowie. Doświadczanie komunikacji: odniesienia edukacyjne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

R y g u ł a I.: Proces badawczy w naukach o sporcie. Katowice: Wydawnictwo AWF, 2003.

S a c h e r W.A.: Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.

S o c h a T.: Sport kobiet. Historia, teoria, praktyka. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu 2002.

S t a n k o w s k i A.: Profesor zw. dr hab. Stanisław Juszczyk – kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów od 2003 roku – zarys biograficzny. W: Rzeczywistość edukacyjna i kulturowa w sytuacji zmiany społecznej. Jubileusz 30-lecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. Red. S. J u s z c z y k, M. K i s i e l. Katowice: Wydawca: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów 2010.

S y n o w i e c H.: Sprawność językowa uczniów w śląskim środowisku gwarowym. Problemy, badania, konsekwencje dydaktyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992.

S z a d z i ń s k a E.: Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I–III (na przykładzie realizacji ćwiczeń syntaktycznych). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.

Szkoła wobec społecznych i kulturowych wyzwań globalizacji. Red. W. K o j s, Ł. D a w i d. Cieszyn: Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie 2003.

S z y m k a t J.: Dobór młodzieży do studiów w uczelniach kształcących nauczycieli. Kraków: Wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1979.

W ł o d e k - C h r o n o w s k a J.: Stymulacja procesu czytania (w młodszym wieku szkolnym). Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1985.

Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004. Red. K. P i k o ń. Gliwice: Wydawnictwo Helion, Polski Instytut Biograficzny Mastermedia, 2004

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

KowolikP., & KisielM. (2019). Kadra badawczo-dydaktyczna Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z perspektywy jubileuszu czterdziestolecia. Chowanna, 57-75. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.04

Piotr Kowolik 
Akademia Ignatiaum w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3316-3116
Mirosław Kisiel 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2002-0116