Wsparcie logopedyczne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Założenia i zmiany na przestrzeni lat


Abstrakt

The aim of the article is to present the changes that have taken place over the years in the field of speech therapy in the field of diagnostics and therapy of a child at preschool age and early school. The article also describes synthetically the scientific activity of employees associated with the Department of Early School Pedagogy and Media Pedagogy operating in the field of speech therapy.


Słowa kluczowe

speech therapy; speech therapy support for children; changes in speech therapy; scientific activity

Danuta Kołodziej – http://student.us.edu.pl/danuta-kolodziej [18.02.2019].

G r a b i a s S.: O ostrości refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania. W: Logopedia wybrane aspekty historii,

teorii i praktyki. Red. S. M i l e w s k i, K. K a c z o r o w s k a - B r a y. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2012.

K a c z m a r e k B.: Mózg, język, zachowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998.

K a c z m a r e k L.: Model opieki logopedycznej w Polsce. Gdańsk: GZL, 1991.

K a n i a J. T.: Szkice logopedyczne. Lublin: Wydawca: PTL, 2001.

M i c h a l i k M.: Transdycyplinarność logopedii – między metodologiczną koniecznością a teoretyczną utopią. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015.

M i n c z a k i e w i c z E.: Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1997.

N o w a k o w s k a - K e m p n a I.: Jednostki językowe w analizie prototypowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

P l u t a - W o j c i e c h o w s k a D.: Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania, teoria, praktyka. Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum, 2008.

P o l e w c z y k I.: Kształcenie kompetencji logopedycznych wśród nauczycieli. W: Kształcenie podyplomowe nauczycieli czynnych zawodowo. Red. A. B u d n i a k, M. M n i c h, G. P a p r o t n a. Mysłowice: Wydawca: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2004.

P o l e w c z y k I.: Praca logopedy z dziećmi przedszkolnymi. W: Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka i logopedy. [red. E. B i e r n a c k a]. Warszawa: DiG, 1996.

P o l e w c z y k I.: Studenckie Logopedyczne Koło Naukowe „Lallatio” – jako działalność studentów w ramach czasu wolnego. V: V4 Ako výchova, vzdelávanie, voľný čas a vzájomná inšpirácia. Podporné terapie pre deti s poruchami učenia. Red . D. K o l l á r o v á. Hlohovec: HTC media consulting, 2011.

P o l e w c z y k I.: Diagnozowanie i stymulowanie percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2013.

P o l e w c z y k I.: Model opieki logopedycznej w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. V: Pedagogicka Konfrontacja VII. Aktualne otasky vychovya vzdelavania v obdobi vstupovania do EU. Nitra: UKF, 2004.

P o l e w c z y k I.: Przygotowanie logopedyczne nauczycieli przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. W: Rzeczywistość edukacyjna i kulturowa w sytuacji zmiany społecznej. Red. S. J u s z c z y k, M. K i s i e l. Katowice: Wydawca: Wydawnictwo Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, 2010.

P o l e w c z y k I.: Tożsamość, wieloaspektowość czy wielość przedmiotów badań w naukach humanistycznych? (na przykładzie logopedycznego problemu „wad wymowy”). „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”: Organizacja i Zarządzanie, 2001, z. 6.

R o c ł a w s k i B.: Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów. Gdańsk: Glottispol, 2001.

R o c ł a w s k i B.: Elementarz. Świat głosek i liter. Gdańsk: Glottispol, 2003.

R o c ł a w s k i B.: Nauka czytania i pisania. Gdańsk: Glottispol, 1993.

R o c ł a w s k i B.: Słuch fonemowy i fonetyczny. Gdańsk: Glottispol, 1991,

R o c ł a w s k i B.: Poradnik fonetyczny dla nauczycieli. Gdańsk: WSiP, 1986.

R o c ł a w s k i B.: Słownik ortograficzno-ortofoniczny dla klas 0–IV. Gdańsk: Glottispol, 1995.

R o c ł a w s k i B.: Słuch fonemowy (fonologiczny) i fonetyczny. Synteza i analiza jednostek złożonych języka. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1985.

S t y c z e k I.: Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego (komentarz i tablice). Warszawa: WSiP, 1982.

T r z a s k a l i k J.: Choroby alergiczne górnych dróg oddechowych a rozwój kompetencji artykulacyjnej dzieci śląskich. W: Problemy edukacji lingwistycznej. Red. M.T. M i c h a l e w s k a. Kraków: Impuls, 1999.

T r z a s k a l i k J.: Przyczyny wad wymowy dzieci na Śląsku. W: Edukacja regionalna. Z historii i praktyki. Red. M.T. M i c h a l e w s k a. Kraków: Impuls, 1999.

T r z a s k a l i k J.: Terapia logopedyczna dziecka z sygmatyzmem lateralnym. W: Metody terapii logopedycznej. Red. A. D o m a g a ł a, U. M ir e c k a. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018.

T r z a s k a l i k J.: Terminologiczne dyskusje wokół sygmatyzmu i jego rodzajów – na przykładzie sygmatyzmu lateralnego. W: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. Red. D. P l u t a - W o jc i e c h o w s k a, B. S a m b o r. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017.

T r z a s k a l i k J.: O konieczności badań nad wpływem chorób układu oddechowego na wady wymowy dzieci w województwie katowickim. W: Effata – Otwarcie. Logopedia jako nauka interdyscyplinarna i stosowana.

Red. I. N o w a k o w s k a - K e m p n a. Katowice: Wydawca: Uniwersytet Śląski, 1998

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

PolewczykI. (2019). Wsparcie logopedyczne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Założenia i zmiany na przestrzeni lat. Chowanna, 99-110. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.24

Irena Polewczyk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0764-0409