Pedagogika społeczna wobec Innego. Solidarność z Innym w kontekście globalizacji

Ewa Bielska
https://orcid.org/0000-0002-6335-3650

Abstrakt

The subject of the analyses undertaken in this article is solidarity with the Other in global society. The first part of the article focuses on the status of the Other (the outline is based on the characteristics presented by Claude Lévi-Strauss, George Simmel, Zygmunt Bauman, Bernhard Waldenfels and Emmanuel Lévinas). The subject of the second part is the category of solidarity – its analysis has been made by referring to the sociological and axiological perspective. In the third part, which is a kind of summary, the ambivalence of the status of the Other in the context of globalization is presented.


Słowa kluczowe

the Other; stranger; solidarity; globalization

B a u m a n Z.: Obcy u naszych drzwi. Przeł. W. M i n c e r. Warszawa: PWN, 2016.

B a r a n T.: Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych. Czy „obcy” to też człowiek? Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

D u r k h e i m E.: O podziale pracy społecznej. Przeł. K. W a k a r. Warszawa: PWN, 1999.

F r a s e r N.: Social Justice in the Age of Identity Politics. Redistribution, Recognition and Participation. In: N. F r a s e r, A. H o n n e t h: Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange. London– New York: Verso, 2003.

F r y s z t a c k i K.: Solidarność. W: Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Red. M. B o g u n i a - B o r o w s k a. Kraków: Znak, 2005.

H o r k h e i m e r M., A d o r n o T.W.: Dialektyka oświecenia. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa: IFiS PAN, 1994.

Jarosław Kaczyński boi się, że uchodźcy sprowadzą zarazę? Tak mówił na wyborczym wiecu. „Gazeta Wyborcza”, 13.10.2015. http://wyborcza.pl/1,75398,19014711,kaczynski-boi-sie-zarazy.html [16.02.2019].

K u l i g o w s k i W.: Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowania antropologii współczesności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

L e d e r A.: Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

L e m k i n R.: Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina. Red. D.-L. F r i e z e. Tłum. H. J a n k o w s k a. Warszawa: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, 2018.

L é v i n a s E.: Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philipp’em Nemo. Przeł. B. O p o l s k a - K o k o s z k a. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1991.

L é v i - S t r a u s s C.: Antropologia strukturalna II. Przeł. M. F a l s k i. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2001.

N i k i t o r o w i c z J.: Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana, 1995.

R o b i n s o n W.I.: Globalization and the Sociology of Immanuel Wallerstein. A Critical Appraisal. „International Sociology” 2011, vol. 26, no. 6.

S i m m e l G.: Socjologia. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa: PWN, 1975.

S t a r o s t a P.: Globalizacja i nowy komunitaryzm. „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 3.

S t j e r n ø S.: Solidarity in Europe. The History of an Idea. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

S z t o m p k a P.: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność. W: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Red. P. S z t o m p k a. Warszawa–Kraków: PWN, 1999.

T a y l o r Ch.: The Politics of Recognition. In: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Ed. A. G u t m a n n. Princeton: Pinceton University Press, 1994.

T i s c h n e r J.: Etyka solidarności oraz homo sovieticus. Kraków: Znak, 2005.

W a l d e n f e l s B.: Topografia obcego. Studia z fenomenologii. Przeł. J. S i d o r e k. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.

W i t z i g R.: The Medicalization of Race: Scientific Legitimization of Flawed Social Construct. „Annals of Internal Medicine” 1996, vol. 125 (8).

Z a r e m b a M.: Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków: Wydawnictwo Znak–Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012.

Ž i ž e k S.: What Our Fear of Refugees Says about Europe? „New Statesman”, 29.02.2016. https://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/02/slavoj-zizek-what-our-fear-refugees-says-about-europe [16.02.2019].

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

BielskaE. (2019). Pedagogika społeczna wobec Innego. Solidarność z Innym w kontekście globalizacji. Chowanna, 313-326. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.16

Ewa Bielska 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6335-3650
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).