Pedagogika społeczna wobec Innego. Solidarność z Innym w kontekście globalizacji


Abstrakt

The subject of the analyses undertaken in this article is solidarity with the Other in global society. The first part of the article focuses on the status of the Other (the outline is based on the characteristics presented by Claude Lévi-Strauss, George Simmel, Zygmunt Bauman, Bernhard Waldenfels and Emmanuel Lévinas). The subject of the second part is the category of solidarity – its analysis has been made by referring to the sociological and axiological perspective. In the third part, which is a kind of summary, the ambivalence of the status of the Other in the context of globalization is presented.


Słowa kluczowe

the Other; stranger; solidarity; globalization

B a u m a n Z.: Obcy u naszych drzwi. Przeł. W. M i n c e r. Warszawa: PWN, 2016.

B a r a n T.: Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych. Czy „obcy” to też człowiek? Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

D u r k h e i m E.: O podziale pracy społecznej. Przeł. K. W a k a r. Warszawa: PWN, 1999.

F r a s e r N.: Social Justice in the Age of Identity Politics. Redistribution, Recognition and Participation. In: N. F r a s e r, A. H o n n e t h: Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange. London– New York: Verso, 2003.

F r y s z t a c k i K.: Solidarność. W: Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Red. M. B o g u n i a - B o r o w s k a. Kraków: Znak, 2005.

H o r k h e i m e r M., A d o r n o T.W.: Dialektyka oświecenia. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa: IFiS PAN, 1994.

Jarosław Kaczyński boi się, że uchodźcy sprowadzą zarazę? Tak mówił na wyborczym wiecu. „Gazeta Wyborcza”, 13.10.2015. http://wyborcza.pl/1,75398,19014711,kaczynski-boi-sie-zarazy.html [16.02.2019].

K u l i g o w s k i W.: Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowania antropologii współczesności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

L e d e r A.: Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

L e m k i n R.: Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina. Red. D.-L. F r i e z e. Tłum. H. J a n k o w s k a. Warszawa: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, 2018.

L é v i n a s E.: Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philipp’em Nemo. Przeł. B. O p o l s k a - K o k o s z k a. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1991.

L é v i - S t r a u s s C.: Antropologia strukturalna II. Przeł. M. F a l s k i. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2001.

N i k i t o r o w i c z J.: Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana, 1995.

R o b i n s o n W.I.: Globalization and the Sociology of Immanuel Wallerstein. A Critical Appraisal. „International Sociology” 2011, vol. 26, no. 6.

S i m m e l G.: Socjologia. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa: PWN, 1975.

S t a r o s t a P.: Globalizacja i nowy komunitaryzm. „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 3.

S t j e r n ø S.: Solidarity in Europe. The History of an Idea. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

S z t o m p k a P.: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność. W: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Red. P. S z t o m p k a. Warszawa–Kraków: PWN, 1999.

T a y l o r Ch.: The Politics of Recognition. In: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Ed. A. G u t m a n n. Princeton: Pinceton University Press, 1994.

T i s c h n e r J.: Etyka solidarności oraz homo sovieticus. Kraków: Znak, 2005.

W a l d e n f e l s B.: Topografia obcego. Studia z fenomenologii. Przeł. J. S i d o r e k. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.

W i t z i g R.: The Medicalization of Race: Scientific Legitimization of Flawed Social Construct. „Annals of Internal Medicine” 1996, vol. 125 (8).

Z a r e m b a M.: Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków: Wydawnictwo Znak–Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012.

Ž i ž e k S.: What Our Fear of Refugees Says about Europe? „New Statesman”, 29.02.2016. https://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/02/slavoj-zizek-what-our-fear-refugees-says-about-europe [16.02.2019].

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

BielskaE. (2019). Pedagogika społeczna wobec Innego. Solidarność z Innym w kontekście globalizacji. Chowanna, 313-326. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.16

Ewa Bielska 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6335-3650