Implikacje teorii dezorganizacji społecznej dla polityki społecznej oraz pracy socjalno-pedagogicznej w środowiskach wielkomiejskich

Maciej Bernasiewicz
https://orcid.org/0000-0001-6636-5377

Abstrakt

The article describes how social disorganization is conditioned by such phenomena as social cohesion, informal social control and the ability of the community to control criminal behaviour. The article reviews the research indicating the harmful practice of creating social housing zones in large cities, in which young people with low cultural and economic capital are concentrated. This tendency is not matched by the regularity of high cohesion and high informal social control in ethnically distinct neighbourhoods, but uniform in this respect, which has been revealed in the research. The response of educators, social workers, and youth activists to disadvantage areas is the organization of street work centers and group work centers in these places.


Słowa kluczowe

social disorganization; social cohesion; informal social control; collective efficacy; day support centre

B a u m a n Z.: Obcy u naszych drzwi. Przekł. W. M i n c e r. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

B e r n a s i e w i c z M.: Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.

B e r n a s i e w i c z M.: Środowisko i biologia – dylematy proporcji w kryminogenezie. W: Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne). Red. J. M o d r z e ws k i, A. M a t y s i a k - B ł a s z c z y k, E. W ł o d a r c z y k. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.

B e r n a s i e w i c z M., N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Family Life and Crime. Contemporary Research and Essays. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.

B r o w n E.: „A Community Gets the Delinquents It Deserves”: Crime Mapping, Race, and the Juvenile Court. „British Journal of Criminology” 2017, vol. 57.

C u e f f D.: Dziecko na ulicy. Zwalczanie przemocy wobec dzieci ulicy. Przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy. Metody pracy w środowisku otwartym. Europejski projekt DAPHNE. Warszawa: GPAS – Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej, 2006.

C u e f f D.: Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym. „Pedagogika Społeczna – Streetworking. Teoria i praktyka” 2005, [nr] 4. C z e r w i ń s k a - J a k i m i u k E.: Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

Dzieci ulicy w Polsce. Nowe konteksty zjawiska / Street Children in Poland. The New Contexts of the Phenomenon. Red. B. A d a m c z y k, K. B i e l. Kraków: Akademia Ignatianum–Wydawnictwo WAM, 2016.

F r a n c i s z e k: Bóg jest młody. Rozmowa z Thomasem Leoncinim. Przekł. O. S t y c z e ń. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2018.

F r y s z t a c k i K., N ó ż k a M., S m a g a c z - P o z i e m s k a M.: Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

H a n - I l g i e w i c z N.: Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.

K e l l i n g G.L., C o l e s C.M.: Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu. Przekł. B. L u d w i c z a k. Poznań: Media Rodzina, 2000.

K u r z e j a A.: Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.

P i o t r o w s k i P.: Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011.

P o s p i s z y l K.: Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007.

Przewodnik streetworkera. Oprac. tekstu A. Ł o p a t a. Oprac. merytoryczne A. B a ł c h a n, M. L a s o t a. Katowice–Opole: Stowarzyszenie „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej–Zakład Poligraficzny Sindruk, 2010.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną. Studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014.

S a m p s o n A., V i l l e l a M.R.: How Young People Peacefully Challenge Community Norms Embedded with Violence in a Brazilian Favela. „British Journal of Criminology” 2017, vol. 57.

Street Children. An International Perspective / Dzieci ulicy. Perspektywa międzynarodowa. Red. B. A d a m c z y k, K. B i e l. Kraków: Academic Publishing House of Jesuit University Ignatianum, 2018.

Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. M. M i c h e l. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

W a l e n d z i k A.: Streetwork jako forma pracy socjalnej. „Pedagogika Społeczna – Streetworking. Teoria i praktyka” 2005, [nr] 4.

W a l k l a d e S.: Understanding Criminology. Current Theoretical Debates. Maidenhead–Bekshire: Open University Press, 2003.

Wikström P.O.H. et al.: Breaking Rules. The Social and Situational Dynamics of Young People’s Urban Crime. Oxford: Oxfor University Press, 2013.

W y r z y k o w s k i M.: Kryminologiczny aspekt minimalizowania przestępczości i patologii przez secure by design. W: Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych. Red. E.W. P ł y w a c z e w s k i, E. J u r g i e l e w i c z - D e l e g a c z, D. D a j n o w i c z - P i e s i e c k a. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

BernasiewiczM. (2019). Implikacje teorii dezorganizacji społecznej dla polityki społecznej oraz pracy socjalno-pedagogicznej w środowiskach wielkomiejskich. Chowanna, 339-351. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.18

Maciej Bernasiewicz 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6636-5377
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).