Implikacje teorii dezorganizacji społecznej dla polityki społecznej oraz pracy socjalno-pedagogicznej w środowiskach wielkomiejskich


Abstrakt

The article describes how social disorganization is conditioned by such phenomena as social cohesion, informal social control and the ability of the community to control criminal behaviour. The article reviews the research indicating the harmful practice of creating social housing zones in large cities, in which young people with low cultural and economic capital are concentrated. This tendency is not matched by the regularity of high cohesion and high informal social control in ethnically distinct neighbourhoods, but uniform in this respect, which has been revealed in the research. The response of educators, social workers, and youth activists to disadvantage areas is the organization of street work centers and group work centers in these places.


Słowa kluczowe

social disorganization; social cohesion; informal social control; collective efficacy; day support centre

B a u m a n Z.: Obcy u naszych drzwi. Przekł. W. M i n c e r. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

B e r n a s i e w i c z M.: Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.

B e r n a s i e w i c z M.: Środowisko i biologia – dylematy proporcji w kryminogenezie. W: Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne). Red. J. M o d r z e ws k i, A. M a t y s i a k - B ł a s z c z y k, E. W ł o d a r c z y k. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.

B e r n a s i e w i c z M., N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Family Life and Crime. Contemporary Research and Essays. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.

B r o w n E.: „A Community Gets the Delinquents It Deserves”: Crime Mapping, Race, and the Juvenile Court. „British Journal of Criminology” 2017, vol. 57.

C u e f f D.: Dziecko na ulicy. Zwalczanie przemocy wobec dzieci ulicy. Przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy. Metody pracy w środowisku otwartym. Europejski projekt DAPHNE. Warszawa: GPAS – Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej, 2006.

C u e f f D.: Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym. „Pedagogika Społeczna – Streetworking. Teoria i praktyka” 2005, [nr] 4. C z e r w i ń s k a - J a k i m i u k E.: Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

Dzieci ulicy w Polsce. Nowe konteksty zjawiska / Street Children in Poland. The New Contexts of the Phenomenon. Red. B. A d a m c z y k, K. B i e l. Kraków: Akademia Ignatianum–Wydawnictwo WAM, 2016.

F r a n c i s z e k: Bóg jest młody. Rozmowa z Thomasem Leoncinim. Przekł. O. S t y c z e ń. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2018.

F r y s z t a c k i K., N ó ż k a M., S m a g a c z - P o z i e m s k a M.: Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

H a n - I l g i e w i c z N.: Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.

K e l l i n g G.L., C o l e s C.M.: Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu. Przekł. B. L u d w i c z a k. Poznań: Media Rodzina, 2000.

K u r z e j a A.: Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.

P i o t r o w s k i P.: Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011.

P o s p i s z y l K.: Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007.

Przewodnik streetworkera. Oprac. tekstu A. Ł o p a t a. Oprac. merytoryczne A. B a ł c h a n, M. L a s o t a. Katowice–Opole: Stowarzyszenie „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej–Zakład Poligraficzny Sindruk, 2010.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną. Studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014.

S a m p s o n A., V i l l e l a M.R.: How Young People Peacefully Challenge Community Norms Embedded with Violence in a Brazilian Favela. „British Journal of Criminology” 2017, vol. 57.

Street Children. An International Perspective / Dzieci ulicy. Perspektywa międzynarodowa. Red. B. A d a m c z y k, K. B i e l. Kraków: Academic Publishing House of Jesuit University Ignatianum, 2018.

Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. M. M i c h e l. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

W a l e n d z i k A.: Streetwork jako forma pracy socjalnej. „Pedagogika Społeczna – Streetworking. Teoria i praktyka” 2005, [nr] 4.

W a l k l a d e S.: Understanding Criminology. Current Theoretical Debates. Maidenhead–Bekshire: Open University Press, 2003.

Wikström P.O.H. et al.: Breaking Rules. The Social and Situational Dynamics of Young People’s Urban Crime. Oxford: Oxfor University Press, 2013.

W y r z y k o w s k i M.: Kryminologiczny aspekt minimalizowania przestępczości i patologii przez secure by design. W: Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych. Red. E.W. P ł y w a c z e w s k i, E. J u r g i e l e w i c z - D e l e g a c z, D. D a j n o w i c z - P i e s i e c k a. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

BernasiewiczM. (2019). Implikacje teorii dezorganizacji społecznej dla polityki społecznej oraz pracy socjalno-pedagogicznej w środowiskach wielkomiejskich. Chowanna, 339-351. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.18

Maciej Bernasiewicz 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6636-5377