Przesłanie jubileuszowe dla Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ze wspomnień i refleksji


Abstrakt

The author describes, from the perspective of 40th anniversary of the Department of Social Pedagogy at the University of Silesia, the period of his leadership of this scientific department in the years 1980–2010. Moreover, the author tries to characterise the activities of the Department in the era of socialism and in later years, after 1989, in the period of post-communist social changes. He expects that comparative studies will enable to find the elements of continuity and change in the last decade, when the emphasis has been placed not only at the preservation, but also at the reinforcement of the tradition of social sciences in Poland.


Słowa kluczowe

history of the Department of Social Pedagogy at the University of Silesia; Andrzej Radziewicz-Winnicki; Ewa Syrek; scientific community of social pedagogy in Katowice

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin. Red. E. S y r e k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

J e d l i c k i J.: Idea postępu z perspektywy naszego czasu. „Kultura i Społeczeństwo” 1985, nr 4.

K o ń c z a l K., W a w r z y n i a k J.: Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje (nie) ciągłość. „Kultura i Społeczeństwo” 2011, nr 4.

K o s o w s k a E.: Antropologia literatury – moda czy metoda? „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 4: Antropologia i sztuka.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Dwudziestolecie działalności pedagogicznego ośrodka akademickiego w Uniwersytecie Śląskim. „Rocznik Pedagogiczny” 1992, T. 14.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Kręgi tematyczne badań i analiz pedagogów społecznych okresu transformacji. W: Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku. Przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych. Red. B. K r o m o l n i c k a, A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i, M. N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z. Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Próby demokracji struktury i aktywności społeczności akademickiej Wydziału w okresie poprzedzającym zmianę ładu społeczno-ekonomicznego. „Chowanna” 2007, T. 2 (29).

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Tradition and Reality in Educational Ethography of Post-Communist Poland. Essays in Sociology of Education and Social Pedagogy. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Wspomnienie. Stephen Walker (1944– 2015). „Chowanna” 2016, T. 1 (46).

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Zmiana społeczna, kapitał społeczny a żywiołowość w logice przejawianego rozumu. „Horyzonty Wychowania” 2009, T. 8, nr 15.

S ł o ń s k a Z.: Zdrowie. W: Encyklopedia socjologii. T. 4. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005.

S t r u k o w s k i - K o z i e ń W.: Ukryte założenia jako źródło zagrożenia zasad zorganizowanego sceptyzmu i uniwersalizmu nauki. W: Patologia i terapia życia naukowego. Red. J. G o ć k o w s k i, P. K i s i e l. Kraków: Universitas, 1994.

S y r e k E.: Początki instytucjonalizacji szkoły naukowej w pedagogicznym ośrodku akademickim Uniwersytetu Śląskiego. (Działalność organizacyjna i naukowa Zakładu, a następnie Katedry Pedagogiki Społecznej w latach 1974–2006. „Chowanna” 2007, T. 2 (29).

S y r e k E.: Sociology of Education in Czechoslovakia. „Journal of Thought” [USA] 1992, vol. 27, nr 3–4 (Fall–Winter).

S y r e k E., R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Dorobek i aktualny stan pedagogiki społecznej na Górnym Śląsku. „Acta Facultis Pedagogical Ostraviensis” 1990, Series B-25, Statni Pedagogicke Nakladatelsti (Praha).

W n u k - L i p i ń s k a E.: Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, 1996.

W o ł k Z.: Socjologia versus pedagogika Andrzeja Radziewicz-Winnickiego (zarys akademickiej aktywności). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017.

Ż a r n o w s k i J.: Dzienniki Marii Dąbrowskiej jako źródło wiedzy o historii. „Kultura i Społeczeństwo” 2008, nr 1.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

Radziewicz-WinnickiA. (2019). Przesłanie jubileuszowe dla Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ze wspomnień i refleksji. Chowanna, 277-292. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.14

Andrzej Radziewicz-Winnicki 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6227-8700
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).